πάμε μπροστά

Κυριακή

9

Νοέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Συγκρότηση και Στελέχωση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτικού Συμβουλίου, Διαύγεια, Επιτροπές, Επιτροπές, Ορισμοί Επιτροπών

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκαν στο Διαύγεια οι αποφάσεις “Συγκρότησης Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου – σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 – ΑΔΑ: 6ΚΗΣΩΨΟ-Β0Ζ” και “Ορισμός μελών στις Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου του άρθρου 70 Ν. 3852/2010 – ΑΔΑ: 6ΔΜΡΩΨΟ-Τ12”.

Το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε ως 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης στο Δ.Σ. της 26/09/2014 με εισηγητή τον κ. δήμαρχο. Μετά από διαβουλεύσεις με τις δημοτικές παρατάξεις, οι λίστες των συμμετεχόντων συμπληρώθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη 4/11/2014.

[σ.σ. Καλό θα ήταν πριν τη στελέχωση των επιτροπών να γίνει ένας απολογισμός των απερχόμενων προέδρων των ίδιων επιτροπών και του έργου που έκαναν τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια. Προσωπικά συμμετείχα στην επιτροπή ονομασίας η οποία συνεδρίασε μόνο 2-3 φορές. Πλην της επιτροπής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εισηγήθηκε πολλές φορές θέματα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, πολλές επιτροπές υπήρξαν μόνο στα χαρτιά – μακάρι κάτι να αλλάξει σε αυτή τη θητεία, δεν είμαι όμως και πολύ αισιόδοξος…]

Διαβάστε την εισήγηση του κ. δημάρχου στο Δ.Σ. της 25/9/2014 όπως περιγράφεται στο Διαύγεια και τη σύνθεση των επιτροπών:

Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’):

1. Το δημοτικό συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητας του. Ειδικότερα στους τουριστικούς δήμους συγκροτείται επιτροπή για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου.

2. Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.

3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, είναι δυνατή η καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών, που συγκροτούνται από το συμβούλιο, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και τα έξοδα κίνησης στο εξωτερικό καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

4. Θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, ύστερα από πρόταση του δημάρχου, μπορούν να παραπεμφθούν σε επιτροπή μόνο με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται και προθεσμία για την υποβολή σχετικής μελέτης ή εισηγήσεως. Θέματα που εισάγει, προς συζήτηση η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής, δεν παραπέμπονται σε επιτροπή. Πλην των ανωτέρω θεμάτων, ο πρόεδρος δύναται να παραπέμπει σε επιτροπή οποιοδήποτε άλλο θέμα και πριν από την εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη.

Με την αριθ. 309/2012 Α.Δ.Σ. αποφασίσθηκε η έγκριση του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα με το άρθρου 11 αποφασίσθηκαν τα παρακάτω:

“Συγκροτούνται οι κατωτέρω επιτροπές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010:

 1. Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, με αρμοδιότητα την επεξεργασία και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης, (αφορά υποχρέωση μόνο για τουριστικούς δήμους)
 2. Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 3. Επιτροπή Πολιτισμού
 4. Επιτροπή Αθλητισμού και Νεολαίας
 5. Επιτροπή Περιβάλλοντος και Αισθητικής
 6. Επιτροπή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
 7. Επιτροπή Δημοτικών Έργων – Σχεδίου Πόλης
 8. Επιτροπή Ανάπτυξης Εμπορίου και Φυσικών Πόρων
 9. Επιτροπή Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
 10. Επιτροπή Ονομασίας και Μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών
 11. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών
 12. Επιτροπή Παιδείας
 13. Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων
  …………….”

Προτείνω την έγκριση της συγκρότησης των παραπάνω Επιτροπών. Για την Επιτροπή Παιδείας θα ληφθεί απόφαση, για τον ορισμό των δύο Δημοτικών Συμβούλων, σε επόμενο συμβούλιο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.1566/1985.

Μετά απ’ όλα αυτά, η στελέχωση των Επιτροπών του Δ.Σ. η οποία αποφασίστηκε ομόφωνα είναι η ακόλουθη:

1. Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 • Εισηγείται τρόπους προστασίας της υγείας των κατοίκων του Δήμου μας, και βέβαια συνεργάζεται με όλους τους συναρμόδιους φορείς, βελτιώνοντας την παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη
 • Εισηγείται τρόπους για την προστασία των ηλικιωμένων, των ανθρώπων με Ειδικές ανάγκες, του παιδιού και της μητρότητας.
 • Μεριμνά για την κοινωνική ένταξη τους
 • Ασχολείται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό (κοινωνικά ζητήματα)
 • Ασχολείται με τα προβλήματα ειδικών μειονεκτούντων ομάδων όπως πρόσφυγες, ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού φροντίζει δε σε συνεργασία με άλλους φορείς για την αποκατάσταση και την ομαλή ενταξή τους στην τοπική κοινωνία
 • Διαμορφώνει και προτείνει προγράμματα που απαντούν στις προαναφερόμενες ομάδες όπως η εξασφάλιση στέγης απασχόλησης, εκπαίδευσης κλπ

Μέλη της επιτροπής ορίζονται οι:

 1. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη (Δημοτική Σύμβουλος)
 2. Βάρναλης Παναγιώτης (Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου)
 3. Καρυπίδης Δημήτριος (Εκπρόσωπος Συλλόγου ΑΜΕΑ)
 4. Χιτζή Σοφία
 5. Πετρίχος Χαράλαμπος
 6. Τσαβέ Κωνσταντίνα
 7. Ναλμπάντης Ζήσης
 8. Κοζάρης Νικόλοας με αναπληρώτρια του την Γουμενίδου Μερώπη
 9. Θεοδοσιάδου Μαρία με αναπληρώτρια της την Ακριτίδου Αγγελική
 10. Καΐσας Γεώργιος
 11. Βασιλειάδου Κωνσταντίνα

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη.

2. Επιτροπή Πολιτισμού

 • Ασχολείται με την προώθηση της πολιτιστικής ζωής του Δήμου και εισηγείται τρόπους για τον συντονισμό των πρωτοβουλιών
 • Συνεργάζεται με τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς καθώς και με τα Ν.Π. του Δήμου
 • Κρίνει και εισηγείται την ίδρυση και λειτουργία πολιτιστικών θεσμών και δομών
 • Στηρίζει και ενθαρρύνει την τοπική καλλιτεχνική παραγωγή και τους δημιουργούς

Μέλη της επιτροπής ορίζονται οι:

 1. Τσονίδου- Σκεύα Ελισάβετ (Δημοτική Σύμβουλος)
 2. Κουγιουμτζή Πέπη (Εκπρόσωπος καλλιτεχνικού συλλόγου)
 3. Γιαλαμάς Αθανάσιος (Εκπρόσωπος Ε.ΠΟ.Φ.Ε.)
 4. Γιαννακίδου Αγγέλα
 5. Ταταρίδου Ελβίρα
 6. Ευφραιμίδης Απόστολος
 7. Αναστασιάδης Χάρης
 8. Καφετζή Κυριακή
 9. Ορδουμποζάνης Θεόδωρος με αναπληρώτρια του την Χρήστου Σοφία.
 10. Μπιτσακάκη Μαρία (Θεανώ) με αναπληρώτρια της την Παλάζη Θεοδώρα
 11. Λαλίδης Φώτιος

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κ. Τσονίδου-Σκεύα Ελισάβετ.

3. Επιτροπή Αθλητισμού και Νεολαίας

 • Ασχολείται με θέματα αθλητισμού και εισηγείται τρόπους για την ανάπτυξη όλων των αθλημάτων (μαζικός αθλητισμός, δημιουργία νέων εγκαταστάσεων κλπ.)
 • Συνεργάζεται με όλους τους φορείς που έχουν σχέση με τον Αθλητισμό. (Υφυπ. Αθλητισμού – Νομαρχιακή Επιτροπή Αθλητισμού – Πανεπιστήμιο ΤΕΦΑΑ)

Μέλη της επιτροπής ορίζονται οι:

 1. Μπίκος Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Ρουσσίδου Χριστίνα (Εκπρόσωπος Συλλόγου Κολύμβησης)
 3. Μπακιρτζής Χρήστος (Εκπρόσωπος ΣΕΓΑΣ)
 4. Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης
 5. Πατερόπουλος Κων/νος
 6. Παπαπαντελής Νικήτας
 7. Δημητριάδης Γεώργιος
 8. Μπαξεβανίδης Δημήτριος
 9. Λαχτάρας Μενέλαος με αναπληρώτρια του τη Ζωγράφου Νεφέλη
 10. Λυρώνης Λάζαρος με αναπληρώτρια του τη Χατζάκη Δάφνη
 11. Δήμητσας Ιπποκράτης

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Μπίκος Χρήστος.

