πάμε μπροστά

Τρίτη

16

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ακύρωση των Πρακτικών Εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξ/πολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικό Συμβούλιο, Διαύγεια, Εκλογή Προεδρείου, Επιτροπές, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.), Κοινότητες, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Προεδρείο Δ.Σ., Τοπική Κοινότητα Μάκρης

Ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θράκης, κ. Καρούντζος και ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Λαμπάκης (5/9/2012)

Ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θράκης, κ. Καρούντζος και ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Λαμπάκης (5/9/2012)

Αναρτήθηκε σήμερα το πρωί στις 15/09/2014 και ώρα 10:58 από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης η ακύρωση των πρακτικών εκλογής προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξ/πολης.

Από το έγγραφο του γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜΘ κ. Καρούντζου προκύπτει ότι σε αργία τίθενται 7 δημοτικοί σύμβουλοι (οι κ.κ. Τερζής Επαμεινώνδας, Γιαννέλος Θεόδωρος, Αγγλιάς Θεόδωρος, Ζιώγας Χρήστος και Κουκουράβας Γεώργιος της παράταξης “Πόλη και Πολίτες”, ο κ. Γουμενίδης Ευάγγελος της παράταξης “Δήμος & Δημότες”, ο κ. Ρηγόπουλος Νικόλαος της παράταξης “ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη”) και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μάκρης (ο κ. Χατζηαθανασίου Δημήτριος της παράταξης “Πόλη & Πολίτες”).

Στο ίδοι έγγραφο ο γ.γ. της Αποκεντρωμένης ΑΜΘ αναφέρεται στο σκεπτικό του σε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την 341/2007 (διαβάστε την παρακάτω) σύμφωνα με την οποία το διοικητικό μέτρο της αργίας εξακουλουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης και εκτείνεται και στην νέα δημοτική περίοδο που αρχίζει από 1-9-2014.

Ο κ. Δήμαρχος, βέβαια, σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Θράκη ΝΕΤ της Δευτέρας 15/9/2014 ανέφερε ότι τα Δ.Σ. της Δευτέρας και Τετάρτης 17/9 ματαιώνονται βάσει απόφασης του γ.γ. της Αποκεντρωμένης η οποία κοινοποιήθηκε στο δήμο την Παρασκευή 12/9 αλλά ίσχυε αναδρομικά από 1/9 (ξεχνά να αναφέρει ότι οι διαπιστωτικές πράξεις με τις οποίες τέθηκαν σε αργία οι 7 δημοτικοί σύμβουλοι έχουν ημερομηνία 3/9, τέσσερεις μέρες πριν την ψηφοφορία εκλογής προεδρείου και μελών στις επιτροπές – προφανώς κανείς από τη δημοτική αρχή δε σκέφτηκε να τηλεφωνήσει στην αποκεντρωμένη για να ρωτήσει αν θα τεθούν εκ νέου σε αργία οι δημοτικοί σύμβουλοι, ούτε και το αντίστροφο…). Ο κ. δήμαρχος ισχυρίστηκε ότι είναι νομικά κατοχυρωμένος, διασταυρωμένα από καθηγητές της έδρας του διοικητικού δικαίου αλλά και από παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους!!! (άραγε οι συγκεκριμένοι πάρεδροι δεν γνώριζαν την γνωμοδότηση 341/2007 την οποία αναφέρει στο σκεπτικό του ο γ.γ. ή ήταν οι 2 που μειοψήφισαν στη συνεδρίασή του της 29/08/2007;). Δεν συμμορφώνεται πάντως επί της ουσίας, αλλά στον τύπο, λέει ο κ. δήμαρχος, δίκιο έχει ο ίδιος και είναι σίγουρος πως η επιτροπή του άρθρου 152 θα τον δικαίωνε αλλά ο χρόνος πιέζει (Θα ασκήσει άραγε προσφυγή κατά της απόφασης στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν.3463/2006; Η απόφαση του κ. Καρούντζου πάντως δεν αναφέρει ότι η δημοτική αρχή έχει αυτό το δικαίωμα, όπως κάνει συνήθως κλείνοντας τα έγγραφά του…)

Η απόφαση του κ. Καρούντζου κοινοποιείται και στο δήμαρχο Κομοτηνής κ. Πετρίδη (αφορά το θέμα αργίας και σύμβουλο στην Κομοτηνή ή για κάποιον άλλο λόγο;)

Δείτε τις δηλώσεις του κ. δημάρχου για το θέμα, κατεβάστε το έγγραφο του κ. Καρούντζου από το Διαύγεια ή διαβάστε το πλήρες κείμενο της απόφασης του καθώς και της γνωμοδότησης υπ. αριθμ. 341/2007 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ΑΔΑ: Ω3Λ1ΟΡ1Υ-Π4Λ

ΘΕΜΑ: Ακύρωση των Πρακτικών Εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξ/πολης.

ΑΠΟΦΑΣΗ (Αρ. Πρωτ. 24320/12-09-2014)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις του άρθρων 64 , 74, 236, 238 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
3. Την αριθ. 30565/43/6-8-2014 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014- 31η Αυγούστου 2019).
4. Την αριθ. 341/07 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
5. Τις αριθ. 494/14, 495/14 και 496/14 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης, σχετικά με την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου 2014-2017, εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής και εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014-2017 αντίστοιχα.
6. Τις αριθμ. 5084/27-2-2014, 5080/27-2-2014, 1834/27-2-2014, 5087/27-2-2014 και 7416/12-4-2014 αποφάσεις μας με τις οποίες τέθηκαν σε αργία οι κ.κ Τερζής Επαμεινώνδας, Γιαννέλος Θεόδωρος, Αγγλίας Θεόδωρος, Χατζηαθανασίου Δημήτριος, Ζιώγας Χρήστος αντίστοιχα, Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο 2010-2014.
6. Τις αριθ. 23707/3-9-2014, 23694/3-9-2014, 23700/3-9-2014, 23701/3-9-2014, 23699/3-9-2014 αποφάσεις μας με τις οποίες τέθηκαν σε αργία οι κ.κ Τερζής Επαμεινώνδας, Γιαννέλος Θεόδωρος, Αγγλίας Θεόδωρος, Χατζηαθανασίου Δημήτριος, Ζιώγας Χρήστος αντίστοιχα, Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την νέα δημοτική περίοδο και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης αθωωτικής δικαστικής απόφασης.
7. Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου 64 παρ 5 και 6 και 74 παρ 5 του Ν. 3852/10 ορίζεται ότι τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής. Αν ακυρωθεί οποιαδήποτε εκλογή για τα ανωτέρω αξιώματα, επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή, πέντε (5) ημέρες μετά την παραλαβή της ακυρωτικής απόφασης.
8. Επειδή, τα πρακτικά εκλογής του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξ/πολης περιήλθαν και πρωτοκολλήθηκαν στην Υπηρεσία μας στις 10-9-2014, άρα ο έλεγχος νομιμότητας επ’αυτών γίνεται εντός της χρονικής προθεσμίας των πέντε (5) ημερών.
9. Επειδή, το διοικητικό μέτρο της αργίας που λήφθηκε με τις αριθ. 5084/27-2-2014, 5080/27-2-2014, 1834/27-2-2014, 5087/27-2-2014 και 7416/12-4-2014 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για τους ανωτέρω δημοτικούς συμβούλους που επανεξελέγησαν, εξακουλουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης και εκτείνεται και στην νέα δημοτική περίοδο που αρχίζει από 1-9-2014, σύμφωνα με την αριθ. 341/07 Γνωμοδ. Ν.Σ.Κ.
10. Επειδή με τις αριθ. 23707/3-9-2014 , 23694/3-9-2014, 23700/3-9-2014, 23701/3-9-2014, 23699/3-9-2014 αποφάσεις μας οι κ. κ Τερζής Επαμεινώνδας, Γιαννέλος Θεόδωρος, Αγγλίας Θεόδωρος, Χατζηαθανασίου Δημήτριος και Ζιώγας Χρήστος αντίστοιχα, τέθηκαν εκ νέου σε αργία μέχρι την έκδοση αθωωτικής απόφασης.
11.Επειδή, με τις αριθ. 23696/3-9-2014 , 23697/3-9-2014 και 23709/3-9-2014 αποφάσεις μας τέθηκαν σε αργία από 1-9-2014 και μέχρι την έκδοση αθωωτικής απόφασης οι νεοεκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι κ. κ Ρηγόπουλος Νικόλαος, Κουκουράβας Γεώργιος και Γουμενίδης Ευάγγελος.
