πάμε μπροστά

Τρίτη

25

Νοέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Επιτροπές, Επιτροπή Διαβούλευσης, Ορισμοί Επιτροπών

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκε στο Διαύγεια την περασμένη Πέμπτη 20/11/2014 ο ορισμός της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, θέμα που εκκρεμεί από την ημέρα συζήτησής του στο δημοτικό συμβούλιο της 13/10/2014.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο το οποίο, βάσει του νόμου του Καλλικράτη, συγκροτείται σε δήμους με περισσότερους από 10.000 κατοίκους με απόφαση πλειοψηφίας 2/3 του δημοτικού συμβουλίου. Η θητεία της επιτροπής ορίζεται έως τις 05/03/2017 ενώ τα μέλη που ορίστηκαν με την ακόλουθη ανάρτηση είναι: 28 εκπρόσωποι φορέων της περιοχής μας, 7 πρώην δήμαρχοι και 12 δημότες με κλήρωση, συνολικά 48 (μαζί με τον πρόεδρο κ. Ευάγγελο Λαμπάκη).

Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

Στην εισήγησή του, όπως καταγράφεται στο Διαύγεια, ο κ. Δήμαρχος είπε τα ακόλουθα:

====================

Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,

Με το άρθρο 76 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι:

1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) Των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) Των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) Εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων
ι) Δημότες που διετέλεσαν Δήμαρχοι, στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης και
ια) Δημότες που προέκυψαν από κλήρωση.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφαση του.

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο,
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου.
Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίαση της.

3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση, στην εισήγηση της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.

4. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου».

Στην εγκ.59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίζεται ότι η απαρίθμηση των φορέων, που δύνανται να συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης κατά την παρ.1 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, είναι ενδεικτική και στην επιτροπή μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο δήμο.

Επιπλέον, στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών που θα ορισθούν, μετά από κλήρωση, επιπλέον μέλη της επιτροπής κυμαίνεται από οκτώ (8) έως δεκαεφτά (17) ανάλογα με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σ’ αυτή.

Στην παρ.4 του άρθρου 1 του Κανονισμού Λειτουργίας αναφέρεται ότι οι φορείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον πρέπει αφενός να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενο τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και αφετέρου να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την είσοδο τους στην επιτροπή διαβούλευσης.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κάλεσε τους φορείς, συλλόγους, και οργανώσεις του δήμου, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν τη βούληση τους.

Κατόπιν της παραπάνω πρόσκλησης ανταποκρίθηκαν οι ακόλουθοι φορείς, οι οποίοι απέστειλαν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης σχετικά έγγραφα με τα οποία όριζαν και τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους.

 • ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
 • Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
 • ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 • ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
 • ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
 • ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΑΡ/ΜΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
 • ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΒΡΟΥ (ΕΠΟΦΕ)
 • ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΒΡΟΥ (ΕΠΚΕ)
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ (ΓΕΩΤΕΕ)
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ (TEE ΘΡΑΚΗΣ)
 • ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν.ΕΒΡΟΥ
 • ΘΡΑΚΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 • ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 • ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΦΕΡΩΝ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΕΒΡΟΥ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ -ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • Αλεξανδρής Γεώργιος, πρώην Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
 • Γιοφτσίδης Ελευθέριος, πρώην Δήμαρχος Αλεξ/πολης
 • Μανούσης Νικόλαος, πρώην Δήμαρχος Αλεξ/πολης
 • Σουλακάκης Αναστάσιος, πρώην Δήμαρχος Αλεξ/πολης
 • Σπυριδόπουλος Ευστάθιος, πρώην Δήμαρχος του πρώην Δήμου Τραϊανούπολης
 • Τσέκης Παναγιώτης, πρώην Δήμαρχος, του πρώην Δήμου Φερών
 • Χρυσανίδης Δημήτριος, πρώην Δήμαρχος, του πρώην Δήμου Τραϊανούπολης

Στην παρ.1 του αρθ.2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, αναφέρεται ότι “δεν μπορούν να επιλεγούν ως μέλη της ανωτέρω επιτροπής, πλην του προέδρου, αιρετοί του Δήμου, της οικείας Περιφέρειας”. Για το λόγο αυτό στους πρώην Δημάρχους ως μέλη της Επιτροπής δεν συμπεριλαμβάνεται ο κ. Αρβανιτίδης Τριαντάφυλλος , ο οποίος είναι Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Τ.Ι.Ε.Δ.Α.

Δώδεκα δημότες (το 1/3 του συνολικού αριθμού των εκπροσώπων των τοπικών φορέων που συμμετέχουν στην επιτροπή ως επιπλέον μέλη), εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους οι οποίοι ορίζονται, μετά από κλήρωση που θα διενεργήθηκε μεταξύ των δημοτών
 και οι οποίοι είναι:

 • Καραμανίδης Αριστοκλής
 • Σιμσίρης Γεώργιος
 • Κονδύλης Σταύρος
 • Πατέλης Μιχαήλ
 • Τσιρτσίδης Σαράντης
 • Αραμπατζής Κωνσταντίνος
 • Στεργιούδα Ζωή
 • Τσώλος Γεώργιος
 • Τζιβελέκη Μαρία
 • Αλεπάκος Γεώργιος
 • Ελευθεριάδου Ευτυχία
 • Τσαλιάφας Αθανάσιος

Οι παρακάτω φορείς και Σύλλογοι αν και κλήθηκαν, με το αριθμ. 61337/30-09-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας ,να ορίσουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους, δεν απάντησαν μέχρι σήμερα:

 • ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ

Η θητεία της επιτροπής ορίζεται έως τις 05/03/2017.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να ορίσουν τη σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κυρίων Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, τη συζήτηση έλαβε υπόψη

 • Την εισήγηση του Δημάρχου,
 • Το άρθρο 76 του Ν.3852/10
 • Την εγκ. 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
 • Την 585/2011 Α.Δ.Σ « Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»
 • την επιθυμία των φορέων για συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και τον ορισμό των εκπροσώπων τους με τους αναπληρωτές τους
 • καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από την οποία απουσιάζουν οι κ.κ. Βραχιόλογλου Στ., Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΌΦΩΝΑ

Συστήνει επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Αλεξ/πολης για την περίοδο από σήμερα έως τις 05/03/2017 ως ακολούθως:

Α. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται ο Δήμαρχος Αλεξ/πολης κ. Λαμπάκης Ευάγγελος ή ο αντιδήμαρχος που έχει οριστεί για την αναπλήρωση του σε περίπτωση απουσίας του.

Β. Η σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξ/πολης ορίζεται ως ακολούθως:

 1. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ με εκπρόσωπο του τον Καθηγητή κ.
 Ηλία Θώδη και αναπληρωτή του τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Δημήτριο Στάκο
 2. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με εκπρόσωπο της την κ. Κεχαγιά-
Φανού Θεσσαλία Διευθύντρια της Π.Ε Έβρου και αναπληρώτρια της την κ.
Χρυσοχόου Αναστασία, Διευθύντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου
 Αλεξανδρούπολης
 3. Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με εκπρόσωπο της τον
 κ. Αποστολακούδη Στέργιο, Διευθυντή Δ.Ε Έβρου και αναπληρωτή του τον
κ. Γαλιατσάτο Αναστάσιο Αναπληρωτή Διευθυντή Δ.Ε Έβρου
 4. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ με εκπρόσωπο του τον κ. Κιτσικίδη Λάζαρο με αναπληρωτή του τον κ. Καραγιάννη Χρήστο
 5. ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ με εκπρόσωπο του τον κ. Κουκμά Ιωάννη και αναπληρώτρια του την κ. Σωκράτους Βαλεντίνη
 6. ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με εκπρόσωπο της την κ. Γκιδίκα Σταματία με τον νόμιμο αναπληρωτή της
 7. ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΑΡ/ΜΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ με εκπρόσωπο της την κ. Παρδαλίδου Παναγιώτα και αναπληρώτρια της την κ. Καράμπελα Αριάδνη
 8. ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΒΡΟΥ (ΕΠΟΦΕ) με εκπρόσωπο της τον κ. Κελεμίδη Δημήτριο και αναπληρωτή του τον κ. Γιαλαμά Αθανάσιο
 9. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΒΡΟΥ (ΕΠΚΕ) με εκπρόσωπο της τον 
κ. Κακαλή Χρήστο και αναπληρώτρια του την κ. Ταλιαντζή Σοφία
 10. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ με εκπρόσωπο τον κ. Τοψίδη Χριστόδουλο του Αθανασίου και αναπληρωτή του τον κ. Μπουμπόπουλο Ζαχαρία του Ιωάννη
 11. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ (ΓΕΩΤΕΕ) με εκπρόσωπο του τον κ. Δελησταμάτη Βασίλειο και αναπληρωτή του τον κ. Πιστόλα Γεώργιο
 12. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ (TEE ΘΡΑΚΗΣ) με εκπρόσωπο του τον κ. Πολυζώη Παρασκευόπουλο με αναπληρωτή του τον κ. Αλβανό Σταμάτη
 13. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ με εκπρόσωπο του τον κ. Γκιγκούδη Απόστολο και αναπληρωτή του τον κ. Φουτζιτζή Βασίλειο
 14. ΘΡΑΚΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ με εκπρόσωπο του την κ. Ταταρίδου Ελβίρα και αναπληρωτή της τον κ. Μανωλόπουλο Ευάγγελο
 15. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με εκπρόσωπο της τον Αρχιμ. Ειρηναίο Λαφτσή και αναπληρωτή του τον Πρεσβ. Κων/νο Μίχογλου
 16. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ με εκπρόσωπο της τον κ. Λαζόπουλο Χρήστο και αναπληρώτρια του την κ. Παπαδοπούλου Αικατερίνη
 17. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ με εκπρόσωπο του τον κ. Βραχιώλα Στράτο και αναπληρωτή του την κ. Κασαπίδου Ζωή
 18. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με εκπρόσωπο του τον κ. Κοντακίδη Αναστάσιο με αναπληρωτή του τον κ. Δερμεντζόγλου Γεώργιο
 19. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ με εκπρόσωπο του την κ. Μπετσίδου Ζαφειρία και αναπληρώτρια της την κ. Κοτίνη Βικτωρία
 20. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ με εκπρόσωπο του τον κ. Βοκουρεσλή Μανώλη και αναπληρωτή του τον κ. Μιχελή Γεώργιο
 21. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΦΕΡΩΝ με εκπρόσωπο του τον κ. Διαμαντίδη Ηλία και αναπληρώτρια του την κ. Σωτηριάδου Θεοδώρα
 22. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με εκπρόσωπο του τον κ. Νικολαϊδη Μιχαήλ και αναπληρωτή του τον κ. Ουσταμπασίδη Παναγιώτη
 23. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με εκπρόσωπο του την κ. Καπετανίδου Ευαγγελία και αναπληρωτή της τον κ. Σβιντρίδη Μιχαήλ
 24. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ με εκπρόσωπο του τον κ. Τσιρτσίδη Σαράντη και αναπληρωτή του τον κ. Διακίδη Πασχάλη
 25. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ με εκπρόσωπο του τον κ. Τερζή Αναστάσιο και αναπληρωτή του τον κ. Τσώκο Γεώργιο
 26. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΕΒΡΟΥ με εκπρόσωπο του τον κ. Ευθυμιάδη Κωνσταντίνο και αναπληρώτρια του την κ. Χιτζή Σοφία
 27. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ με εκπρόσωπο του τον κ. Μισαηλίδη Αναστάσιο με αναπληρώτρια του την κ. Κοντίδου Μάρθα
 28. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με εκπρόσωπο του τον κ. Κυριακίδη Ευθύμιο και αναπληρωτή του τον κ. Παπαποστόλου Χρήστο
 29. Αλεξανδρής Γεώργιος, πρώην Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
 30. Γιοφτσίδης Ελευθέριος, πρώην Δήμαρχος Αλεξ/πολης
 31. Μανούσης Νικόλαος, πρώην Δήμαρχος του πρώην Δήμου Φερών
 32. Σουλακάκης Αναστάσιος, πρώην Δήμαρχος Αλεξ/πολης
 33. Σπυριδόπουλος Ευστάθιος, πρώην Δήμαρχος του πρώην Δήμου Τραϊανούπολης
 34. Τσέκης Παναγιώτης, πρώην Δήμαρχος, του πρώην Δήμου Φερών
 35. Χρυσανίδης Δημήτριος, πρώην Δήμαρχος, του πρώην Δήμου Τραϊανούπολης

Στην παρ.1 του αρθ.2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, αναφέρεται ότι “δεν μπορούν να επιλεγούν ως μέλη της ανωτέρω επιτροπής, πλην του προέδρου, αιρετοί του Δήμου, της οικείας
 Περιφέρειας”, για το λόγο αυτό στους πρώην Δημάρχους ως μέλη της Επιτροπής δεν συμπεριλαμβάνεται ο κ. Αρβανιτίδης Τριαντάφυλλος , ο οποίος είναι Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Τ.Ι.Ε.Δ.Α.

Δώδεκα δημότες (το 1/3 του συνολικού αριθμού των εκπροσώπων των τοπικών φορέων που συμμετέχουν στην επιτροπή ως επιπλέον μέλη), εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους οι οποίοι ορίζονται, μετά από κλήρωση που θα διενεργήθηκε μεταξύ των δημοτών και οι οποίοι είναι:

 1. Καραμανίδης Αριστοκλής
 2. Σιμσίρης Γεώργιος
 3. Κονδύλης Σταύρος
 4. Πατέλης Μιχαήλ
 5. Τσιρτσίδης Σαράντης
 6. Αραμπατζής Κωνσταντίνος
 7. Στεργιούδα Ζωή
 8. Τσώλος Γεώργιος
 9. Τζιβελέκη Μαρία
 10. Αλεπάκος Γεώργιος
 11. Ελευθεριάδου Ευτυχία
 12. Τσαλιάφας Αθανάσιος

Οι παρακάτω φορείς και Σύλλογοι αν και κλήθηκαν, με το αριθμ. 61337/30-09-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας, να ορίσουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους, δεν απάντησαν μέχρι σήμερα:

 • ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ

Γ. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

====================

ΑΔΑ: ΩΕ1ΡΩΨΟ-Π7Ν – 20/11/2014 13:59:08 – «Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης»