πάμε μπροστά

Τρίτη

2

Δεκέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Υ. Ανατολικού τομέα της Π.Α.Μ.Θ. στην Αλεξανδρούπολη

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοπρασίες, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Διαχείριση Απορριμμάτων, Μεγάλα θέματα δήμου

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκε χθες στο Διαύγεια η προκήρυξη από το Δήμο Αλεξανδρούπολης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης” με το σύστημα μελέτη-κατασκευή, συνολικού προϋπολογισμού 6.194.042,36 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 3/2/2015 στις 10:00.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, στο αντικείμενο του παρόντος έργου περιλαμβάνονται:

 1. Εκπόνηση Μελετών
  • Οριστική μελέτη (επίπεδο εφαρμογής) για την πλήρη κατασκευή του έργου και των σχετικών έργων υποδομής και βοηθητικών έργων. Η μελέτη θα αφορά κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ. ελάχιστης συνολικής χωρητικότητας 645.000 μ3
  • Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Υ.
  • Τυχόν ειδικές ή συμπληρωματικές μελέτες και έρευνες που απαιτούνται και δεν κατονομάζονται ρητά, για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση του έργου.
 2. Εκτέλεση Κατασκευών
  • Κατασκευή έργων διαμόρφωσης και στεγανοποίησης λεκάνης υποδοχής απορριμμάτων του Χ.Υ.Τ.Υ.
  • Κατασκευή έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (δίκτυο συλλογής και δίκτυο μεταφοράς)
  • Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων
  • Κατασκευή έργων διαχείρισης ομβρίων του Χ.Υ.Τ.Υ.
  • Κατασκευή έργων διαχείρισης βιοαερίου (δίκτυο συλλογής και δίκτυο μεταφοράς)
  • Πυρσός καύσης βιοαερίου
  • Κατασκευή έργων οδοποιίας (προσπέλαση του Χ.Υ.Τ.Υ., στην εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων, στις κτιριακές εγκαταστάσεις κλπ)
  • Κατασκευή έργων υποδομής απαραίτητων για τη λειτουργία και την περιφρούρηση του Χ.Υ.Τ.Υ. (Κτίριο Διοίκησης, Κτίριο Συνεργείου, Εγκατάσταση Ζύγισης, Εγκατάσταση πλύσης τροχών, Δεξαμενή νερού, έργα Η/Μ, περίφραξη, πύλες εισόδου, έργα αντιπυρικής προστασίας, έργα διαχείρισης όμβριων, έργα φυτεύσεων κ.ά.)
  • Κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγράμματος ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα εργολαβία η προμήθεια του κινητού εξοπλισμού για την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Υ. ούτε η μεταφορά δικτύων κοινής ωφέλειας μέχρι και την είσοδο της εγκατάστασης.
 3. Υποστήριξη – Υπηρεσίες
  • Ο συντονισμός των διαδικασιών και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την σύνδεση του έργου με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Νερό – ΔΕΗ – ΟΤΕ)
  • Η μέριμνα και όλες οι απαιτούμενες εργασίες και ενέργειες για την εξασφάλιση τυχόν απαιτούμενων αδειοδοτήσεων ή εγκρίσεων για την πραγματοποίηση του έργου.
 4. Λοιπά
  • Τυχόν εργασίες και λοιπές ενέργειες που απαιτούνται και δεν κατονομάζονται ρητά, για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση του έργου και την εύρυθμη εξέλιξη των εργασιών διάθεσης απορριμμάτων υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας. Πλέον των ανωτέρω αντικείμενο του έργου είναι και η εκπόνηση Προγράμματος Ποιότητος Έργου (Π.Π.Ε.) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο IS010005: 95 ή σε κάποιο άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας, και η εφαρμογή του προγράμματος αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και μέχρι την Οριστική Παραλαβή του έργου, καθώς και η εκπόνηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) για το έργο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η εφαρμογή τους καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.

==================

===================

(πηγή: enact.gr)

Τι είναι ο Χ.Υ.Τ.Υ.;

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) αποτελεί ένα χώρο, ειδικά διαμορφωμένο, με αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας και σύγχρονο εξοπλισμό, στον οποίο θα είναι εφικτή η ταφή αλλά και η ταυτόχρονη ενεργειακή αξιοποίηση του συνόλου των απορριμμάτων τα οποία συλλέγονται. Ένας Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) αποτελεί έναν ίδιον ακριβώς χώρο, με μόνη διαφοροποίηση το είδος των απορριμμάτων που εισέρχονται σε αυτόνΥπόλειμμα είναι εκείνο το απόρριμμα το οποίο δεν συλλέχτηκε ή δεν μπορούσε να συλλεχθεί για ανακύκλωση από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών.

Σκοπός ενός ΧΥΤΑ/ ΧΥΤΥ είναι η ταφή των απορριμμάτων σε ένα χώρο, ο οποίος θα επιβαρύνει όσο το δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον.

Landfill (Χώρος Υγειονομικής Ταφής)

Landfill (Χώρος Υγειονομικής Ταφής) (πηγή: enact.gr)

Αρχικά διαμορφώνεται με εκσκαφή ένας χώρος αρκετά μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Το κάτω μέρος του μονώνεται ώστε να μη διαπερνάται από τα κατασταλάζοντα υγρά, ενώ τοποθετούνται με την μορφή “ψαροκόκαλου” διάτρητοι σωλήνες οι οποίοι θα συλλέγουν αυτά τα υγρά και θα τα οδηγούν σε βιολογικό καθαρισμό. Τα απορρίμματα, όταν εναποτίθενται στον χώρο, συμπιέζονται και σκεπάζονται με χώμα, ώστε να επιταχυνθούν οι ζυμώσεις που λαμβάνουν χώρα και οδηγούν στην αποσύνθεση τους. Η αποσύνθεση αυτή, όταν συντελείται σε μεγάλους όγκους απορριμάτων παράγει βιοαέριο – πλούσιο σε μεθάνιο – το οποίο εξ ίσου μπορεί να συλλεχθεί μέσω καθέτων στον χώρο σωλήνων. Εάν η ποσότητα του βιοαερίου είναι μικρή, τότε αυτό καίγεται – ενώ αν η ποσότητα είναι αρκετή, χρησιμοποιείται σε ΜΕΚ (μηχανές εσωτερικής καύσης) για την παραγωγή ενέργειας. Οι χρόνιες ζυμώσεις επιταχύνονται από την συλλογή του βιοαερίου καθώς και την ορθή επαναχρησιμοποίηση των συλλεγομένων υγρών. Το πέρας χρήσεως ενός Χ.Υ.Τ.Α. οφείλει να συνοδευθεί με δενδροφύτευση, ανάπλαση του χώρου και συνεχή έλεγχό του. Η κατασκευή ενός υγειονομικού χώρου ταφής απορριμμάτων προϋποθέτει πάντα την σωστή εκλογή του μέρους. Δεν πρέπει να διαπερνούν το υπέδαφος υπόγεια ύδατα, ούτε να υπάρχουν οικισμοί στην κοντινή περιοχή.