πάμε μπροστά

Τετάρτη

1

Οκτώβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ορισμός μελών του Δ.Σ της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.) [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Ορισμοί Μελών Δ.Σ., Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.

Διαύγεια - Διαφάνεια στο Κράτος

Δημοσιεύτηκε σήμερα Δευτέρα 1/10/2014 το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης της Παρασκευής 26/09/2014 στην οποία ορίστηκαν τα μέλη Δ.Σ. της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.).

Σύμφωνα με την αριθ. 135/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το κατασταστικό της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ” και το διακριτικό τίτλο ΤΙΕΔΑ Α.Ε., στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ V, άρθρο 19ο “Διοικητικό Συμβούλιο”, παρ. 1 του οποίου αναφέρεται:

«Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως δεκατρείς (13) συμβούλους, τα μέλη του οποίου καθώς και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της εταιρίας ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να γίνει η καταχώρηση του καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), το οποίο στεγάζεται στο Εμπορικό Επιμελητήριο Εβρου, το δημοτικό συμβούλιο όφειλε με απόφασή του να ορίσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Εταιρείας. Στη συνεδρίασή του λοιπόν την Παρασκευή 26/09/2014 αποφάσισε ομόφωνα:

Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία “Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης” (ΤΙΕΔΑ Α.Ε.):

 1. Αρβανιτίδη Τριαντάφυλλο, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).
 2. Ουζουνίδη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).
 3. Γουδουλάκη Μάριο, Δημοτικό Σύμβουλο (μειοψηφίας).
 4. Καρυπίδη Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο (μειοψηφίας).
 5. Μακρίδη Ευστάθιο, ιδιώτη.
 6. Παναγόπουλο Χαράλαμπο, ιδιώτη.
 7. Σιδηρόπουλο Κυριάκο, ιδιώτη.
 8. Ρουσσίδου Χριστίνα, ιδιώτη.
 9. Μιχαηλίδη Παύλο του Σάββα, ιδιώτη.
 10. Χρυσοχόου Αναστασία, ιδιώτη.
 11. Φούσκα Μιχαήλ, ιδιώτη.
 12. Καραβασίλη Δημήτριο, ιδιώτη.
 13. Φούτσα Βασίλειο, ιδιώτη.

Β. Ορίζει:

 • Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αρβανιτίδη Τριαντάφυλλο και
 • Αντιπρόεδρο τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ουζουνίδη Γεώργιο.

Διαβάστε την απόφαση στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΘΒΙΩΨΟ-6Θ7 «Ορισμός μελών του Δ.Σ της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης»