πάμε μπροστά

Τετάρτη

26

Νοέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Κάθε λιμάνι (Αλεξανδρούπολης) και καημός… [του κ. Χρήστου Κατσαντούρα]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρθρογραφία, Αρχεία, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Λιμάνι Αλεξανδρούπολης, Μεγάλα θέματα δήμου, Πολιτών, Χρήστος Κατσαντούρας

Δημοτικός Σύμβουλος παράταξης "Πόλη Και Πολίτες"

Χρήστος Κατσαντούρας, ενεργός πολίτης

Προχθές 24/11/2014, από την “Ε.Υ.Δ.Ε. Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών” του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων ορίστηκαν (επιτέλους) οι επιβλέποντες για το έργο: “Ολοκλήρωση εκβάθυνσης λιμενολεκάνης και εκσκαφή διαύλου Λιμένα Αλεξανδρούπολης“, προϋπολογισμού μελέτης 21.900.000 ευρώ με ΦΠΑ με ανάδοχο την “Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. – Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.”.

Δηλαδή μετά από 3 χρόνια, 3 μήνες και 19 μέρες από τη διακοπή της εργολαβίας ξαναρχίζει το έργο;

Μπράβο στις υπηρεσίες του κ. Χρυσοχοΐδη που 11 μήνες μετά από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο (την 24/12/2013) κατόρθωσαν να ορίσουν επιβλέποντες για το έργο…

Το χρονικό της υπόθεσης

 • 05.08.2011 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Δ/νση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων) για Οριστική διακοπή των εργασιών της εργολαβίας
 • 27.12.2012 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 21.900.000,00 ευρώ
 • 14-03-2013 Διαγωνισμός του έργου
 • 30.04.2013 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ., με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
 • 24.12.2013 Εργολαβική σύμβαση για την ανάθεση των εργασιών του έργου
 • 24.11.2014 Ορισμός Επίβλεψης στο έργο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

============================

============================

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Πληροφορίες: Λ. Σαλονικίδου
Τηλέφωνο: 2310 417798
Ταχ.Δ/νση: Ναυαρίνου 28 & Καραολή-Δημητρίου
ΤΘ 20118-ΤΚ 55131, Θεσσαλονίκη
e-mail: eyde.kssy.the(g),ggde.gr

Θεσσαλονίκη 24.11.2014
Αρ. Πρωτ. οικ.223

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ορισμός Επίβλεψης στο έργο: «Ολοκλήρωση εκβάθυνσης λιμενολεκάνης και εκσκαφή διαύλου Λιμένα Αλεξανδρούπολης» Προϋπολογισμός μελέτης: 21.900.000,00 € με Φ.Π.Α. Ανάδοχος Κ/Ξ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. – Ε.Τ.Ε.Ο. Α.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α / 18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το Π.Δ. 109/14 (ΦΕΚ 176 Α’ / 29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
 3. Την με αρ. πρωτ. 2524/29.10.2014 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Διευθύνσεις και στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων …» (ΑΔΑ: ΩΒΛΥ1-Ν4Β).
 4. Τη με αρ. πρωτ. ΚΥ/ΦΚ000/ΓΑ1/οικ.11/30.10.2014/ΕΥΔΕ-Κ.Σ.Σ.Υ. Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Ορισμός Προϊσταμένης Αρχής – Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα έργα αρμοδιότητας της ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών» (ΑΔΑ: 7ΗΙΚ1-Μ7Λ).
 5. Τη με αρ. πρωτ. οικ.6290/10.11.2014 Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.» (ΑΔΑ: 6ΔΧΒ1-ΥΗΟ).
 6. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ4/οικ/3326/Φ11/Μ-Β/08.09.2004 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η Οριστική μελέτη της «Εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης και της εκσκαφής διαύλου λιμένα Αλεξανδρούπολης» προϋπολογισμού 23.100.000,00€.
 7. Τη με αρ. πρωτ. Δ4/1559/Φ11/Ε110/05.08.2011 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Δ/νση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων) για Οριστική διακοπή των εργασιών της εργολαβίας «Ολοκλήρωση εκβάθυνσης λιμενολεκάνης και εκσκαφή διαύλου Λιμένα Αλεξανδρούπολης» λόγω μη επιλεξιμότητας της 1ης Σ.Σ.Ε. από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και τη με αρ. πρωτ. Δ4/οικ/1689/Φ11/Ε10/30.08.2012 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Δημ. Έργων έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του σχετικού έργου.
 8. Τη με αρ. πρωτ. Δ4/2385/Φ11/Ε11/27.12.2012 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 21.900.000,006 σε βάρος του ενάριθμου έργου 2004ΣΕ07030002 της ΣΑΕ 070/3 με τίτλο «Λιμάνι Αλεξανδρούπολης» για τη δημοπράτηση του έργου «Ολοκλήρωση εκβάθυνσης λιμενολεκάνης και εκσκαφή διαύλου Λιμένα Αλεξανδρούπολης».
 9. Τη με αρ. πρωτ. Δ4/690/Φ.11/Ε11/30.04.2013 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ., με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, που έγινε στις 14-03-2013, για την ανάθεση του έργου του θέματος στην Κοινοπραξία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. – Ε.Τ.Ε.Ο. Α.Ε.», συνολικού ποσού 15.996.699,79 € (χωρίς ΦΠΑ) και με μέση έκπτωση 10,16 %.
 10. Την από 24.12.2013 εργολαβική σύμβαση για την ανάθεση των εργασιών του έργου του θέματος ποσού 19.675.940.74€.
 11. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
 12. Τη σύνθεση της Υπηρεσίας και τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε:

