πάμε μπροστά

Τρίτη

9

Δεκέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 37η τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Τρίτη 9/12/2014

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  05/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 74350

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 09/12/2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

  1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις
  2. Έγκριση Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλεξανδρούπολης και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη «Λειτουργία αναβάθμισης συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του – Υποστηρικτικές  ενέργειες Δήμου Αλεξανδρούπολης»  (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
  3. Έγκριση παραχώρησης χώρου στο πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας για εγκατάσταση παιχνιδιών (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
  4. Τροποποίηση της 584/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , ως προς τη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ανανέωσης αδειών επαγγελματιών λαϊκής αγοράς. (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. _______  και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκοτσίδης Κωνσταντίνος