πάμε μπροστά

Παρασκευή

12

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 29η ειδική συνεδρίαση ΔΣ τη Δευτέρα 15/08/2014 ώρα 18:30 [15/9/2014 13:30 – Ματαιώθηκε]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 10/09/2013
Αριθ. Πρωτ. 55858

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 15/09/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση Ισολογισμού, αποτελέσματα χρήσεως και έκθεση της χρήσεως 2013 (Εισηγητής: κ.Κυρτσίδης Αργ.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. ____ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος