πάμε μπροστά

Δευτέρα

15

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε εκλογή προεδρείου του ΔΣ, μελών ΟΕ & ΕΠΖ και εκπροσώπων στη ΓΣ της ΠΕΔ

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.), Ημερήσια Διάταξη, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Πρόσκληση ΔΣ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 15 – 09 – 2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 56868

Προς
Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την επανάληψη εκλογής των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , καθώς και την εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.».

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, Λ. Δημοκρατίας 306, στις 21 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, ώστε να διεξαχθεί, σε επανάληψη, η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ., λόγω ακύρωσης της προηγούμενης απόφασης ύστερα από την θέση σε αργία εκλεγμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου αναδρομικά από 01 Σεπτεμβρίου 2014.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Ιωάννης Φαλέκας