πάμε μπροστά

Πέμπτη

23

Οκτώβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση και ανεπίσημα πρακτικά τακτικής Οικονομικής Επιτροπής Τρίτης 21/10/2014 στις 13:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Ανεπίσημα Πρακτικά, Οικονομικής Επιτροπής

Ακολουθεί η πρόσκληση και τα ανεπίσημα πρακτικά-σημειώσεις που κρατήσαμε από την τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης την Τρίτη 21/10/2014 στις 12:00.

Ευχαριστώ πολύ την δημοσιογράφο κ. Έμυ Αδαμίδου για τη συνεργασία και την κάλυψη της συνεδρίασης καθώς και τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη” κ. Παύλο Μιχαηλίδη για την παραχώρηση των εισηγήσεων για την ενημέρωση των συνδημοτών μας.

Ελπίζω σύντομα οι εισηγήσεις των συνεδριάσεων των Επιτροπών να αποστέλλονται στους συμβούλους σε ηλεκτρονική μορφή όπως γίνεται και για τα Δημοτικά Συμβούλια.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
την ΤΡΙΤΗ 21/10/2014 και ώρα 13:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου
Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127
Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

Αριθ. Πρωτ. : 65120
Αλεξανδρούπολη 17/10/2014

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 1. Γερακόπουλο Χρήστο

 2. Ουζουνίδη Γεώργιο

 3. Παντελίδη Γεώργιο

 4. Βαμβακερό Αντώνιο

 5. Ζητάκη Παναγιώτη

 6. Μιχαηλίδη Παύλο

 7. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

 8. Τρέλλη Φανή

 1. Γραφείο Δημάρχου

 2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

  1. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο

  2. Μπίκο Χρήστο

  3. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

 3. Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

  1. Βουλγαρίδη Νικόλαο

  2. Γιαννόπουλο Ιωάννη

 4. κ. Μπίκο Μιχαήλ Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

 5. κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

 6. Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Ξανθόπουλο Χροσόστομο

 7. Εισηγητές των θεμάτων

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ 21/10/2014 και ώρα 13:00 π.μ. στο Δημαρχείο στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 1. Ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής. (εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)

 2. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων για «Προμήθεια λοιπών εξαρτημάτων συντήρησης παιδικών χαρών και μπασκετών» (εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρήστος)

 3. Αποδοχή της 238/2014 τελεσιδίκου αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης εκδοθείσης επί αγωγής του συναδέλφου Μιχαήλ Μπίκου – Μη άσκηση του εκτάκτου ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατ’ αυτής. (εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)

 4. Άσκηση ένδικων μέσων (έφεσης ) κατά της με αριθμ. 196/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης (αγωγή Δημοσθένη Παπατζελίδη), (εισηγ. κ. Μπίκος Μιχαήλ)

 5. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και όρων διακήρυξης για την ανάθεση του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ». (εισηγ. κ. Κάβουρας Γ.)

 6. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης με απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης κεντρική είσοδο Λουτρού. (εισηγ. κ. Κάβουρας Γ.)

 7. Εισηγητική έκθεση Γ΄ Τριμήνου του έτους 2014 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (εισηγ. κ. Γρηγοριάδης Στ.)

 8. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Καραμελίδου Στ.)

 9. Αποδοχή δωρεάς οργάνων παιδικής χαράς.(εισηγ. κ. Διαμαντοπούλου Μαρία)

 10. Λήψη απόφασης περί αύξησης ή μη δημοτικών τελών και δημοτικών φόρων για το οικονομικό έτος 2015 (εισηγ. κ. Διαμαντοπούλου Μαρία)

 11. Αναπροσαρμογή ζωνών και τιμών ΤΑΠ για το οικονομικό έτος 2015. (εισηγ. κ. Διαμαντοπούλου Μαρία)

 12. Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 12ωρης λειτουργίας του Τμήματος Κοιμητηρίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Μαυρίδης Κ.)

 13. Αίτημα του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης , Παιδείας & Περιβάλλοντος (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) για απαλλαγή από τυχόν παρατάσεις και δικαιώματα ταφής. (εισηγ. κ. Μαυρίδης Κ.)

 14. Αίτημα του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας για απαλλαγή δικαιωμάτων Κοιμητηρίων άπορης δημότισσας. (εισηγ. κ. Μαυρίδης Κ.)

 15. Ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000,00 ΕΥΡΩ σε υπάλληλο του Δήμου για την προμήθεια των καρτών των ψηφιακών ταχογράφων. (εισηγ. κ. Μαυρίδης Κ.)

