πάμε μπροστά

Παρασκευή

3

Οκτώβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α)” [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α., Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Ορισμοί Μελών Δ.Σ.

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΔημοσιεύτηκε σήμερα Παρασκευή 3/10/2014 το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης της Παρασκευής 26/09/2014 στην οποία ορίστηκαν τα μέλη Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.)”.

Σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/06, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:

Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το Διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Δημοτικοί ή Κοινοτικοί Σύμβουλοι και Δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

Εάν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο.

Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του Διοικητικού συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και μετά από ψηφοφορία στο δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. ορίστηκαν οι:

 1. Σεφεριάδη Σάββα, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή του την Τσονίδου–Σκεύα Ελισάβετ, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας)
 2. Βαταμίδη Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Ζητάκη Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).
 3. Βραχιόλογλου Στυλιανό, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Ουζουνίδη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).
 4. Ζάχο Ιωάννη, δημότη (μειοψηφίας) με αναπληρωτή του τον Κυριακίδη Ευθύμιο, δημότη (μειοψηφίας)
 5. Χιώνη Ιωάννη, δημότη (μειοψηφίας) με αναπληρώτριά του τη Σίσκου Άννα, δημότισσα (μειοψηφίας)
 6. Αετόπουλο Κυριάκο, δημότη (πλειοψηφίας) με αναπληρωτή του τον Δήμητσα Ιπποκράτη δημότη (μειοψηφίας).
 7. Ναϊτίδη Ιωάννη δημότη, με αναπληρωτή του τον Τσολάκη Μιχαήλ, επίσης δημότη.
 8. Βρετοπούλου Όλγα, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, με αναπληρώτριά της την Ασπιώτη Άννα δημότισσα.
 9. Γοδοσίδη Δημήτριο δημότη, με αναπληρώτρια του τη Γκρασνέλη Αγγελική, επίσης δημότισσα.
 10. Τάκα Ιωάννη, δημότη με αναπληρωτή του τον Κατή Γεώργιο, επίσης δημότη.
 11. Φιλιππίδη Κομνηνό εκπρόσωπο των εργαζομένων (το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα), με αναπληρωτή του τον Παπαδόπουλο Δημήτριο.

Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Σεφεριάδης Σάββας, Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Βαταμίδης Ιωάννης.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Διαβάστε την απόφαση στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΡΡΔΩΨΟ-3ΨΤ «Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ” Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α)»