πάμε μπροστά

Παρασκευή

3

Οκτώβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Περιβάλλοντος (Πολυκοινωνικό) [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Ορισμοί Μελών Δ.Σ., Πολυκοινωνικό

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΔημοσιεύτηκε σήμερα Παρασκευή 3/10/2014 το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης της Παρασκευής 26/09/2014 στην οποία ορίστηκαν τα μέλη Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Περιβάλλοντος (Πολυκοινωνικό).

Σύμφωνα με την αριθ. 205/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, “Τροποποίηση της με αριθ. 74/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγχώνευσης ΝΠΔΔ του Δήμου Αλεξανδρούπολης”, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 8672/10-5-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, συστήθηκε νέο ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Περιβάλλοντος” και διακριτικό τίτλο (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ).

Στο άρθρο 3, της σύστασης του ΝΠΔΔ: Διοίκηση Προσωπικού Το ΝΠΔΔ θα διοικείται από 15μελές συμβούλιο αποτελούμενο ως ορίζεται στο νόμο σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α):

Τα Δημοτικά ή Κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το Διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

 • Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της κοινότητας, Δημοτικοί ή Κοινοτικοί Σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του Νομικού Προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
 • Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο.
 • Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.
 • Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
 • Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.

Το προεδρείο του Δ.Σ. πρότεινε το Ν.Π.Δ.Δ. να διοικείται από 15 μελές Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από:

 • Δέκα (10) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τρεις (3) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Τέσσερα (4) μέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.
 • Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής»

Μετά απ’ όλα αυτά ακολούθησε η διαδικασία της ψηφοφορίας με την οποία εκλέχθηκαν τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ.:

 1. Βαμβακερό Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφία), με αναπληρωτή του τον Μπίκο Χρήστο, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφία).
 2. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελένη Δημοτική Σύμβουλο (πλειοψηφία), με αναπληρωτή της τον Γκότση Νικόλαο επίσης Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφία).
 3. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφία), με αναπληρωτή του τον Ουζουνίδη Γεώργιο, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφία).
 4. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ Δημοτική Σύμβουλο (πλειοψηφία), με αναπληρωτή της το Σεφεριάδη Σάββα, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφία),
 5. Σπηλιοτόπουλο Αντώνιο, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφία), με αναπληρωτή του των Βραχιόλογλου Στυλιανό , επίσης Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφία),
 6. Βαταμίδη Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφία), με αναπληρωτή του το Φαλέκα Ιωάννη, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφία),
 7. Βρύζα Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφία), με αναπληρωτή του τον Αρβανιτίδη Τριαντάφυλλο, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφία),
 8. Βουλγαρίδη Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο (μειοψηφία), με αναπληρωτή του το Γουδουλάκη Μάριο, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο (μειοψηφία),
 9. Τρέλλη Φανή, Δημοτική Σύμβουλο (μειοψηφία), με αναπληρωτή της τον Πεϊχαμπέρη Πασχάλη., επίσης Δημοτικό Σύμβουλο (μειοψηφία).
 10. Γιαννόπουλο Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο (μειοψηφία),με αναπληρωτή του τον Ηλιάδη Αλέξανδρο , δημότης (μειοψηφία)
 11. Χιτζή Σοφία, δημότισσα με αναπληρώτρια της τη Χύτου Σοφία, δημότισσα.
 12. Σαακίδου Άννα, δημότισσα, με αναπληρωτή της τον Κελεμίδη Δημήτριο, δημότης
 13. Διαμαντίδη Ηλία δημότης, με αναπληρωτή του τον Πετρίχο Χαράλαμπο, δημότης
 14. Στεργίου Σάββα, δημότη, με αναπληρωτή του τον Σισμανίδη Βασίλειο Λάσκαρη, δημότης
 15. Καβαζίδου Σοφία, εκπρόσωπο των εργαζομένων, με αναπληρώτριά της την Τσαρέ Παρθένα.

Από τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, ορίζονται:

 1. Πρόεδρος, Βαμβακερός Αντώνιος του Δημητρίου.
 2. Αντιπρόεδρος, Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη του Μιχαήλ

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Διαβάστε την απόφαση στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Ρ0ΨΩΨΟ-ΒΜΖ “Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΄Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Περιβάλλοντος΄ (Πολυκοινωνικό)”