 16. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή λογιστή και τον αναπληρωτή του για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του τρέχοντος έτους 2014. (εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύριος)

 17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την “Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος.(εισηγ. κ. Πουλουξίδου Ειρήνη)

 18. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης για την απ’ ευθείας ανάθεση μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγ. κ. Κάβουρας Γ.)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

======================

της δημοσιογράφου Έμυς Αδαμίδου

Ανεπίσημα Πρακτικά Τακτικής Οικονομικής Επιτροπής 21/10/2014

ΘΕΜΑ 1 : Ψηφίστηκε ομόφωνα – Εισηγητής Κωνσταντίνος Καδόγλου
Επρόκειτο για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για το έργο «Βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης μέσω συνεργασίας, της εκπαίδευσης και της δικτύωσης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Smolyan της Βουλγαρίας. Κύριος δικαιούχος ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Για τη μεταφορά λοιπόν των χρημάτων του προγράμματος στο Δήμο Smolyan ορίστηκε υπάλληλος του Δήμου Αλεξανδρούπολης για να εκδώσει ένταλμα προπληρωμής ποσού 264.100€ (συμπεριλαμβάνονται έξοδα εμβάσματος). Η υπάλληλος είναι η Καδόγλου Μαρίνα.

ΘΕΜΑ 2 : Ψηφίστηκε ομόφωνα – Εισηγητής Χρήστος Γερακόπουλος
Επρόκειτο για την προμήθεια διαφόρων υλικών του συνεργείου εξωτερικών χώρων προκειμένου να κατασκευαστούν οι ζημιές που έχουν υποστεί τσουλήθρες, κούνιες, τραμπάλες κ.α. σε παιδικές χαρές αλλά και μπασκέτες σε κοινόχρηστους χώρους. Το ποσό που αναγράφετε στη μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος για το σκοπό αυτό είναι 6.932,90€.

ΘΕΜΑ 3: Αποσύρθηκε με εντολή Δημάρχου , καθώς ο ενδιαφερόμενος απουσίαζε από την οικονομική επιτροπή

ΘΕΜΑ 4: Ψηφίστηκε ομόφωνα – Εισηγητής Μιχαήλ Μπίκος
Άσκηση ένδικων μέσων (δικαστική εκπροσώπηση) για την έφεση κατά της με αριθμ. 196/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης (αγωγή Δημοσθένη Παπατζελίδη).

ΘΕΜΑ 5: Ψηφίστηκε ομόφωνα – Εισηγητής Γεώργιος Κάβουρας
Πρόκειται για τη μελέτη του έργου : «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης» προϋπολογισμού 73.800 με Φ.Π.Α. που θα δοθεί σε ανάδοχο με ανοιχτό διαγωνισμό που διεξήχθη. (Αμέσως μετά το πέρας της οικονομικής επιτροπής ανοίχτηκαν οι προσφορές ώστε να αποφασισθεί ο ανάδοχος. )

ΘΕΜΑ 6: Ψηφίστηκε ομόφωνα – Εισηγητής Γεώργιος Κάβουρας
Επρόκειτο για το έργο «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην κεντρική είσοδο Λουτρού» προϋπολογισμού 12.500€ με Φ.Π.Α. με προθεσμία εκτέλεσης του έργου σε ένα μήνα. (Αμέσως μετά το πέρας της οικονομικής επιτροπής ανοίχτηκαν οι 5 προσφορές που είχαν δοθεί ώστε να αποφασισθεί ο ανάδοχος. )

ΘΕΜΑ 7: Υπερψηφίστηκε με 7 θετικές ψήφους και ένα λευκό της κ. Φανής Τρέλλη – Εισηγητής Στέφανος Γρηγοριάδης
Πρόκειται για την έκθεση του Γ’ τριμήνου του 2014 προς την εισηγητική επιτροπή ώστε να εκτελεστεί ο προϋπολογισμός . Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης ο Δήμος βρίσκεται μέσα στους στόχους του , εκτός από την είσπραξη χρεών από παρελθόντα έτη.

ΘΕΜΑ 8: Ψηφίστηκε ομόφωνα – Εισηγήτρια Σταματία Καραμελίδου
Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης με αιτιολογία την αγορά νέων βιβλίων εσόδων του ΟΤΑ, ποσού 500€.

ΘΕΜΑ 9: Ψηφίστηκε ομόφωνα – Εισηγήτρια Μαρία Διαμαντοπούλου
Πρόκειται για την αποδοχή δωρεάς οργάνων στην παιδική χαρά της Αισύμης από την εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» συνολικού ποσού 2.400€ που θα δοθούν στην εταιρεία ΠΑΝΑΙΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. , σε δύο δόσεις για την αγορά των οργάνων.

