πάμε μπροστά

Τετάρτη

1

Οκτώβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ορισμός μελών του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δ.Ε.Υ.Α.Α., Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Ορισμοί Μελών Δ.Σ.

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΔημοσιεύτηκε σήμερα Δευτέρα 1/10/2014 το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης της Παρασκευής 26/09/2014 στην οποία ορίστηκαν τα μέλη Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με την παρ.1, άρθρο 255 του Ν. 3463/06, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη τα οποία ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον:

 • τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας. Στην περίπτωση των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
 • ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών, και
 • ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.
 • Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Στην αριθ. 70/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγχώνευση δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και σύσταση νέου ΝΠΙΔ κατά τις διατάξεις του άρθρου 107 & 1β και επ του Ν. 3852/2010», με την οποία συστάθηκε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης η επιχείρηση με την επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης” και με διακριτικό τίτλο «ΔΕΥΑΑ», προβλέπεται 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα:

 1. Οχτώ (8) μέλη είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ των οποίων ένα (1) μέλος τουλάχιστον προέρχεται από τη μειοψηφία,
 2. Ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση ΔΕΥΑΑ αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζομένους, υποδεικνυόμενος από τη γενική τους συνέλευση,
 3. Ενα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής, υποδεικνυόμενος απ’ αυτόν (Ιατρικός Σύλλογος – Δικηγορικός Σύλλογος – Ένωση Καταναλωτών – Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο),
 4. Ενα (1) μέλος είναι δημότης ή κάτοικος του Δήμου με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ως κοινωνικός φορέας που θα ορίζει εκπρόσωπό του στο Δ.Σ. της επιχείρησης, μπορεί να είναι από: Ιατρικό Σύλλογο – Δικηγορικό Σύλλογο – Ένωση Καταναλωτών – Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο. Με έγγραφο του κοινωνικού φορέα (Ένωση Καταναλωτών ) ορίστηκε η κ. Ταλιαντζή Σοφία και αναπληρώτρια της η κ. Στράντζαλη Χρύσα ως εκπρόσωπός της στην επιχείρηση ΔΕΥΑΑ.

Όμως, στα Διοικητικά Συμβούλια των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α., τα οποία συγκροτούνται μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την Κοινότητα μελών (άρθρο 6, παρ. 1, εδ.β, Ν. 2839/2000).

Με βάση τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης” και με διακριτικό τίτλο ΔΕΥΑΑ

 1. Μυτιληνό Ευάγγελο αιρετό εκπρόσωπο του Δήμου (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Ουζουνίδη Γεώργιο.
 2. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο αιρετό εκπρόσωπο του Δήμου (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Βαταμίδη Ιωάννη.
 3. Μεϊμάρογλου Εμμανουήλ αιρετό εκπρόσωπο του Δήμου (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Συρίδη Δημήτριο.
 4. Τσονίδου-Σκεύα Ελισάβετ αιρετή εκπρόσωπο του Δήμου (πλειοψηφίας) με αναπληρωτή της την Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελένη.
 5. Πόντικα Μαρία αιρετή εκπρόσωπο του Δήμου (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή της τον Καλυμνιό Παντελή.
 6. Τσακπίνη Αθανάσιο αιρετό εκπρόσωπο του Δήμου (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Κατή Γεώργιο.
 7. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο αιρετό εκπρόσωπο του Δήμου (μειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Βουλγαρίδη Νικόλαο
 8. Δραμανίδου Νίκη αιρετή εκπρόσωπο του Δήμου (μειοψηφίας), με αναπληρωτή της τον Δευτεραίο Σάββα
 9. Ταλιαντζή Σοφία εκπρόσωπο του Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν. Έβρου (Κοινωνικός φορέας της περιοχής) με αναπληρωτή της την Στράντζαλη Χρύσα .
 10. Ξενουδάκη Γεώργιο εκπρόσωπο των εργαζομένων στην επιχείρηση της ΔΕΥΑΑ με αναπληρωτή του τον Κακαλή Χρήστο.
 11. Ευαγγέλου Βασιλική δημότισσα, με αναπληρώτρια της την Μεσιτίδου Κωνσταντίνα.

(Σε περίπτωση που απασχολούνται περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι, όπως στη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, ορίζεται ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, οι υπόλοιποι μπορούν να είναι από οποιαδήποτε κατηγορία θελήσει το Δ.Σ. σε περίπτωση που δεν είναι ρητά καθορισμένη η ιδιότητά τους από τη συστατική πράξη).

Β. Από τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης ορίζονται:

 1. Πρόεδρος ο Μυτιληνός Ευάγγελος του Ευστρατίου
 2. Αντιπρόεδρος ο Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνος του Γεωργίου.

Διαβάστε την απόφαση στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Χ68ΩΨΟ-ΙΑΓ «Ορισμός μελών του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης ( Δ.Ε.Υ.Α.Α )»