πάμε μπροστά

Τρίτη

12

Αύγουστος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έκπτωτος ο εργολάβος στο έργο “Βελτίωση Οδικής Σύνδεσης Αλεξανδρούπολης-Αύρας”

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία βίντεο, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικό Συμβούλιο, Διαγωνισμοί, Διαύγεια, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη

Οριζοντιογραφία οδού Αύρας-Αλεξανδρούπολης

Οριζοντιογραφία οδού Αύρας-Αλεξανδρούπολης

Σε νέες περιπέτειες μπαίνει το έργο “Βελτίωση Οδικής Σύνδεσης Αλεξανδρούπολης-Αύρας” μετά και την με ημερομηνία 12/8/2014 έκπτωση του εργολάβου του έργου (της Γραμματικόπουλος Α.Τ.Ε.) με απόφαση του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας (Τεχνικών Υπηρεσιών) κ. Γιώργου Κάβουρα.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Διαύγεια σήμερα το πρωί (12/08/2014 07:58:24) με ΑΔΑ: 75ΣΟΩΨΟ-ΕΦΣ, παρήλθε άπρακτη η υπ’ αριθμ 40.211/27-06-2014 προθεσμία 30 ημερών για την περαίωση των παρακάτω εργασιών:

 • τοποθέτηση σιδηρών οπλισμών και ξυλοτύπων του συνόλου του πλακοσκεπούς οχετού και των τεχνικών εισόδου-εξόδου
 • σκυροδέτηση του πλακοσκεπούς οχετού (σκυροδέτηση κάτω πλάκας – τοιχείων – άνω πλάκας καθώς και τεχνικών εισόδου – εξόδου), συνολικής ποσότητας 330 μ3 σκυροδέματος C20/25 περίπου
 • κατασκευή αρμών διαστολής του πλακοσκεπούς οχετού
 • μόνωση και στεγάνωση του πλακοσκεπούς οχετού
 • τοποθέτηση διάτρητων πλαστικών σωλήνων αποστράγγισης
 • Προμήθεια και κατασκευή συρματοκιβωτίων καθώς και πλήρωσή τους με θραυστό υλικό
 • Κατασκευή λιθορριπών προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου

Κατά της απόφασης αυτής ο Ανάδοχος δικαιούται να υποβάλλει ένσταστη εντός 15 ημερών από την παραλαβή της.

Ενδιαφέρον είναι ότι στο τελευταίο Δ.Σ. της 27 Ιουλίου, ως θέμα 3ο είχε συζητηθεί η “Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας της ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση Οδικής Σύνδεσης Αλεξανδρούπολης – Αύρας»” με εισηγητή τον κ. Κάβουρα, ενώ ως αιτιολογίες για το έκτακτο του θέματος, στην πρόσκληση του Δ.Σ. είχε αναγραφεί: “Για το τρίτο θέμα για το λόγο ότι έχει παρέλθει η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, υπάρχει ήδη η προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, ενώ οι εργασίες στο έργο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο εργολάβος, με βάση την εισήγηση της υπηρεσίας προς το δημοτικό συμβούλιο της 29/7/2014, έδωσε έκπτωση 39,56% (προσφορά 256.864,56 ευρώ μαζί με ΦΠΑ για προϋπολογισμό 425.000 ευρώ). Στην ίδια εισήγηση, οι κ.κ. Κάβουρας και Τανταλάκης ανέφεραν τα ακόλουθα:

Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας της 29/7/2014 για παράταση 3 μηνών στο έργο «Βελτίωση Οδικής Σύνδεσης Αλεξανδρούπολης Αύρας»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΡΓΟ : Βελτίωση Οδικής Σύνδεσης Αλεξανδρούπολης ΑύραςΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤ.Ε.ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κάβουρας Γεώργιος, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αλεξ/πολης

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ: Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας της ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση Οδικής Σύνδεσης Αλεξανδρούπολης Αύρας» κατά τρεις μήνες.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Βελτίωση Οδικής Σύνδεσης Αλεξανδρούπολης Αύρας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €425.000 συμπερ/νου Φ.ΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 5-Νοε-2013
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 12-Νοε-2013
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΑΝΤΑΛΑΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤ.Ε.
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 3-Ιαν-14
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: € 256.864,54 συμπερ/νου ΦΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 2-Ιουλ-14

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την υπ. αρ. 206 / 03-01-2014 σύμβαση κατασκευής έργου η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του ορίσθηκε σε έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έως την 2η Ιουλίου του έτους 2014.

Σήμερα προκύπτει η ανάγκη παράτασης της προθεσμίας των έξι μηνών της πλήρους κατασκευής του έργου κατά τρεις μήνες. Κυριότερος λόγος για αυτό είναι πως κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών σημειώθηκαν βροχοπτώσεις oι οποίες κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του έργου κατά τις ημέρες της κακοκαιρίας. Λόγω της εξέλιξης του κύριου όγκου των εκσκαφών και των σκυροδετήσεων μέσα σε ρέμα οι βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μεγάλων ποσοτήτων λάσπης αλλά και φερτών υλών στον τόπο του έργου. Η απομάκρυνση τους αλλά και η δυσχέρεια στη μετακίνηση των μηχανημάτων έργου στο εργοτάξιο είχε ως αποτέλεσμα επιπλέον καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών.

Ειδικότερα, οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν επί έξι ημέρες στα τέλη Ιανουαρίου αποτέλεσαν αιτία καθυστέρησης για την έγκαιρη ολοκλήρωση των τοπογραφικών εργασιών στον τόπο του έργου. Τους επόμενους μήνες από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούνιο σημειώθηκαν, επίσης, καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου τόσο λόγω των βροχοπτώσεων όσο και λόγω των εργασιών   απομάκρυνσης   των   φερτών   υλών   και της   λάσπης   αλλά   και   της   γενικότερης αποκατάστασης της επιφάνειας κίνησης των μηχανημάτων στην περιοχή του εργοταξίου.

Ο συνολικός αριθμός των εργάσιμων ημερών κατά τις οποίες στάθηκε αδύνατη η εξέλιξη των εργασιών στο εργοτάξιο λόγω κακοκαιρίας και απομάκρυνσης φερτών υλών και λάσπης ανήλθε στις 62.

Επιπρόσθετα, τονίζεται πως μετά τη σκυροδέτηση της άνω πλάκας του οχετού απαιτείται η παρέλευση 28 ημερών (ΕΚΩΣ 2000 παρ. 2.3.1) ώστε η αντοχή του σκυροδέματος του κιβωτοειδούς οχετού να φτάσει στα απαιτούμενα, από τη μελέτη, επίπεδα και ο οχετός να φέρει, δίχως κίνδυνο, τα φορτία της επίχωσης, της οδοστρωσίας αλλά και των μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση της ασφαλόστρωσης.

Τονίζεται πως η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης έχει διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της για τη χορήγηση παράτασης στο εν λόγω έργο ίση με 90 ημερολογιακές ημέρες, με το υπ’ αριθμ. 4009/30-06-2014 έγγραφο της.

Για τους παραπάνω λόγους, η υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας της ολοκλήρωσης των εργασιών κατά 3 [τρεις] μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης τους την 2-Οκτωβρίου-2014 και σας παρακαλεί για την προέγκριση της.

Η ανάγκη έγκρισης της εν λόγω παράτασης κρίνεται επείγουσα καθώς η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου έχει ήδη παρέλθει, υπάρχει ήδη η προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ενώ οι εργασίες στο έργο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ        /      Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΤΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ   /      ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Ε’β.    /    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ β’β.

Απ’ ότι φαίνεται, παρά τις διαβεβαιώσεις που έλαβαν οι δημοτικοί σύμβουλοι από την υπηρεσία στο Δ.Σ. της 27/7, τα έργα δε βρισκόντουσαν σε πλήρη εξέλιξη αλλά σε πλήρη αδράνεια, για άλλη μία φορά το Δ.Σ. δεν ενημερώθηκε επακριβώς για τα τεκταινόμενα στο έργο

Στις 27/7/2014 η υπηρεσία ζήτησε από το δημοτικό συμβούλιο την έγκριση 3μηνης παράτασης. Την παράταση αυτή είχε ήδη εγκρίνει η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή από τις 30/6. Ένα μήνα όμως πριν, στις 27/6/2014, η Τεχνική Υπηρεσία με έγγραφό της προς τον εργολάβο του έργου είχε ζητήσει την περαίωση συγκεκριμένων εργασιών μέσα σε 30 ημέρες (μέχρι τέλος Ιουλίου)! Στην εισήγησή της όμως προς το Δ.Σ. διαβεβαίωνε ότι τα έργα “βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη”…

Για να δούμε πότε θα τελειώσει το πολύπαθο αυτό έργο που απασχόλησε τα δελτία ειδήσεων και τις δημοτικές παρατάξεις προεκλογικά τον Μάη του 2014…

 • Δείτε τη μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης από την ιστοσελίδα του δήμου κάνοντας κλικ εδώ (μπράβο για τη λεπτομερή ανάρτηση, έτσι θα έπρεπε να αναρτώνται όλοι οι διαγωνισμοί του δήμου).
 • Κατεβάστε την εισήγηση της υπηρεσίας για 3μηνη παράταση του έργου στο ΔΣ της 29/7/2014 κάνοντας κλικ εδώ.
 • Διαβάστε τη σημερινή ανάρτηση στο Διαύγεια με την οποία κηρύσσεται έκπτωτος ο εργολάβος κάνοντας κλικ εδώ.
 • Δείτε το βίντεο της παρουσίασης της υπογραφής της σύμβασης του έργου την 3η Ιανουαρίου 2014: