πάμε μπροστά

Πέμπτη

2

Οκτώβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο “Αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου–Αλεξανδρούπολης”

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, ΑΕΠΟ, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Μεγάλα θέματα δήμου

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκε χθες Τετάρτη 1/10/2014 στις 09:43 από τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, κ. Αθανάσιο Καρούντζο, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης – Κατασκευή γεωτρήσεων παραγωγής και επανεισαγωγής και δικτύων μεταφοράς και διανομής γεωθερμικών ρευστών χαμηλής ενθαλπίας».

Το έργο αφορά στην κατασκευή – ανόρυξη μίας γεώτρησης παραγωγής και τις σχετικές δοκιμές παραγωγής και στην κατασκευή – ανόρυξη δύο γεωτρήσεων επανεισαγωγής και τις σχετικές δοκιμές παραγωγής.

Επίσης, θα κατασκευαστεί πρωτεύον ανοικτό υπόγειο δίκτυο μεταφοράς των γεωθερμικών ρευστών από τις παραγωγικές γεωτρήσεις (ΑΑ-3Π υπάρχουσα και μελλοντική που θα κατασκευάσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης) στον θερμικό σταθμό στον οικισμό της Άνθειας και στη συνέχεια προς τις γεωτρήσεις επανεισαγωγής, εντός των οποίων θα εισπιέζεται με τη βοήθεια ανλητικών συγκροτημάτων. Το συνολικό μήκος του πρωτεύοντος δικτύου θα είναι 3.700μ. Στόχος είναι η μεταφορά γεωθερμικών ρευστών μέγιστης παροχής έως 150 m3/h. με θερμοκρασία έως 90 °C από τις παραγωγικές γεωτρήσεις έως το σύστημα θερμικής εναλλαγής «θερμικός σταθμός» και την ίδια μέγιστη παροχή από τον θερμικό σταθμό έως την διάταξη επανεισαγωγής με μέγιστη θερμοκρασία 35 °C.

Θα κατασκευαστούν ακόμη διακριτά δευτερεύοντα υπόγεια κλειστά δίκτυα διανομής θερμικής ενέργειας, εντός των οποίων θα κυκλοφορεί «θερμό γλυκό νερό». Τα δευτερεύοντα δίκτυα ανακυκλοφορίας θα έχουν συνολικό ανοιγμένο μήκος 11.350 μ. και θα εξυπηρετούν τις ακόλουθες τελικές θερμικές:

 • Δευτερεύον 1: θα έχει συνολικό ανοιγμένο μήκος 7050 μ. και θα εξυπηρετεί θερμικά θερμοκηπιακές μονάδες.
 • Δευτερεύον 2: θα έχει συνολικό ανοιγμένο μήκος 2100 μ. και θα εξυπηρετεί θερμικά τις κτιριακές εγκαταστάσεις του πρώην Δημοτικού σχολείου Αρίστηνου και του Παιδικού Χωριού SOS.
 • Δευτερεύον 3: θα έχει συνολικό ανοιγμένο μήκος 2200 μ. και θα εξυπηρετεί θερμικά Δημοτικές κτιριακές εγκαταστάσεις του Δ.Δ. Άνθειας.

Η προτεινόμενη γεώτρηση παραγωγής θα κατασκευαστεί κοντά (170μ.) στην υπάρχουσα παραγωγική γεώτρηση ΑΑ-3Π και θα έχει ως στόχο την ενίσχυση του γεωθερμικού παραγωγικού δυναμικού έως την συνολική αξιοποίηση παροχής των 150 m3/h.

Οι κύριες κατασκευαστικές φάσεις της γεώτρησης παραγωγής περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες:

Ο αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Γιάννης Φαλέκας στο γεωθερμικό πεδίο Άνθειας-Αριστήνου

Ο αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Γιάννης Φαλέκας στο γεωθερμικό πεδίο Άνθειας-Αριστήνου (πηγή φωτό: προφίλ facebook κ. Φαλέκα)

