πάμε μπροστά

Σάββατο

9

Αύγουστος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για την ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, την εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων τους

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτική Κοινότητα Αλεξ/πολης, Δημοτική Κοινότητα Φερών, Δημοτικό Συμβούλιο, Διαύγεια, Εκτελεστική Επιτροπή, Επιτροπές, Επιτροπή Διαβούλευσης, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.), Κοινότητες, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Τοπική Κοινότητα Καβησού

Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 - 31 η Αυγούστου 2019) (ΑΔΑ: 7Ν27Ν-ΡΒΩ)

Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31 η Αυγούστου 2019) (ΑΔΑ: 7Ν27Ν-ΡΒΩ)

Δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια το πρωί της Πέμπτης 7/8/2014 η εγκύκλιος 43 του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: “Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31 η Αυγούστου 2019)“.

Σε ένα 100σέλιδο κείμενο αναφέρονται αναλυτικά οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την ορκωμοσία και την εγκατάσταση των νέων αρχών, την εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τον ορισμό αντιδημάρχων, τη λειτουργία των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Πάνω από το μισό κείμενο είναι παραρτήματα (πρότυπα πρακτικών και προσκλήσεων).

Στην εισαγωγή του κειμένου, σημειώνεται ότι:

  • η θητεία των δημοτικών αρχών, κατά τις πάγιες διατάξεις του Ν.3852/2010ορίζεται να είναι πενταετής. Οι, δε, αρχαιρεσίες για τα αιρετά όργανα θα λάβουν χώρα την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου του 2014 και την πρώτη Κυριακή του Μαρτίου του 2017.
  • Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμισι ετών.
  • Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας δεν εκλέγεται από τα μέλη του οικείου Συμβουλίου, αλλά είναι ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος της δημοτικής κοινότητας του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού. Επίσης, είναι δυνατόν ο Πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας να ανεξαρτητοποιηθούν από τις παρατάξεις με τις οποίες εκλέχθηκαν ή να διαγραφούν από αυτές, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 4257/2014.
  • Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ τα καθήκοντα του Ελεγκτή Νομιμότητας ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η ορκωμοσία όσων θα αναλάβουν καθήκοντα (δήμαρχοι, τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι, τακτικοί σύμβουλοι των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων) θα γίνει ΠΡΙΝ την 1η Σεπτέμβρη 2014.

Ενδιαφέρον έχουν οι διευκρινήσεις των παραγράφων γ και δ της σελίδας 10 (Κεφάλαιο Α’, 8. Τελικές διευκρινήσεις), στις οποίες αναφέρεται η περίπτωση δημοτικών συμβούλων σε αργία (όπως συμβαίνει στη δικιά μας περίπτωση λόγω των δικαστικών εκκρεμοτήτων εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων από τις παρατάξεις Λαμπάκη και Φωτιάδη):

γ. Επίσης επισημαίνεται ότι στην περίπτωση θέσης σε αργία μελών δημοτικών συμβουλίων ή συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, ο δήμαρχος για το μέχρι λήξης της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωματικούς συμβούλους από το συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία με τη σειρά της εκλογής τους. Σε περίπτωση θέσης σε αργία μελών συμβουλίων τοπικών κοινοτήτων ή τοπικών εκπροσώπων, ο δήμαρχος για το χρόνο μέχρι τη λήξη της αργίας καλεί τους αναπληρωματικούς τους (Άρθρο 55, παρ. 4 του ν. 3852/2010).

δ. Τέλος, για τη λήψη αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων η απαρτία και οι απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 9 του ν. 3852/2010 (Άρθρο 55, παρ. 4 του ν. 3852/2010).

Για να δούμε πώς θα ερμηνευτούν και τι θα γίνει με τους εν αργία δημοτικούς συμβούλους και την απαρτία.

Η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, γίνεται σε ειδική συνεδρίαση την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014 στις 10:00 π.μ. και την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 στις 10:00, κατά το 3ο έτος της δημοτικής περιόδου, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη της πλειοψηφίας, ο αντιπρόεδρος από την μείζονα μειοψηφία και ο γραμματέας από τις παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας (εν συνόλω). Η θητεία των μελών του Προεδρείου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι δυόμιση έτη και λήγει με την εκλογή των νέων μελών των Επιτροπών και του Προεδρείου την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017. Με βάση τους 41 δημοτικούς συμβούλους του συμβουλίου μας, οι δύο επιτροπές (ΟΕ και ΕΠΖ) έχουν από 9 τακτικά μέλη (μαζί με τον προεδρεύοντα δήμαρχο ή αντιδήμαρχο) και 5 αναπληρωματικά. Τα 5 τακτικά και τα 3 αναπληρωματικά προέρχονται από την πλειοψηφία. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε καμία από τις 2 επιτροπές.

Ο δήμαρχος ορίζει τους αντιδημάρχους και τους “εντεταλμένους” δημοτικούς συμβούλους, στους οποίους μπορεί να ανατίθεται από το δήμαρχο, χωρίς αμοιβή, η εποπτεία και ο συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων του δήμου. Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμιση ετών. Με ειδικά αιτιολογημένη, όμως, απόφασή του ο δήμαρχος μπορεί να αντικαταστήσει τον Αντιδήμαρχο πριν τη λήξη της θητείας του.

Ο δήμος Αλεξανδρούπολης μπορεί να έχει έως και 6 αντιδημάρχους, από τους οποίους 4 δικαιούνται αντιμισθίας.

Ανώτατος αριθμός αντιδημάρχων (ΑΔΑ: 7Ν27Ν-ΡΒΩ)

Ανώτατος αριθμός αντιδημάρχων (ΑΔΑ: 7Ν27Ν-ΡΒΩ)

Αντιμισθία Αντιδημάρχων (ΑΔΑ: 7Ν27Ν-ΡΒΩ)

Δικαίωμα Αντιμισθίας Αντιδημάρχων για δήμους κάτω των 200.000 κατοίκων (ΑΔΑ: 7Ν27Ν-ΡΒΩ)

Όσον αφορά τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας ορίζεται (δεν εκλέγεται πλέον) και είναι ο σύμβουλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης (ακούς Όλγα Βρετοπούλου;). Το ίδιο ισχύει και για τους Προέδρους των Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.

Στους προέδρους των συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων παρέχονται έξοδα κίνησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 74447/29.12.2010 απόφαση του ΥΠΕΣ (Β’ 2044).

Περισσότερες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων έχουν παρασχεθεί με την υπ’ αριθμ. 49/ 2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-9Γ).

Διαβάστε την εγκύκλιο 43/2014 στο Διαύγεια κάνοντας κλικ εδώ (ΑΔΑ: 7Ν27Ν-ΡΒΩ)