12.Επειδή, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι εν λόγω δημοτικοί σύμβουλοι μετά την προσωρινή απομάκρυνση από την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν στις διαδικασίες εκλογής μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, μελών Οικονομικής Επιτροπής και εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
13.Επειδή, όπως προκύπτει από τον έλεγχο των αριθ. 494/14, 495/14 και 496/14 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης σχετικά με την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου 2014-2017, εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής και εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014-2017 οι εν λόγω δημοτικοί σύμβουλοι συμμετείχαν σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των ανωτέρω μελών.
14.Επειδή στις διατάξεις της αριθ. 30565/43/6-8-2014 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Δ’- παρ.3.1, ορίζεται ότι: «Στην ίδια συνεδρίαση και αφού έχει εκλεγεί το Προεδρείο, το οποίο πλέον, και προεδρεύει της συνεδρίασης, αντί του πλειοψηφήσαντος συμβούλου που συγκάλεσε το συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Ακολούθως εκλέγονται τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σε περίπτωση, όμως, που δεν έχει επιτευχθεί εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορεί σε αυτή τη συνεδρίαση να γίνει η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». Επομένως, αφού δεν έχει εκλεγεί νομίμως το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο και θα πρέπει να προεδρεύσει εν συνεχεία της συνεδριάσεως για την εκλογή των μελών των ανωτέρω επιτροπών, δεν είναι νόμιμη η συνέχιση της διαδικασίας, και επομένως η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθίσταται αυτοδικαίως μη σύννομη, σύμφωνα και με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.
15. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 του Ν.3852/2010 ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ. Ενόψει των ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ακυρώνουμε τις αριθμ. 494/14, 495/14 και 496/14 του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης, αναφορικά με την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξ/πολης, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξ/πολης θα πρέπει να συγκληθεί εκ νέου σε ειδική συνεδρίαση την πρώτη Κυριακή, πέντε (5) μέρες μετά την παραλαβή της ακυρωτικής απόφασης, όπως αυτό ορίζεται στις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 και του Κεφ.Γ’-παρ.2.5 της ως άνω εγκυκλίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Δήμο Αλεξανδρούπολης (με αποδεικτικό που θα μας αποστείλει)
  2. Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ Σταδίου 27 101-83 Αθήνα
  3. Δήμαρχο Δήμου Κομοτηνής

==========================================

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ’ αριθ. 341/2007

ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Β2 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Συνεδρίαση της 29-8-2007

Σύνθεση:

Προεδρεύων: Βασίλειος Σουλιώτης, Νομικός Σύμβουλος, κωλυομένου του Προέδρου του Τμήματος Γεωργίου Πουλάκου, Αντιπροέδρου ΝΣΚ και του αρχαιοτέρου Νομικού Συμβούλου του Τμήματος Ευαγγέλου Τριτά.

Μέλη: Χρήστος Παπαδόπουλος, Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Ανδρέας Χαρλαύτης, Αντώνιος Κλαδιάς, Φοίβος Ιατρέλλης, Ιωάννης Χαλκιάς, Σπυρίδων Παπαγιαννόπουλος, Νομικοί Σύμβουλοι.