 • Αρχική Διάτρηση (σε βάθος έως 40μ.)
 • Αρχική σωλήνωση (1° πουκάμισο σε βάθος έως τα 40μ.)
 • Τσιμεντάρισμα έως το βάθος των 40μ.
 • Διάτρηση έως το τελικό βάθος (max 450μ.)
 • Διαγραφίες (loggings) με στόχο τη λεπτομερή αποτύπωση του προφίλ της θερμοκρασίας, της αγωγιμότητας, της ηλεκτρικής αντίστασης και άλλων φυσικών παραμέτρων των γεωλογικών σχηματισμών της κάθε γεώτρησης.
 • Σωλήνωση (έως το τελικό βάθος των 450μ.)
 • Τοποθέτηση χαλικόφιλτρου έως το βάθος των 220μ.
 • Τσιμεντάρισμα από την επιφάνεια έως το βάθος των 220μ.
 • Δοκιμές άντλησης, ποιοτική και ποσοτική καταγραφή του συνόλου των φυσικοχημικών, θερμοδυναμικών και υδραυλικών παραμέτρων.

Οι προτεινόμενες δύο γεωτρήσεις επανεισαγωγής θα λειτουργήσουν ως αποδέκτες του συνόλου των γεωθερμικών ρευστών μετά την ολοκλήρωση του θερμικού κύκλου στα συστήματα θερμοεναλλαγής στον θερμικό σταθμό.

Οι κύριες κατασκευαστικές φάσεις των γεωτρήσεων επανεισαγωγής περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες:

 • Αρχική Διάτρηση (σε βάθος έως ΙΟΟμ.)
 • Αρχική σωλήνωση (1° πουκάμισο σε βάθος έως τα ΙΟΟμ.)
 • Τσιμεντάρισμα έως το βάθος των ΙΟΟμ.
 • Διάτρηση έως το τελικό βάθος (max 450μ.)
 • Διαγραφίες (loggings) με στόχο τη λεπτομερή αποτύπωση του προφίλ της θερμοκρασίας, της αγωγιμότητας, της ηλεκτρικής αντίστασης και άλλων φυσικών παραμέτρων των γεωλογικών σχηματισμών της κάθε γεώτρησης.
 • Σωλήνωση (έως το τελικό βάθος των 450μ.)
 • Τοποθέτηση χαλικόφιλτρου έως το βάθος των 250μ.
 • Τσιμεντάρισμα από την επιφάνεια έως το βάθος των 250μ.
 • Δοκιμές άντλησης και εισπίεσης, ποιοτική και ποσοτική καταγραφή του συνόλου των φυσικοχημικών, θερμοδυναμικών και υδραυλικών παραμέτρων.

Το προτεινόμενο έργο θα κατασκευασθεί στο σύνολο του εντός των ορίων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου – Αλεξανδρούπολης, το οποίο εκμισθώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης με την υπ. αρ. 5070/19-3-2013 απόφαση της Α.Δ.Μ.Θ. Το συγκεκριμένο γεωθερμικό πεδίο βρίσκεται γεωγραφικά εντός των ορίων των Δ.Δ. Άνθειας, Αρίστηνου, Αετοχωρίου και Λουτρού του Δ. Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου.

Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας Απόφασης ισχύουν για δέκα (10) έτη από την έκδοση της και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια.

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ, και εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτηση του προς την εκάστοτε αρμόδια για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011.

Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίηση της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Χάρτης βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Άνθειας-Αριστήνου (ΑΕΠΟ - ΑΔΑ: ΒΜΩΟΟΡ1Υ-ΞΔΩ)

Χάρτης βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Άνθειας-Αριστήνου (ΑΕΠΟ – ΑΔΑ: ΒΜΩΟΟΡ1Υ-ΞΔΩ)

Δείτε τι είπε στο βραδυνό δελτίο ειδήσεων του ΘράκηΝΕΤ την Πέμπτη 2/10/2014 ο κ. Φαλέκας (προστέθηκε 3/10/2014 01:55):

Διαβάστε την ανάρτηση στο Διαύγεια – ΑΔΑ: ΒΜΩΟΟΡ1Υ-ΞΔΩ – Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου – Αλεξανδρούπολης. Κατασκευή γεωτρήσεων παραγωγής και επανεισαγωγής και δικτύων μεταφοράς και διανομής γεωθερμικών ρευστών χαμηλής ενθαλπίας», στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου, Περιφέρειας Α.Μ.-Θ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.-Θ., που προτείνεται από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.