πάμε μπροστά

Τρίτη

23

Σεπτέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Δεκτή η αίτηση θεραπείας της Δέλτα Τηλεόρασης – μετατράπηκε σε σύσταση το αρχικό πρόστιμο των 20.000 ευρώ

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Διαύγεια, Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)Με ανάρτηση στο Διαύγεια την περασμένη Παρασκευή 19/9/2014 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) κάνει αποδεκτή την αίτηση θεραπείας του τηλεοπτικού σταθμού Δέλτα TV Έβρου, ιδιοκτησίας της εταιρείας Δέλτα Τηλεόραση Α.Ε., κατά της 119/28.4.2014 αποφάσεως αυτού.

Αντικαθιστά τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 20.000 ευρώ με εκείνη της σύστασης να μην δικτυώνεται με μη νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικούς σταθμούς και σε κάθε περίπτωση άνευ προηγούμενης αδείας του Ε.Σ.Ρ.

Η υπόθεση αφορά την αναμετάδοση του τηλεοπτικού προγράμματος της εταιρείας ZOUGLA.GR μέσα από τη συχνότητα της Δέλτα Τηλεόρασης.

Διαβάστε το σκεπτικό της απόφασης του ΕΣΡ ή κατεβάστε το έγγραφο της απόφασης από το Διαύγεια:

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΙΜΕ-ΚΣΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΣΡ 119/28.4.2014 – ΔΕΛΤA TV Ν. ΕΒΡΟΥ (Επιβολή Προστίμου 20.000 ευρώ)

ΑΔΑ: 7ΛΥ8ΙΜΕ-Λ87 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΣΡ 288/1.9.2014 – ΔΕΛΤA TV Ν. ΕΒΡΟΥ (Αντικατάσταση προστίμου με σύσταση)

===================

Ακολουθεί το κείμενο της ΑΔΑ: 7ΛΥ8ΙΜΕ-Λ87:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 288/1.9.2014

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς. Απών το μέλος Γεώργιος Στεφανάκης.

Ιστορικό — Νομική θεμελίωση

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την από 29.5.2014 αίτηση θεραπείας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΔΕΛΤΑ TV Νομού Έβρου, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., κατά της 119/28.4.2014 αποφάσεως αυτού.

Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 22α Ιουλίου 2014.

Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίο η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει.

Π. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει τη νόμιμη λειτουργία των φορέων που δραστηριοποιούνται στην παροχή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.

III. Το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999, κατά το οποίο αρμόδιο για την ανάκληση διοικητικής πράξεως είναι το όργανο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοση της.