4. Επιτροπή Περιβάλλοντος και Αισθητικής

 • Ασχολείται με θέματα που αφορούν την εμφάνιση της πόλης, στα ζητήματα της καθαριότητας και του πρασίνου.
 • Φροντίζει να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στους ίδιους τομείς, διαμορφώνοντας προτάσεις εκσυγχρονισμού.
 • Καταρτίζει και εισηγείται τις απαραίτητες διαδικασίες για την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος, συντήρησης πρασίνου, πάρκων.
 • Προτείνει τη δημιουργία πάρκων, παιδότοπων, ζωνών πρασίνου και αναψυχής.
 • Αισθητική αναβάθμιση της πόλης, σε έργα, κατασκευές, διαμορφώσεις κλπ που γίνονται σε κοινόχρηστους χώρους.

Μέλη της επιτροπής ορίζονται οι:

 1. Αρβανιτίδης Τριαντάφυλλος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μυστακίδης Σταύρος (Εκπρόσωπος συλλόγου αρχιτεκτόνων)
 3. Δραγανίδου Ερατώ
 4. Κεκέ Άντα
 5. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 6. Γιώρης Μπράατ
 7. Κακαλής Χρήστος
 8. Καζακίδης Βύρων
 9. Μπίμπασης Αθανάσιος με αναπληρωτή του τον Κυριακίδη Ευθύμιο
 10. Μουλούδης Πολύμερος με αναπληρωτή του τον Κολοκοτρώνη Παναγιώτη
 11. Σαπουντζή Μαρία

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Αρβανιτίδης Τριαντάφυλλος

5. Επιτροπή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

 • Ασχολείται με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθορισμό πεζοδρόμων, μονόδρομων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.
 • Αντικείμενο της επιτροπής είναι η συγκέντρωση η μελέτη και η επεξεργασία των αιτημάτων, φορέων και ιδιωτών που αφορούν τα ίδια ζητήματα.
 • Εισηγείται προς το Δ.Σ. την έκδοση Κανονισμών αποφάσεων – ρυθμίσεων για την καλυτέρευση της λειτουργίας της πόλης.

Μέλη της επιτροπής ορίζονται οι:

 1. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνος (δημοτικός σύμβουλος)
 2. Δεμιράκης Ιωάννης (Εκπρόσωπος τροχαίας Αλεξανδρούπολης)
 3. Χατζηευαγγέλου Γεώργιος (Εκπρόσωπος σωματείου ΤΑΞΙ)
 4. Παρασκευόπουλος Πολυζώης (Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.)
 5. Δημητριάδης Αναστάσιος (Εκπρόσωπος “Αστικά Α.Ε.”)
 6. Κατής Γεώργιος
 7. Μεϊμάρογλου Εμμανουήλ
 8. Τοπκαρίδης Αναστάσιος
 9. Καραπιπέρης Γρηγόριος με αναπληρώτρια του την Παπαναστασίου Μαρία
 10. Νεράντζης Νικόλαος με αναπληρωτή του τον Σκοπελιώτη Αθανάσιο
 11. Ρουμελιώτης Γεώργιος

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνος

6. Επιτροπή Δημοτικών Έργων – Σχεδίου Πόλης

 • Ασχολείται με την εκτέλεση των δημοτικών έργων και το τεχνικό πρόγραμμα και εισηγείται στο Δ.Σ. την κατασκευή νέων έργων.
 • Παρακολουθεί τηνεφαρμογή του σχ. πόλης και εισηγείται τροποποιήσεις – επεκτάσεις καθώς και απόψεις για ρυθμιστικές ή χωροταξικές μελέτες σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και άλλους φορείς.
 • Εισηγείται την τακτοποίηση ακινήτων ή απαλλοτριώσεις με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της πόλης.

Μέλη της επιτροπής ορίζονται οι:

 1. Ουζουνίδης Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Κυργιαλάνης Δημήτριος (Εκπρόσωπος Ε.Κ.Α.)
 3. Παρασκευόπουλος Πολυζώης (Εκπρόσωπος T.E.E.)
 4. Σαββίδου Ειρήνη
 5. Καλοδημίδης Πέτρος
 6. Μπίκος Παναγιώτης
 7. Κυριακίδης Ευθύμιος με αναπληρωτή του τον Μπίμπαση Αθανάσιο
 8. Κολοκοτρώνης Γεώργιος με αναπληρωτή του τον Κρεωνά Απόστολο
 9. Γκουγκουλάκης Χρήστος
 10. Βακαλίδης Δημήτριος
 11. Βασιλειάδης Γεώργιος

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Ουζουνίδης Γεώργιος

7. Επιτροπή Ανάπτυξης, Εμπορίου και Φυσικών Πόρων

 • Ασχολείται με τα οικονομικά ζητήματα του Δήμου και παρακολουθεί την ενίσχυση των επαγγελματιών και της αγοράς και συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.
 • Μεριμνά για την ακίνητη Δημοτική περιουσία με σκοπό την εξασφάλιση και την προστασία της.
 • Εισηγείται τρόπους για την αξιοποίηση των φυσικών και ενεργειακών πόρων της περιοχής.