ΘΕΜΑ 10: Υπερψηφίστηκε με 7 θετικές ψήφους και μία αρνητική της κ. Φανής Τρέλλη – Εισηγήτρια Μαρία Διαμαντοπούλου
Πρόκειται για την απόφαση μη αύξησης των δημοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2015. Η μόνη διαφορετική άποψη πάνω σε αυτήν την πρόταση ήταν της κ. Φανής Τρέλλη που δήλωσε πως η παράταξη της θα κατεβάσει, ίσως και στο επόμενο ΔΣ , ολοκληρωμένη πρόταση αναφορικά με τα δημοτικά τέλη. Για παράδειγμα η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» προτείνει να αυξηθούν τα τέλη σε ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές, να μειωθούν στους πολίτες και στις μικρές επιχειρήσεις και ίσως να μηδενιστούν σε οικονομικά ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

ΘΕΜΑ 11: Υπερψηφίστηκε με 7 θετικές ψήφους και μία αρνητική της κ. Φανής Τρέλλη – Εισηγήτρια Μαρία Διαμαντοπούλου
Πρόκειται για την αναπροσαρμογή ζωνών και τιμών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το οικονομικό έτος 2015. Σκοπός της απόφασης είναι να επέλθει η ισότητα στην καταβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας σε όλους τους δημότες που κατοικούν ή έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα σε ζώνες που δεν έχει καθοριστεί η τιμή των ακινήτων. Η κ. Φανή Τρέλλη καταψήφισε την πρόταση λέγοντας πως η παράταξή της θα κατεβάσει ίσως στο επόμενο ΔΣ ολοκληρωμένη πρόταση για τις τιμές του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.

ΘΕΜΑ 12 : Αποσύρθηκε για να συζητηθεί διεξοδικά σε επόμενη οικονομική επιτροπή και ο εισηγητής να συλλέξει περισσότερα στοιχεία αναφορικά με την συμβατότητα του θέματος με τα οικονομικά του Δήμου.

ΘΕΜΑ 13: Ψηφίστηκε ομόφωνα – Εισηγητής Κωνσταντίνος Μαυρίδης
Επρόκειτο για την απαλλαγή από παρατάσεις και δικαιώματα ταφής (γιαγιάς και μητέρας) , αλλά και της επιστροφής ποσού 110€ (που είχαν δοθεί από τη μητέρα πριν το θάνατό της για την αγορά του τάφου) σε εννιάχρονο ορφανό παιδί.

ΘΕΜΑ 14: Ψηφίστηκε ομόφωνα – Εισηγητής Κωνσταντίνος Μαυρίδης
Το θέμα αφορούσε την απαλλαγή δικαιωμάτων κοιμητηρίων άπορης δημότισσας του Δήμου Αλεξανδρούπολης , ύστερα και από εισήγηση της πρόνοιας.

ΘΕΜΑ 15: Ψηφίστηκε ομόφωνα – Εισηγητής Κωνσταντίνος Μαυρίδης
Το θέμα αφορούσε τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τον κ. Βασίλειο Τσιμέλα, για έκδοση εντάλματος πληρωμής, ποσού 3.000€ με σκοπό την προμήθεια καρτών ψηφιακών ταχογράφων.

ΘΕΜΑ 16: Ψηφίστηκε ομόφωνα – Εισηγητής Αργύριος Κυρτσίδης
Επρόκειτο για την απόφαση για ορισμό ορκωτού λογιστή και του αναπληρωτή του, που θα κάνει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του τρέχοντος έτους 2014.

ΘΕΜΑ 17: Ψηφίστηκε ομόφωνα – Εισηγήτρια Ειρήνη Πολλουξίδου
Το θέμα αφορούσε την έγκριση της πίστωσης 15.000€ με ΦΠΑ για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος .

ΘΕΜΑ 18: Ψηφίστηκε ομόφωνα – Εισηγητής Γεώργιος Κάβουρας
Το θέμα αφορούσε την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης για την απευθείας ανάθεση μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος του έργου «Αποκατάσταση κεραμοσκεπής και καμινάδας 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης». (Αμέσως μετά το πέρας της οικονομικής επιτροπής ανοίχτηκαν οι προσφορές ώστε να αποφασισθεί ο ανάδοχος. )

Όσον αφορά τα έκτακτα θέματα υπήρχαν 4. Βασικό ήταν η ακύρωση του προηγούμενου διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων με σκοπό να γίνει εκ νέου μελέτη που θα περιλαμβάνει νεώτερης τεχνολογίας λαμπτήρες. Ακόμη ένα ήταν ο πρόχειρος διαγωνισμός για ταχυδρομικές υπηρεσίες του Δήμου όπου υπήρξε μόνο ένας ενδιαφερόμενος που κατέθεσε προσφορά με αποτέλεσμα να επιλεχτεί.

======================

Κατεβάστε: