πάμε μπροστά

Τρίτη

25

Νοέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν μπορεί να καλύψει τις λειτουργικές του δαπάνες ο δήμος, “δανείζεται” 290.000 ευρώ από τη ΣΑΤΑ

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικό Συμβούλιο, Διαύγεια, Εισηγήσεις, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου, Φωτογραφίες/Γραφικά

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΣτο Δ.Σ. της 5ης Νοέμβρη 2014 συζητήθηκε το θέμα της διάθεσης ποσού από τα έσοδα Σ.Α.Τ.Α. για λειτουργικές δαπάνες του δήμου, απόφαση που αναρτήθηκε στο Διαύγεια την περασμένη Πέμπτη 21/11/2014.

Στην εισήγησή του, όπως αυτή αναπτύσσεται στο Διαύγεια, ο αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών του δήμου κ. Παντελίδης ανέφερε ότι λόγω της πρόσφατης ανάληψης της υποχρέωσης αποπληρωμής προστίμων της ΔΕΠΕΑ από το δήμο (συνολικά πάνω από ένα εκατ. ευρώ, για το 2014 ποσό ίσο με 415.000 €) και διάφορα έξοδα δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων από δημοτικές επιχειρήσεις πρώην Δήμων Φερών και Τραϊανούπολης (υποχρεώσεις οι οποίες για το 2014 ανέρχονται σε 387.093,98 €), ο δήμος χρησιμοποιεί το δικαίωμα που του παρέχει ο νόμος να διαθέσει ποσοστό μέχρι 12% από τη Σ.Α.Τ.Α. για αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται στο τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους εφόσον αυτά δεν μπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους.

Το ποσό που επιλέγει αρχικά να “αποδεσμεύσει” η δημοτική αρχή μειώνοντας τα ποσά από κάποια έργα του προϋπολογισμού, ανέρχεται στα 290.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις που μοιράστηκαν την ίδια ημέρα (Θέμα 3ο: Έγκριση της 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)), από τις 290.000 ευρώ που αποδεσμεύτηκαν από τη ΣΑΤΑ, τα 62.620 ευρώ θα πάνε για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., τα 35.000 για “προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων” (μετά από ανάληψη υποχρεώσεων από πρώην δημοτικές επιχειρήσεις) και τα 192.380 ευρώ για τακτικές αποδοχές εργαζομένων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).

192.380 ευρώ από ΣΑΤΑ για τακτική μισθοδοσία υπαλλήλων του δήμου (Θέμα 3 - 14η τροποποίηση προϋπολογισμού, Δ.Σ. 5/11/2014)

192.380 ευρώ από ΣΑΤΑ για τακτική μισθοδοσία υπαλλήλων του δήμου (Θέμα 3 – 14η τροποποίηση προϋπολογισμού, Δ.Σ. 5/11/2014)

============================

Εισήγηση για τη διάθεση ποσοστού έως 12% από τα έσοδα Σ.Α.Τ.Α για λειτουργικές δαπάνες

Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, Όπως σας είναι γνωστό:

  1. το μήνα Ιούνιο αναλάβαμε εκ του νόμου την υποχρέωση να αποπληρώσουμε πρόστιμα της ΔΕΠΕΑ και ενταχθήκαμε σε σχετική ρύθμιση, για τον λόγο αυτό προβήκαμε σε ενίσχυση του ΚΑ 00.6821.001 «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης» και από 3.000,00 € στον αρχικό Προϋπολογισμό, διαμορφώθηκε σε 415.000,00 €.
  2. Στον ΚΑ 00.6492.003 «Λοιπές δαπάνες δικαστικών εξόδων & εξόδων εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» από 150.000,00 € στον αρχικό Προϋπολογισμό, διαμορφώθηκε σε 387.093,98 €.
  3. Επίσης μετά την εκκαθάριση Δημοτικών Επιχειρήσεων θα χρειαστεί να προϋπολογίσουμε ποσά για την αποπληρωμή των οφειλών τους.

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να ανταπεξέλθει η Υπηρεσία στις υποχρεώσεις της που αφορούν λειτουργικές δαπάνες, προτείνεται να γίνει χρήση της παρ.1 άρθρου 36 Ν.3801/09.

Ποσοστό μέχρι 12% της ΣΑΤΑ μπορεί να διατίθεται προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται κατά το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους και δεν μπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα τους. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, (παρ 1 άρθρο 36 Ν. 3801/09 με την οποία προστέθηκαν εδάφια στην περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α) )

Τι είναι η ΣΑΤΑ

Από τα έσοδα της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων το ένα τρίτο (1/3) εγγράφεται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και διατίθεται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων, Κοινοτήτων, Αναπτυξιακών Συνδέσμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή των Α.Ε. και στις οποίες συμμετέχουν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ποσοστό 50% τουλάχιστον, (βλ. και επόμενη παρ. με τίτλο Χρηματοδότηση Αναπτυξιακών Συνδέσμων, Δ.Ε.Υ.Α, Επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. με τουλάχιστον 50% συμμετοχή φορέων της τοπ. αυτοδιοίκησης) (Η περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3448/06).

Το ποσό αυτό (το 1/3 των εσόδων του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων – ΦΕΦΝΠ) που διατίθεται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων ονομάζεται Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ).

Άρθρο 36
Λειτουργικά ζητήματα Ο.Τ.Α.
1. Στην περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α), όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Ποσοστό μέχρι 12% του 1/3 των ανωτέρω εσόδων, που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων και προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων και Κοινοτήτων μπορεί να διατίθεται προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται κατά το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους και δεν μπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα τους. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»

Τα μέχρι τώρα διαμορφωθέντα έσοδα από ΣΑΤΑ έχουν ως εξής:

1311.001 «Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ)» 1.541.520,00
5122.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (Από ΣΑΤΑ) για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.
ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις»
1.352.732,94
Σύνολο 2.894.252,94
Χ 12%
= 347.310,35

Επομένως μπορούμε να αποδεσμεύσουμε ποσό έως 347.310,35 €

Στην παρούσα φάση υπάρχει ανάγκη αποδέσμευσης συνολικού ποσού 290.000,00 € το οποίο και εισηγούμαστε να αποδεσμευτεί.

Για τον σκοπό αυτό και σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 8 Β.Δ/τος 17.5/15.6/1959 “ήτοι εάν εκπληρώθηκε ο σκοπός για τον οποίο εγγράφηκε στον προϋπολογισμό η πίστωση ή κατέστη αυτός ανέφικτος, για την επαύξηση άλλης αναγεγραμμένης στον προϋπολογισμό πίστωσης του ιδίου ή άλλου κεφαλαίου ή για τη δημιουργία άλλων πιστώσεων, προς αντιμετώπιση έκτακτων ή επειγουσών αναγκών, που δεν προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό” θα πρέπει να καταργήσουμε έργα ή προμήθειες που προγραμματίστηκαν από ΣΑΤΑ έως το παραπάνω ύψος.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κυρίων Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, τη συζήτηση έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία ψήφισαν Υπέρ – 26-, Κατά -3- οι κ.κ Δευτεραίος Σ., Τρέλλη Φ. και Πεϊχαμπέρης Π., καθώς επίσης από την ψηφοφορία απουσιάζει ο κ. Βρύζας Ι.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ

Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης έως 12% από τα έσοδα Σ.Α.Τ.Α για λειτουργικές δαπάνες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, σύμφωνα με το εισηγητικό της παρούσας απόφασης.