Μέλη της επιτροπής ορίζονται οι:

 1. Φαλέκας Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρίδης Ευστάθιος (Εκπρόσωπος Ε.Β.Ε.Α.)
 3. Χωρινόπουλος Απόστολος (Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου)
 4. Καλυμνιός Παντελής
 5. Μισαηλίδης Αναστάσιος
 6. Γιαγλής Σταύρος
 7. Χατζημιχαήλ Κώστας
 8. Μπολιάκη Παρασκευή με αναπληρώτρια της τη Νικολαϊδου -Δαπουδάνη Μαρία
 9. Δούκας Ναθαναήλ με αναπληρωτή του τον Τσαρτάρα Δημήτριο
 10. Μουλούδης Δημήτριος
 11. Βεγλεκτσής Παρασκευάς

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Φαλέκας Ιωάννης.

8. Επιτροπή Τουρισμού

 • Ασχολείται με την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου και εισηγείται τρόπους βελτίωσης για την καλύτερη προβολή της
 • Συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με το Υπ. Τουρισμού, E.O.T., Τ.Ι.Ε.Δ.Α., Τουριστικούς πράκτορες, Ξενοδόχους
 • Συνεργάζεται επίσης με άλλους φορεί ςπου μπορούν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α., πολιτιστικούς συλλόγους, Ε.Β.Ε.Α. και προτείνει προγράμματα συνεργασίας.

Μέλη της επιτροπής ορίζονται οι:

 1. Βαταμίδης Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Παλακίδης Απόστολος (Εκπρόσωπος ξενοδόχων)
 3. Καραμπατζάκη Ευαγγελία (Εκπρόσωπος τουριστικών πρακτόρων)
 4. Γιαγλή Βασιλική
 5. Παπανικολάου Μαγδαληνή
 6. Χατζηκωνοταντίνου Κωνσταντίνος.
 7. Τσάμογλου Οδυσσέας.
 8. Αλαβάντας Γεώργιος
 9. Κρομμύδας Κωνσταντίνος με αναπληρωτή του τον Τσιοράκη Τριαντάφυλλο
 10. Τερζής Απόστολος με αναπληρωτή του τον Ελευθεριάδη Δημήτριο
 11. Βετίδου Χρυσούλα

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Βαταμίδης Ιωάννης

9. Επιτροπή Σωματικής και Ψυχικής Υγείας

 • Ασχολείται με την απόκτηση γνώσεων για θέματα αιχμής που αφορούν
στη σωματική και ψυχική υγεία προκειμένου για την καλύτερη ενημέρωση
των πολιτών αναφορικά με τις συχνότερες και σοβαρότερες παθήσεις με απώτερο
σκοπό την πρόληψη και την αποφυγή νοσημάτων. Στόχος είναι η κινητοποίηση όλων των σχετικών παραγόντων,συμπεριλαμβανομένων όσων παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις, των επαγγελματιών υγείας, των χρηστών υπηρεσιών, των οικογενειών και των φροντιστών, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην ψυχική και σωματική υγεία.
 • Συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με το Υπουργείο Υγείας, Επαγγελματίες Κλάδου Υγείας, Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης, Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας και προτείνει δράσεις για την επίτευξη του σκοπού της Επιτροπής.

Μέλη της επιτροπής ορίζονται οι:

 1. Ζητάκης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Βασιλούδη Τάνια (Φορέας Εταιρείας Ψυχικής Υγείας)
 3. Καφαλής Γεώργιος (Φορέας Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
 4. Τσώλος Γεώργιος
 5. Βαβέτσης Σπυρίδων
 6. Ηλία Χριστοδουλιά
 7. Τσιρτσίδης Βασίλειος
 8. Μεντίζης Χριστόδουλος με αναπληρώτρια του τη Μουλαζίδου Δροσιά
 9. Ελ Εάντ Μαχμούντ με αναπληρωτή του τον Αντώνογλου Χρήστο
 10. Σκάβδης Γεώργιος
 11. Σουκιασιάν Γεώργιος

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Ζητάκης Παναγιώτης.