Αιτιολογικό

Από τα στοιχεία του φακέλου, τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΔΕΛΤΑ TV Νομού Έβρου, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε και το υποβληθέν υπόμνημα, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την υπ’ αριθμ. 119/28.4.2014 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. έγιναν δεκτά τα εξής: «από μαγνητοταινία της ροής προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού κατά την 11 και 22.4.2013, προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η εταιρεία με την επωνυμία ZOUGLA.GR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, με έδρα τη Νέα Κηφισιά Αττικής επί των οδών Πηγών και Ερυμάνθου, υπέβαλε στο ΕΣΡ την από 30.6.2012 αίτηση, με την οποία ισχυριζόμενη ότι εκπέμπει διαδικτυακό τηλεοπτικό πρόγραμμα εκζήτησε την, κατά το άρθρο 15 του Νόμου 3592/2007, έγκριση από το ΕΣΡ του εν λόγω τηλεοπτικού προγράμματος. Το ΕΣΡ με την υπ’ αριθμ. 556/15.10.2012 απόφαση του απέρριψε την εν λόγω αίτηση με την αιτιολογία ότι δεν πρόκειται περί διαδικτυακού τηλεοπτικού προγράμματος, αλλά περί μεταδόσεως του προγράμματος του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού μέσω ευρυζωνικών δικτύων, με το διακριτικό τίτλο «ZOUGLA RADIO». Ενδεικτικό των προθέσεων της ως άνω εταιρείας είναι η ανακοίνωση δια της ιστοσελίδας της ότι το πρόγραμμα της μεταδίδεται καθημερινά από τον τηλεοπτικό σταθμό ZOOM στην Αττική και από 18 τηλεοπτικούς περιφερειακούς σταθμούς, οι οποίοι αναφέρονται στην ιστοσελίδα. Εν όψει του ότι, δια της ως άνω αποφάσεως του ΕΣΡ, ματαιώθηκε η προσπάθεια της εταιρείας προς δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας, συστάθηκε την 24.1.2013 μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΥΣΤΡΙΑΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ, με έδρα επίσης τη Νέα Κηφισιά Αττικής, επί των οδών Πηγών και Ερυμάνθου, με σκοπό την παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων. Κατόπιν τούτου η εταιρεία συνήψε συμβάσεις με διαφόρους τηλεοπτικούς σταθμούς, και ειδικότερα συνήψε την από 15.3.2013 σύμβαση με την εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΔΕΛΤΑ TV Νομού Έβρου, δια της οποίας η μεν πρώτη εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση να υλοποιήσει οπτικοακουστικές παραγωγές, η δε δεύτερη εταιρεία να μεταδίδει αυτές τις παραγωγές από τον τηλεοπτικό της σταθμό. Ενδεικτικό είναι ότι στη σύμβαση δεν αναφέρονται συγκεκριμένες οπτικοακουστικές παραγωγές, και κατά το άρθρο 11 αυτής, ο τηλεοπτικός σταθμός ανέλαβε την υποχρέωση να μεταδίδει τη συνολική διάρκεια της παραγωγής, παρά την ρητή, εκ του άρθρου 13 παρ. 5 του Νόμου 2121/1993, απαγόρευση όπως αντικείμενο της συμβάσεως καταστεί το σύνολο των μελλοντικών έργων του δημιουργού. Πρόδηλο είναι ότι δεν πρόκειται περί παραγωγής πνευματικού έργου και συμβάσεως ασκήσεως εξουσίας επ’ αυτού από τον τηλεοπτικό σταθμό, αλλά περί δικτυώσεως του μη νομίμως λειτουργούντος τηλεοπτικού σταθμού ZOUGLA GR, ενεργούντος υπό την χάριν προσχήματος συσταθείσα δεύτερη εταιρεία. Άξιο παρατηρήσεως είναι ότι, όπως προκύπτει εκ του υπ’ αριθμ. 1712/ΕΣ/17.72013 εγγράφου του ΕΣΡ, η ως άνω παραγωγός εταιρεία δεν υπέβαλε στο Μητρώο Επιχειρήσεων του ΕΣΡ την από το άρθρο 7 παρ. 2 και 3 του Π.Δ./τος 310/1996 προβλεπομένη κατάσταση μετόχων και υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων, με αποτέλεσμα την έλλειψη των νομίμων προϋποθέσεων προς νόμιμη λειτουργία της επιχειρήσεως παραγωγής οπτικοακουστικών έργων». Με βάση αυτά τα πραγματικά περιστατικά, επιβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό, με την ως άνω απόφαση του ΕΣΡ, η διοικητική κύρωση του προστίμου των 20.000 ευρώ. Όμως προέκυψαν νεότερα στοιχεία βάσει των οποίων ενδείκνυται όπως γίνει εν μέρει δεκτή η υπό κρίση αίτηση θεραπείας και αντικατασταθεί η διοικητική κύρωση του προστίμου με εκείνη της συστάσεως. Μειοψήφησαν η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και εκ των μελών ο Κωνσταντίνος Αποστολάς, κατά τους οποίους το πρόστιμο θα έπρεπε να περιορισθεί από το ποσό των 20.000 ευρώ σε εκείνο των 15.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

  1. Δέχεται εν μέρει την αίτηση θεραπείας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΔΕΛΤΑ TV Νομού Έβρου, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., κατά της 119/28.4.2014 αποφάσεως αυτού.
  2. Αντικαθιστά τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 20.000 ευρώ με εκείνη της συστάσεως όπως μη δικτυώνεται με μη νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικούς σταθμούς, και σε κάθε περίπτωση άνευ προηγουμένης αδείας του ΕΣΡ, με απειλή επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων.

Κρίθηκε,   αποφασίστηκε   την   1η   Σεπτεμβρίου   2014,   καθαρογράφτηκε   και δημοσιεύθηκε κατά την 19η Σεπτεμβρίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