Εισηγητής: Ανδρέας Χαρλαύτης, Νομικός Σύμβουλος.

Αριθμός Ερωτήμ.: Α.Π. 757/30-4-2007 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Γενική Δ/νση Περιφέρειας.

Περίληψη Ερωτημ.: Εάν, πρώην Δήμαρχος ο οποίος είχε τεθεί σε κατάσταση αργίας κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο λόγω καταδίκης αυτού με οριστική απόφαση πρωτοβάθμιου ποινικού Δικαστηρίου, και ο οποίος κατά τις εκλογές της 15-10-2006 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στον ίδιο Δήμο, πρέπει να τεθεί εκ νέου σε κατάσταση αργίας.

Επί του άνω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ως εξής :

Ι.Α. Στο άρθρο 146 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ 114/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (η ισχύς του οποίου κατά το άρθρο 4ο αυτού αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), το οποίο επιγράφεται «Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης» ορίζεται ότι:
«1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων, οι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, καθώς και οι σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων και οι πάρεδροι εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα τους :
α)…. β)…. γ)…. Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία, καθώς και για παράβαση καθήκοντος, εφόσον από τη διάπραξη του αδικήματος αυτού προξενείται οικονομική βλάβη στο Δήμο, στην Κοινότητα ή στα νομικά τους πρόσωπα.
Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
2.α. Όταν γίνεται παραπομπή για κακούργημα με αμετάκλητο βούλευμα ή με απευθείας κλήση, κατά της οποίας έχει εξαντληθεί το δικαίωμα προσφυγής, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας οφείλει να θέσει τον εγκαλούμενο σε κατάσταση αργίας, η οποία διατηρείται σε περίπτωση έκδοσης καταδικαστικής απόφασης του ποινικού δικαστηρίου. Εάν εκδοθεί αθωωτική απόφαση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως και η διοικητική ποινή θεωρείται ως μηδέποτε επιβληθείσα.
β.α. Εάν εκδοθεί καταδικαστική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου, σε πρώτο βαθμό, για τα πλημμελήματα της προηγούμενης παραγράφου, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως η αργία, το δε διοικητικό μέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν….».

Β. Περαιτέρω στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ιδίου ως άνω Κώδικα ορίζεται:
«Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμα τους, κατόπιν αμετάκλητης καταδίκης, σύμφωνα με το άρθρο 146, για κακουργήματα, καθώς και για τα αδικήματα της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της εκβίασης, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απιστίας, της απάτης, της καταπίεσης, της αιμομιξίας, της μαστροπείας, της σωματεμπορίας, της παράνομης διακίνησης αλλοδαπών, της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, καθώς και της λαθρεμπορίας.
Το κώλυμα αυτό ισχύει για την επόμενη της έκπτωσης δημοτική ή κοινοτική περίοδο».

II. Τίθεται με το ερώτημα ότι με την υπ’ αριθμ. 342/24-3-2005 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ζακύνθου ο Ι.Π., τότε Δήμαρχος Α.Ν. Ζακύνθου, καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία. Με την υπ’ αριθμ. 2905/13-4-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ο ως άνω τέθηκε σε αργία μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης. Κατά τις εκλογές της 15-10-2006 ο Ι.Π. εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος στον ίδιο Δήμο. Από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει εάν η υπ’ αριθ. 342/2005 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ζακύνθου έχει καταστεί αμετάκλητη.

