πάμε μπροστά

Τετάρτη

15

Οκτώβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Προκήρυξη ανανέωσης αδειών επαγγελματιών πωλητών Λαϊκής Αγοράς που λήγουν στις 31/10/2014

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Λαϊκή Αγορά, Μεγάλα θέματα δήμου

Με σημερινή ανάρτηση αποσπάσματος πρακτικού του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας 13/10/2014, προκηρύσσεται η ανανέωση των αδειών των επαγγελματιών πωλητών λαϊκής αγοράς αρμοδιότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης που λήγουν στις 31 Οκτώβρη 2014.

Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης 1972, στη μέση ο Αλέκος Μπατίρης

Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης 1972, στη μέση ο Αλέκος Μπατίρης (πηγή φωτό: oldalexandroupoli.gr)

Οι κάτοχοι αυτών των αδειών καλούνται να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών τους

 • αν έχουν επώνυμο από Α έως και Μ από τις 23/10/2014 έως τις 31/10/2014
 • αν έχουν επώνυμο από Ν έως και Ω από 3/11/2014 έως και 11/11/2014

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ανανέωσης:

 1. Αίτηση Ανανέωσης – Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος και στην οποία ο ενδιαφερόμενος α) θα αιτείται την ανανέωση της Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών που κατέχει και β) θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα (θα χορηγείται από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στον 1ο όροφο του Δημαρχείου, ενιαίο έντυπο Αίτησης Ανανέωσης-Υπεύθυνης Δήλωσης ανάλογα διαμορφωμένο). Κατατίθεται από τον ίδιο τον κάτοχο της άδειας ή από εκπρόσωπό του κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης.
 2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (χορηγείται από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, παραπλεύρως του Κ.Ε.Π.)
 3. Βεβαίωση μη ύπαρξης, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (χορηγείται κατόπιν αιτήσεως, από το Ταμείο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στον 1ο όροφο του Δημαρχείου)
 4. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 5. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Ο.Α.Ε.Ε. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, θα προσκομίζει επιπροσθέτως και βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε. περί της νόμιμης απαλλαγής ασφάλισής του σε αυτόν.
 6. Αντίγραφα δηλώσεων Ε1 για τα τελευταία τρία έτη.
 7. Αντίγραφα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη.
 8. Αντίγραφα δηλώσεων Ε3 για τα τελευταία τρία έτη.
 9. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με ημερομηνία εκτύπωσης μετά τις 15.10.2014.
 10. Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β΄1199) υπουργική απόφαση
 11. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (λαμβάνεται από την ηλεκτρονική δ/νση www.amka.gr/AMKAGR)
 12. Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας Επαγγελματικού Οχήματος.
 13. 2 Φωτογραφίες
 14. Βιβλιάριο της υπάρχουσας Άδειας Επαγγελματία πωλητή Λαϊκής Αγοράς

Κατά περίπτωση είναι δυνατό να ζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου πρόσθετα δικαιολογητικά.

Κατεβάστε την απόφαση 584/2014 από το Διαύγεια, ΑΔΑ: 7ΠΤ7ΩΨΟ-ΑΥΦ – Έγκριση Προκήρυξης Ανανέωσης Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκής Αγοράς αρμοδιότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης, που λήγουν στις 31 Οκτωβρίου 2014