πάμε μπροστά

Δευτέρα

28

Ιούλιος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 23η έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ τη Δευτέρα 28/07/2014 ώρα 19:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 24/07/2014
Αριθ. Πρωτ.: 46273

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 28/07/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματασύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10), τοάρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, τοάρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και τη παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 για τους παρακάτω λόγους:

Α) Για το πρώτο θέμα, το επείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός πως μέχρι 31-07-2014 πρέπει να ολοκληρωθεί ο φάκελος του προγράμματος προκειμένου να τύχουμε της έγκρισής του.

Β) Για το δεύτερο θέμα , το επείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός πως μέχρι 31-07-2014 πρέπει να ολοκληρωθεί ο φάκελος του προγράμματος προκειμένου να τύχουμε της έγκρισής του.

Γ) Για το τρίτο θέμα, το επείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός πως μέχρι 31-07-2014 πρέπει να ολοκληρωθεί ο φάκελος του προγράμματος προκειμένου να τύχουμε της έγκρισής του.

Δ) Για το τέταρτο θέμα, είναι Συγχρηματοδοτούμενο Έργο ΕΣΠΑ

Ε) Για το πέμπτο θέμα, λόγω λήξης της συμβατικής προθεσμίας του έργου και την ανάγκη υλοποίησης των εργασιών του έργου

ΣΤ) Για το έκτο θέμα , λόγω ανάγκης λήψης απόφασης από το Δ.Σ. , λόγω έκδοσης αδείας για ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης της κτηνοτροφικής μονάδος.

Ζ) Για το έβδομο θέμα , λόγω έναρξης λειτουργίας παιδικών σταθμών πρέπει να γίνει αύξηση των κωδικών εξόδων και δημιουργία νέων.

Η) Για το όγδοο θέμα, λόγω ανάγκης ενίσχυσης κωδικών που αφορούν την επισκευή αυτοκινήτων , γιατί προέκυψε μεγάλη βλάβη σε αυτοκίνητο που επραγματοποιηεί τη διανομή φαγητού.

  1. Ακύρωση της 417/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Έγκριση λήψης δανείου και όρων σύμβασης δανείου με το πρόγραμμα JESSICA για την ανάδειξη των αποθηκών λιμένος Αλεξ/πολης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
  2. Έγκριση λήψης δανείου με πιστωτικό ίδρυμα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα Jessica και την ανακαίνιση των τριών αποθηκών στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με στόχο τη δημιουργία πολυχώρων αναψυχής και πολιτισμού (Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χρ.)
  3. Έγκριση όρων σύμβασης για την λήψη δανείου με το πρόγραμμα JESSICA για την ανάδειξη των αποθηκών λιμένος Αλεξ/πολης (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
  4. Παράταση υλοποίησης της πράξης «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» (Εισηγ: κ. Καδόγλου Κ.)
  5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ: Κάβουρας Γ.)
  6. Λήψη απόφασης συναίνεσης ή μη για εγκατάσταση πρόχειρου ποιμνιοστασίου σε δάσος. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ).
  7. Έγκριση της 47/2104 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» , η οποία αφορά την «Έγκριση της 4ης Αναμόρφωσηςτου Προϋπολογισμού οικ. έτος 2014» (Εισηγ: κ. Βαμβακερός)
  8. Έγκριση της 60/2104 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» , η οποία αφορά την «Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσηςτου Προϋπολογισμού οικ. έτος 2014» (Εισηγ: κ. Βαμβακερός)