πάμε μπροστά

Κυριακή

12

Οκτώβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ορισμός μελών των Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Ορισμοί Μελών Δ.Σ., Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΜε ανάρτηση στο Διαύγεια την Πέμπτη 9/10/2014 ανακοινώθηκαν τα μέλη που θα συμμετέχουν στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως αυτά ορίστηκαν από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνεδρίασή του της Παρασκευής 26/09/2014.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει ως μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τους:

1 Μπίκο Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας) με αναπληρωτή του το Γκότση Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας)
2 Τσονίδου-Σκεύα Ελισάβετ, Δημοτική Σύμβουλο (πλειοψηφίας) με αναπληρωτή της το Γερακόπουλο Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας)
3 Φαλέκα Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας) με αναπληρωτή του το Μυτιληνό Ευάγγελο, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας)
4 Βραχιόλογλου Στυλιανό, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας) με αναπληρωτή του τον Αρβανιτίδη Τριαντάφυλλο, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας)
5 Μαυρίδη Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας) με αναπληρωτή του το Σεφεριάδη Σάββα, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας)
6 Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελένη, Δημοτική Σύμβουλο (πλειοψηφίας) με αναπληρώτρια της την Πόντικα Μαρία, δημότισσα (πλειοψηφίας)
7 Λεμονίδη Χαράλαμπο, δημότη (μειοψηφίας), με αναπληρώτρια της την Μπολιάκη Παρασκευή, δημότισσα (μειοψηφίας)
8 Καλούτσα Περσία, δημότισσα (μειοψηφίας) με αναπληρώτρια της τη Βλισίδου Ευδοκία, δημότισσα (μειοψηφίας)
9 Κωνσταντινίδη Πέτρο, δημότη (μειοψηφίας) με αναπληρωτή του τον Καλομπρατσίδη Γεώργιο, δημότη (μειοψηφίας)
10 Καϊταρτζή Λαμπρινή, Δ/ντρια 1ου ΓΕΛ Αλεξ/πολης με αναπληρωτή της το νόμιμο αναπληρωτή της από το 1ο ΓΕΛ Αλεξ/πολης
11 Γαλιατσάτο Αναστάσιο, Δ/ντή 4ου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης με αναπληρωτή του το νόμιμο αναπληρωτή του από το 4ο ΓΕΛ Αλεξ/πολης
12 Αλμπάνη Μάρκο, Δ/ντή Γυμνασίου Άνθειας με αναπληρωτή του το νόμιμο αναπληρωτή του από το Γυμνάσιο Άνθειας
13 Τσαγκαλίδη Χαράλαμπο, εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων με αναπληρωτή του το νόμιμο αναπληρωτή του από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων
14 Γκαγκούδη Σταύρο, εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων με αναπληρώτριά του την Ηλιακοπούλου Μαρκέλα
15 Μπόγλου Δημήτριο, δημότη με αναπληρωτή του τον Παπαλαμπίδη Αθανάσιο, δημότη

Από το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης εκλέχθηκαν πρόεδρος του νομικού προσώπου ο κ. Μπίκος Χρήστος και αντιπρόεδρος η κ. Τσονίδου-Σκεύα Ελισάβετ.

Κατεβάστε τη σχετική ανάρτηση από το Διαύγεια στο παρακάτω link ή διαβάστε το σκεπτικό που αναπτύσσει ο εισηγητής του θέματος και δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης για τη σύνθεσή της και την επιλογή των μελών του Δ.Σ.

========

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Γκοτσίδης Κωνσταντίνος, εισηγούμενος το 34ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Λαμπάκη Ευάγγελο, ο οποίος ως εισηγητής του θέματος λέει τα εξής:

Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/06,
όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:

«1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα 
διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως 
δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το
 Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο 
Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Δημοτικοί ή Κοινοτικοί Σύμβουλοι και 
Δημότες ή Κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή 
που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα
 με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των 
εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί
 περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος
 προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η 
σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού
 συμβουλίου. Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο.

Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για
σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο».

Με την υπ’ αριθμ. 210/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης». Επειδή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 3852/10 στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της οποίας ορίζονται τα εξής σχετικά με τη διοίκηση των σχολικών επιτροπών:

«Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε:

  • Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
  • Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
  • Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα
 σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους 
σχολικής μονάδας.

Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».

Με την αριθ. 210/2011 απόφαση του ΔΣ περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, ορίστηκε η σύνθεση του Δ.Σ., η οποία θα αποτελείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο με την παρακάτω σύνθεση:

Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την
 επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξ/πολης”

  • Εννέα (9) Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ των οποίων τρεις (3) από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
  • Τρεις (3) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων και αν δεν
 υφίσταται τέτοια ένας των υφιστάμενων συλλόγων γονέων & κηδεμόνων
Αλεξ/πολης κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας
  • Ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
  • Ένας (1) δημότης ή κάτοικος με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.

Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση αυτή θα μειώνεται αντίστοιχα και ο αριθμός των συμβούλων ώστε να μην υπερβαίνουν σε σύνολο τους δεκαπέντε (15).

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., τα οποία συγκροτούνται μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την Κοινότητα μελών (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000).