 1. Επιβλέπουσα Μηχανικό του έργου του θέματος την κ. Σαλονικίδου Λευκοθέα, υπάλληλο με Β’ β του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (με δίπλωμα: Πολιτικού Μηχανικού), σε εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν.3669/2008 «Διοίκηση του έργου – επίβλεψη – υπερημερία του Κυρίου του Έργου».
 2. Βοηθούς επιβλέποντα:
  1. τον κ. Αδάμ Κωνσταντίνο, υπάλληλο με Δ’ β του κλάδου Π Ε Μηχανικών (με δίπλωμα: Πολιτικού Μηχανικού) και με αρμοδιότητα την επίβλεψη εκτέλεσης τεχνικών έργων όλων των ομάδων εργασιών, σύμφωνα με τη μελέτη και τα συμβατικά τεύχη του έργου.
  2. την κ. Λιάκου Ευαγγελία, υπάλληλο με Ε’ β του κλάδου Π Ε Μηχανικών (με δίπλωμα: Αγρ.-Τοπογράφου Μηχανικού) και με αρμοδιότητα την επίβλεψη εκτέλεσης τεχνικών έργων όλων των ομάδων εργασιών, σύμφωνα με τη μελέτη και τα συμβατικά τεύχη του έργου.
  3. την κ. Ελένη Μαστορογιάννη, υπάλληλο με Β’ β του κλάδου Π Ε Μηχανικών (με πτυχίο: Χημικού Μηχανικού), με αρμοδιότητα τον ποιοτικό έλεγχο (υλικών κατασκευής, συμπύκνωσης, εξυγίανσης κλπ.) σύμφωνα με τη μελέτη και τα συμβατικά τεύχη του έργου
  4. Σερδάρη Ιωάννη, ΤΕ Ηλ/γο – Μηχ/γο Μηχανικό με Β’β.
  5. Παπασαραφιανού Στυλιανή, ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό με Β’β.
  6. Μουταφίδου Ελένη, ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό, Συμβασιούχο Αορίστου Χρόνου με Δ’ β.

Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των εργασιών και γενικώς η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο ενώ στα καθήκοντα των βοηθών επίβλεψης να συνδράμουν κατά τις οδηγίες της επιβλέπουσας του έργου στην επί τόπου παρακολούθηση και συντονισμό των εργασιών και κατά περίπτωση στην λήψη επιμετρητικών στοιχείων, την τήρηση του ημερολογίου εργασιών, τον έλεγχο των πιστοποιήσεων, την εφαρμογή των απαραίτητων εργοταξιακών σημάνσεων, τον έλεγχο των υλικών που αναλώνονται.

Μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η με αρ. πρωτ. Δ4/οικ./2657/Φ.11/Ε.11/27.12.2013 αντίστοιχη απόφαση του τμήματος κατασκευών & συντήρησης Λιμενικών Έργων της Δ/νσης Λιμενικών έργων και έργων Αεροδρομίων (τ.Δ4).

Η Προϊσταμένη Τμήματος Κατασκευής Έργων Θεσσαλονίκης

ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ Πολ/κός- Μηχ/κός με Β’β