πάμε μπροστά

Τρίτη

26

Αύγουστος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Άμεση επιστροφή της Λαϊκής του Σαββάτου στο χώρο του Πολυκοινωνικού;

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσιεύματα, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ιστοσελίδες, Λαϊκή Αγορά, Μεγάλα θέματα δήμου

Αγορά Παραγωγών (Πηγή φωτογραφίας: e-reportaz.gr)

Αγορά Παραγωγών (Πηγή φωτογραφίας: e-reportaz.gr)

Σύμφωνα με την ανάρτηση της 21/8/2014 (την οποία κοινοποίησε και από το προφίλ του στο facebook ο απερχόμενος δημοτικός σύμβουλος κ. Χρήστος Κατσαντούρας), με τίτλο “Ακύρωση των αριθμ. 212, 354, 416/2014 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξ/πολης”, ο Γ.Γ. ακυρώνει τις εν λόγω αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξ/πολης, σχετικά με την μεταφορά της συγκέντρωσης παραγωγών Σαββάτου σε τμήμα της οδού Εθνικής Αντιστάσεως.

Ο κ. δήμαρχος είχε ενημερώσει τους παραγωγούς της πράσινης λαϊκής (στο Δ.Σ. της 14/7/2014 στη συζήτηση για το 14ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης) ότι εφόσον ακυρωθεί η απόφαση μεταφοράς της λαϊκής αγοράς στην Εθνικής Αντιστάσεως από την Αποκεντρωμένη, αυτή αμέσως γυρίζει στο χώρο του Πολυκοινωνικού.

Με βάση όμως το σκεπτικό της ακυρωτικής απόφασης, προκύπτει θέμα νομιμότητας της Πράσινης Λαϊκής λόγω αδράνειας των ίδιων των παραγωγών. Πρέπει οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί πρέπει να δράσουν άμεσα ώστε η Λαϊκή Αγορά του Σαββάτου να λειτουργεί νόμιμα στο χώρο που θα τους ορίσει αδειοδοτώντας τους η Περιφέρεια (με τη σύμφωνη γνωμοδότηση δήμου και τροχαίας) προχωρώντας σε άμεση σύσταση αυτοδιαχειριζόμενου φορέα, στον ορισμό υπευθύνου, στην κατάρτηση κανονισμού λειτουργίας και στην υποβολή αιτήματος για τη λειτουργία Αγοράς Παραγωγών προς την Περιφέρεια ΑΜΘ, σύμφωνα με το Νόμο 4235/2014.

Στο θέμα της νομιμότητας της Πράσινης Λαϊκής του Σαββάτου είχε αναφερθεί με ειδική έκθεση-πρότασή του και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, κ. Χρήστος Βασματζίδης το Δεκέμβρη του 2012 (διαβάστε την έκθεση εδώ και τη σύνοψή της εδώ). Το θέμα τότε ήταν αρμοδιότητας των Δήμων αλλά ο κ. Βασματζίδης είχε αναφερθεί και σε λειτουργία “farmers market” (αγοράς παραγωγών). Απορίας άξιο είναι πώς ενώ ο Νόμος 4235/2014 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ την 11/2/2014, η δημοτική αρχή δεν το πήρε χαμπάρι και οι δημοτικοί σύμβουλοι ψήφιζαν μεταφορές της λαϊκής σε θέσεις της πόλης (σε προεκλογική μάλιστα περίοδο) ενώ η αρμοδιότητα αυτή ανήκε πλέον στις περιφέρειες και δεν πληρούνταν οι όροι λειτουργίας της Λαϊκής των Παραγωγών…

[σ.σ. 26/08 09:40: Συνομίλησα με παραγωγό της λαϊκής, υπάρχει περιθώριο προσφυγής κατά της απόφασης του γ.γ. της αποκεντρωμένης ενός μήνα (στη γνωστή επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006) οπότε η λαϊκή του Σαββάτου θα γίνει κανονικά. Το πιθανότερο είναι να πραγματοποιηθεί στη θέση του Πολυκοινωνικού, όπως είχε τονίσει ο κ. δήμαρχος στους παραγωγούς στο ΔΣ της 14/7/2014]

Η ακύρωση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, λοιπόν, από τον γ.γ. της αποκεντρωμένης έγινε για τους ακόλουθους λόγους:

 • Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014 ορίζεται ότι:
  1. Επιτρέπεται η λειτουργία Αγορών Παραγωγών (Farmers’ Markets) με έμφαση στον τοπικό χαρακτήρα των προϊόντων που πωλούνται σε αυτές, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα:
  α) Στις Αγορές Παραγωγών συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν, νωπών ή/και μεταποιημένων από δικές τους πρώτες ύλες. Οι παραγωγοί πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που κάνουν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και να παράγουν τα αγροτικά προϊόντα τους στην Περιφερειακή Ενότητα, όπου λειτουργούν οι Αγορές Παραγωγών. Με συμφωνία των Αγορών Παραγωγών μπορεί να δραστηριοποιούνται σε αυτές παραγωγοί από όμορες Περιφερειακές Ενότητες. Ειδικά, για τις Αγορές Παραγωγών που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, με συμφωνία των Αγορών Παραγωγών μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές παραγωγοί όμορων σε αυτήν Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, παραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, καθώς και παραγωγοί των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν οι κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών.
  β) Για την οργάνωση των Αγορών Παραγωγών, απαιτείται η σύσταση αυτοδιαχειριζόμενου φορέα από τους ίδιους τους παραγωγούς, ο ορισμός υπευθύνου για τη λειτουργία τους και η κατάρτιση εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας τους.
  γ) Οι Αγορές Παραγωγών λειτουργούν ημέρα Σάββατο, εκτός και αν τοπικές ιδιαιτερότητες επιβάλουν τη λειτουργία τους άλλη εργάσιμη ημέρα, είτε σε δημόσιο χώρο, με ευθύνη του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, είτε σε ιδιωτικό χώρο με ευθύνη των ίδιων των παραγωγών.
  δ) Η έναρξη λειτουργίας, η μετακίνηση ή η κατάργηση των Αγορών Παραγωγών, γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας, μετά από αίτημα του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα της Αγοράς Παραγωγών και γνώμη του οικείου Δήμου και της Υπηρεσίας Τροχαίας. 
 • Επειδή, εν προκειμένω, με τις αριθ. 212, 354, 416/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξ/πολης, εγκρίνεται η προσωρινή μεταφορά της συγκέντρωσης παραγωγών του Σαββάτου στην οδό Εθν. Αντιστάσεως, η τροποποίηση της αριθ. 212/2014 περί προσωρινής μεταφοράς της συγκέντρωσης των παραγωγών και η έγκριση επ΄αορίστου της παραχώρησης της χρήσης χώρου οριοθετημένου τμήματος της οδού Εθν. Αντιστάσεως για τη συγκέντρωση των παραγωγών του Σαββάτου, αντίστοιχα.
 • Επειδή από την εξέταση του φακέλου η λειτουργία της συγκέντρωσης των παραγωγών του Σαββάτου δεν στηριζόταν σε ουσιαστικό κανόνα διακαίου έως τις 11- 2-2014, οπότε δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4235/2014. 
 • Επειδή από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου (11-2-2014) βασικές προϋποθέσεις κατ΄άρθρο 56 του Ν. 4235/2014 για τη λειτουργία των αγορών παραγωγών (Farmers’ Markets) είναι μεταξύ άλλων η σύσταση αυτοδιαχειριζόμενου φορέα από τους ίδιους τους παραγωγούς, ο ορισμός υπευθύνου για τη λειτουργία τους και η κατάρτιση εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας τους. Επιπλέον και κυρίως απαιτείται για την έναρξη λειτουργίας τους απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας χωρίς την οποία η λειτουργία τους δεν είναι νόμιμη.
 • Επειδή δεν προκύπτει η σύσταση αυτοδιαχειριζόμενου φορέα από τους ίδιους τους παραγωγούς, ο ορισμός υπευθύνου για τη λειτουργία τους και η κατάρτιση εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας τους.
 • Επειδή από την εξέταση των αριθ. 212, 354, 416/2014 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και από την από 2-7-2014 έκθεση του Δήμου δεν προκύπτει ότι η υπό εξέταση αγορά παραγωγών λειτουργεί με νόμιμη απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης ώστε να είναι νόμιμη τόσο η λειτουργία όσο και η μεταφορά της.
 • Επειδή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υφίσταται τεκμήριο νομιμότητας λειτουργίας της συγκέντρωσης παραγωγών Σαββάτου αφού πλέον αυτή λειτουργεί χωρίς απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη κατά παράβαση του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014 και χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.
 • Επιπλέον κατά πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου (Ολ. Α.Π 9/1995 και Α.Π 943/2000) το έθιμο δεν μπορεί να καταργήσει διάταξη αναγκαστικού δικαίου , όπως η διάταξη του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014

Διαβάστε την απόφαση της αποκεντρωμένης κάνοντας κλικ εδώ ή κατεβάστε το PDF κάνοντας κλικ εδώ.