10. Επιτροπή Ονομασίας και Μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών

 • Συγκεντρώνει τις αιτήσεις, εντοπίζει τις περιπτώσεις που χρειάζεται ονοματοδοσία και εν συνεχεία θα ακολουθεί την προβλεπόμενη διαδικασία
 • Εξετάζει όλες τις περιπτώσεις ονομασίας και μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών (δημιουργία νέων οδών, αιτήσεις Δημοτών)

Μέλη της επιτροπής ορίζονται οι:

 1. Σπηλιοτόπουλος Αντώνιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Ελευθεριάδης Κώστας (Εκπρόσωπος Ένωσης Φιλολόγων)
 3. Παχίδου Αναστασία
 4. Δημητριάδης Μαρίνος
 5. Ναζλής Βασίλειος
 6. Μερκούρης Δημήτριος
 7. Γλύστρας Πασχάλης με αναπληρώτρια του τη Γλύστρα Πελαγία
 8. Αλβανάκης Βασίλειος με αναπληρώτρια του την Καϊταλίδου Κωνσταντίνα
 9. Κορομπόκη Κλεονίκη με αναπληρωτή της τον Βλυσίδη Γεράσιμο
 10. Κασίδης Κωνσταντίνος με αναπληρωτή του τον Χατζηχρήστο Αθανάσιο
 11. Χατζηχρήστος Αθανάσιος

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Σπηλιοτόπουλος Αντώνιος.

11. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών

 • Γνωμοδοτεί και εισηγείται την ένταξη του Δήμου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τους όρους και τρόπους χρηματοδότησης του Δήμου
 • Ενημερώνει για θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θεσμικών οργάνων, ενθαρύνει συνεργασίες που έχουν σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μέλη της επιτροπής ορίζονται οι:

 1. Φαλέκας Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Δουνάκης Κωνσταντίνος (Εκπρόσωπος Δημοσυνεταιριστικής “ΕΒΡΟΣ”)
 3. Μακρίδης Ευστάθιος (Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου)
 4. Μιχαηλίδης Σάββας του Παύλου
 5. Κελεμίδης Δημήτριος
 6. Σαακίδου Άννα
 7. Αετόπουλος Κυριάκος
 8. Σουκουλιάς Πέτρος
 9. Εμμανουηλίδης Γεώργιος με αναπληρωτή του τον Φωτιάδη Γεώργιο
 10. Κωνσταντινίδης Πέτρος με αναπληρωτή του το Ζιώγα Αχχιλέα
 11. Καραγκιοζίδης Αρθούρος

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Φαλέκας Ιωάννης

12. Επιτροπή Παιδείας

Για την Επιτροπή Παιδείας θα ληφθεί απόφαση σε επόμενο συμβούλιο, με την οποία θα καθοριστούν οι αρμοδιότητες της επιτροπής και θα καθοριστούν οι δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.1566/1985.

13. Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων

 • Ασχολείται με το σύνολο των προληπτικών, παρεμβατικών και συντονιστικών ενεργειών, οι οποίες πραγματοποιούνται πριν κατά τη διάρκεια και μετά από μια ανεπιθύμητη κατάσταση και έχουν στόχο την προσπάθεια άμβλυνσης των δυσμενών αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων στο ευρύτερο περιβάλλον
 • Ασχολείται με μια δυναμική και συνεχή διεργασία, η οποία αρχίζει πριν την εμφάνιση του ανεπιθύμητου γεγονότος και τελειώνει με εκ νέου προετοιμασία και αναθεώρηση των σχεδίων ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη του
 • Η επιτροπή έχει στόχο για τη διαχείριση των κρίσεων: 1.Πρόληψη, 2.Προετοιμασία, 3. Ανταπόκριση και 4. Ανάκαμψη
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο κανονιστικά πλαίσια αντιμετώπισης δυσμενών καταστάσεων
 • Η γνώση δίνει το αποτέλεσμα της σωστής αντίδρασης και αντιμετώπισης των δυσκολιών

Μέλη της επιτροπής ορίζονται οι:

 1. Βαμβακερός Αντώνιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Εκπρόσωπος Αστυνομίας
 3. Εκπρόσωπος 12ης Μεραρχίας Πεζικού
 4. Σουκουλιάς Πέτρος
 5. Τσολάκης Μιχαήλ
 6. Διαμαντίδης Ηλίας
 7. Κατής Γεώργιος
 8. Κυριακίδης Ελευθέριος με αναπληρώτρια του την Αθανασιάδου Σβετλάνα
 9. Σκαμπαβίας Δημήτριος
 10. Παπάζογλου Κωνσταντίνος
 11. Σουκιασιάν Ναρσή-Αλέξανδρος

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Βαμβακερός Αντώνιος.

=============