III. Από τις προεκτεθείσες νομικές διατάξεις και το πραγματικό της υποθέσεως κατά την συζήτηση στο Τμήμα, όσον αφορά το εξεταζόμενο ερώτημα, ανεπτύχθησαν δύο (2) γνώμες:
Α. Κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας, που σχηματίστηκε από τον Προεδρεύοντα Νομικό Σύμβουλο Βασίλειο Σουλιώτη και τους Νομικούς Συμβούλους Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Αντώνιο Κλαδιά, Φοίβο Ιατρέλλη, Ιωάννη Χαλκιά και Σπυρίδωνα Παπαγιαννόπουλο (ψήφοι 6), με τις παραπάνω διατάξεις των εδαφίων α και βα της παραγράφου 2 του άρθρου 146 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σκοπήθηκε η προστασία των συμφερόντων του Δήμου ή της Κοινότητας με την προσωρινή απομάκρυνση από τα καθήκοντα τους των αναφερομένων σ’ αυτές αιρετών οργάνων τους (δημάρχων, αντιδημάρχων, προέδρων Κοινοτήτων, δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων και παρέδρων), που τελούν στις περιγραφόμενες από τις διατάξεις αυτές περιστάσεις, γιατί θεωρεί ο νομοθέτης ότι δεν παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα χρηστότητας και εντιμότητας για τη διαχείριση των υποθέσεων του Δήμου ή της Κοινότητας. Η προσωρινή απομάκρυνση αυτών από την υπηρεσία γίνεται με τη θέση τους από Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας σε αργία, ώστε αυτοί να μη έχουν δυνατότητα ανάμειξης στις υποθέσεις του Δήμου ή της Κοινότητας. Εφόσον συντρέχουν δε οι παραπάνω περιπτώσεις η αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας είναι δέσμια, αφού αυτός οφείλει, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, να τους θέσει σε κατάσταση αργίας. Μάλιστα στις περιπτώσεις του άνω εδαφίου α η αργία διατηρείται και μετά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης του ποινικού δικαστηρίου, ενώ αίρεται αυτοδικαίως αν εκδοθεί αθωωτική απόφαση, στις περιπτώσεις δε του άνω εδαφίου βα η αργία διατηρείται μέχρι να εκδοθεί αθωωτική απόφαση, οπότε αίρεται αυτοδικαίως, ενώ αν εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση οι ανωτέρω εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου 146 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και η αργία παύει, γιατί καθίσταται χωρίς περιεχόμενο. Η έκπτωση δε αυτή λόγω καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση δημιουργεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ίδιου Κώδικα, κώλυμα εκλογιμότητας.
Από τα παραπάνω σαφώς προκύπτει ότι ο νομοθέτης των παραπάνω διατάξεων ηθέλησε όπως, οι ευρισκόμενοι σε μια από τις παραπάνω καταστάσεις δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι κλπ να εμποδίζονται (με τη θέση τους σε αργία) από την άσκηση των καθηκόντων τους για χάρη της προστασίας των συμφερόντων του Δήμου ή της Κοινότητας, σε όλη τη διάρκεια που υφίστανται οι παραπάνω καταστάσεις, γιατί η ανάγκη προστασίας των συμφερόντων του Δήμου ή της Κοινότητας υφίσταται σε όλη τη διάρκεια αυτή. Βεβαίως όταν λήγει η θητεία των άνω οργάνων λήγει και η θέση τους σε αργία, αφού αυτή πλέον καθίσταται χωρίς περιεχόμενο. Σε περίπτωση όμως που επανεκλεγούν σε επόμενες δημοτικές και κοινοτικές εκλογές σε ένα από τα παραπάνω αξιώματα και εξακολουθούν να διαρκούν οι παραπάνω καταστάσεις που επιφέρουν τη θέση τους σε αργία πρέπει να τεθούν και πάλι σε κατάσταση αργίας. Αντίθετη ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων θα έθετε εκποδών το σκοπό θέσπισης τους της προστασίας δηλαδή του δημοτικού και κοινοτικού συμφέροντος από την ανάμειξη στις υποθέσεις του Δήμου ή της Κοινότητας οργάνων που δεν παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα ενάρετου και χρηστού δημοτικού και κοινοτικού άρχοντα.
Συνεπώς σε περίπτωση που πρώην δήμαρχος, ο οποίος είχε τεθεί σε κατάσταση αργίας, σύμφωνα με το εδάφιο βα της παραγράφου 2 του άρθρου 146 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο λόγω καταδίκης του με οριστική απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, εκλεγεί στις επόμενες δημοτικές και κοινοτικές εκλογές δημοτικός σύμβουλος στον ίδιο Δήμο, χωρίς να έχει καταστεί η καταδικαστική απόφαση αμετάκλητη ή χωρίς να έχει εκδοθεί αθωωτική απόφαση, πρέπει να τεθεί και πάλι σε κατάσταση αργίας.
Β. Κατά την γνώμη της μειοψηφίας την οποία υποστήριξαν οι Νομικοί Σύμβουλοι Χρήστος Παπαδόπουλος και ο εισηγητής Ανδρέας Χαρλαύτης, (ψήφοι 2), από τις ως άνω διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως έχουν ερμηνευθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, συνάγεται ότι ο αιρετός δημοτικός ή κοινοτικός άρχοντας, που καταδικάστηκε με απόφαση ποινικού δικαστηρίου για κάποιο από τα αναφερόμενα σ’ αυτές αδικήματα, τίθεται σε αργία με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για το υπόλοιπο της θητείας του στο αξίωμα, το οποίο κατέχει κατά τον χρόνο της επιβολής του μέτρου (πρβλ. ΣΕ 2894/2001, 200, 4343/1987, κ.α.). Περαιτέρω από τις ίδιες ως άνω διατάξεις συνάγεται, ότι ο δημοτικός ή κοινοτικός άρχοντας, ο οποίος είχε τεθεί σε κατάσταση αργίας κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, λόγω καταδίκης αυτού με οριστική απόφαση πρωτοβάθμιου ποινικού δικαστηρίου, και ο οποίος επανεκλέχθηκε σε δημοτικό ή κοινοτικό αξίωμα, δεν μπορεί να τεθεί εκ νέου σε κατάσταση αργίας, δυνάμει της ίδιας ποινικής αποφάσεως. Τούτο συνάγεται από την δοθείσα από το Σ.τ.Ε. ως άνω ερμηνεία, ότι η επιβολή του διοικητικού τούτου μέτρου αφορά στο υπόλοιπο της θητείας εντός της οποίας τούτο επιβάλλεται (Σ.τ.Ε. 1120/2005, 2894/2001) αλλά και εκ του ότι αντίθετη ερμηνεία θα ήταν αντιφατική, οδηγούσα εμμέσως στην παρεμπόδιση ασκήσεως του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, δικαιώματος παρεχομένου από το Σύνταγμα, αφού θα επέτρεπε μεν την υποβολή υποψηφιότητας από το συγκεκριμένο πρόσωπο (δεν αποτελεί κώλυμα εκλογιμότητας η θέση σε αργία, ενώ κώλυμα υφίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Δ.Κ.Κ., σε περίπτωση εκπτώσεως) θα καθιστούσε όμως αδύνατη την άσκηση καθηκόντων σε περίπτωση εκλογής, αφού ο εκλεγόμενος, κατά δεσμία αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα, θα έπρεπε να τεθεί σε αργία.

IV. Σύμφωνα με τα παραπάνω το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδοτεί, κατά πλειοψηφία, ότι στο τιθέμενο ερώτημα προσήκει η απάντηση ότι ο δήμαρχος που τίθεται σε αργία συνεπεία ποινικής καταδίκης, εκλεγόμενος εκ νέου ως δημοτικός σύμβουλος πριν η καταδικαστική απόφαση καταστεί αμετάκλητη, πρέπει να τεθεί εκ νέου σε αργία.

Θεωρήθηκε
Αθήνα, 20-09-2007

Ο Προεδρεύων                                       Ο Εισηγητής

Βασίλειος Σουλιώτης                             Ανδρεάς Χαρλαύτης
Νομικός Σύμβουλος                              Νομικός Σύμβουλος