πάμε μπροστά

Τρίτη

24

Φεβρουάριος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 4η τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Τετάρτη 25/02/2015 στις 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη   20/02/2015
Αριθ. Πρωτ.: 8849

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 25/02/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Ανανέωση Αδειών Επαγγελματιών Λαϊκής Αγοράς Αρμοδιότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης που έληξαν 31.12.2014. (Εισηγ.: κ. Χαρταμπάς Κωνσταντίνος)
 3. Έγκριση προσωρινής αναπλήρωσης Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκής Αγοράς (Εισηγ.: κ. Χαρταμπάς Κωνσταντίνος)
 4. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 5. Έγκριση Κατάργησης Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης «Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α» και μεταφοράς αρμοδιοτήτων – προσωπικού στον Δήμο (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 6. Έγκριση λήψης δανείου με πιστωτικά ιδρύματα για την συμμετοχή στο Ενεργειακό πρόγραμμα Jessica, Για την Προμήθεια – Τοποθέτηση α) Φωτισμού LED Αλεξανδρούπολης β) Δεκαέξι -16- Φωτοβολταϊκά σε κτίρια του Δήμου γ) Δεκαεπτά -17- Ηλεκτροκίνητα Οχήματα (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 7. Συμπλήρωση της 576/2014 Α.Δ.Σ. η οποία αφορά την «Αποδοχή όρων δανειακής σύμβασης για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων» ως προς την παράγραφο 9 της εισήγησής της απόφασης. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 8. Έγκριση Επιχορηγήσεων σε Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 9. Έγκριση επιστροφής ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντων. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 10. Έγκριση διαγραφής οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο, λόγω εξόφλησης. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 11. Έγκριση διαγραφής οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο, βάσει της 858/2014 απόφασης Ν.Σ.Κ & 2073/2014 Απόφασης Μον/λούς Πλημ/ δικείου Αλεξ/πολης» (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 12. Διαγραφή οφειλής τέλους 2% και 0,5 % από 01/01/2009 επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων από χρηματικούς καταλόγους ΠΟΕ, λόγω λανθασμένης εγγραφής (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 13. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν στο τέλος 2%   (και 0,5% από 01/01/2009) επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 14. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για το 2015 για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 15. Ακύρωση της υπ’ αριθμ.18/2015 απόφασης Δ.Σ και έγκρισης έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής δικαιούχων Α’ Κοινωνικών Βοηθειών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 16. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής δικαιούχων πλημμυροπαθών για άμεσες βιοτικές ανάγκες. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 17. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής δαπανών για φιλοξενία και σίτιση πλημμυροπαθών. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 18. Έγκριση χορήγησης δύο (2) εγγυητικών επιστολών από το Δήμο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση χρήσης αγροτεμαχίων. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 19. Απόδοση Οικονομικής Ενίσχυσης για καταβολή οικονομικής αποζημίωσης συνταξιοδοτηθέντων υπαλλήλων στο Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 20. Αποδοχή παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων του Α.Ο «ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ» για χρήση από το Δήμο. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 21. Καταβολή επιδικασθέντων ποσών στον Αθανάσιο Μακρή, κάτοικο Αλεξανδρούπολης ( Ρήγα Φεραίου 2), δυνάμει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων υπέρ αυτού και κατά του υπό εκκαθάριση τελούντος Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης (ΔΕΠΕΑ) (Εισηγ.: κ. Παπατζελίδης Δημήτριος)
 22. Κίνηση διαδικασίας εκπόνησης «Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 23. Τροποίηση του ΡΣ Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 205 Α& 205, σύμφωνα με την Εγκ.6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.4067/2012. (Εισηγ.: κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 24. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα  Εμίν Ογλού Εφέ του Χασάν. (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 25. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στα ονόματα Κολιοκίτσιου Παναγιώτη και Κολιοκίτσιου Άννας. (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 26. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα  Παπαδόπουλου Νικολάου (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 27. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα  Κουτρούλα Ιωάννη (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 28. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα  Τσίλια Πασχάλη (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 29. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα «ΒΡΥΖΑΣ Σ. – ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α Ο.Ε. (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 30. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα  Μπατζάλη Χρήστου.(Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 31. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα  Καραχασάνογλού Σεφκέτ Φαχρή. (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 32. Έγκριση παραχώρησης Δημοτικού Σχολείου Πόρου στο Λαογραφικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Πόρου. (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 33. Έγκριση σχεδίου και σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης: «Κατασκευή Ειδικού Δικτύου Ομβρίων Πεζοδρόμων Περιοχής Παρμενίωνα»  μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Α. & του  Δήμου Αλεξ-πολης. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 34. Έγκριση χορήγησης παράτασης έως 15/6/15 της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αλεξ-πολης» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 35. Έγκριση χορήγησης παράτασης έως 31/5/15 της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Σχαρωτού Ομβρίων στη Μάκρη» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 36. Έγκριση χορήγησης παράτασης της ολοκλήρωσης των εργασιών  του έργου «Αποχέτευση & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φερών» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 37. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φερών» (Εισηγ.: κ.Κάβουρας Γεώργιος)
 38. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Περιφερειακού Δρόμου» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 39. Έγκριση 2ου ΑΠΕ-Τακτοποιητικού με απολογιστικές δαπάνες  λόγω θεομηνίας του υποέργου 1. «Έργα υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 40. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου  «Αντικατάσταση Χλοοτάπητα Γηπέδου Φερών» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 41. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου  «Διάνοιξη και ασφαλτοστρώσεις τμημάτων οδών πόλης» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 42. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου  «Ύδρευση και αποχέτευση κατασκηνώσεων Μάκρης » (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 43. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Βάσεων Λυόμενων Αιθουσών Λυκείου Φερών» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 44. Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου εκπαιδευτών για τα προγράμματα  της “Δια βίου μάθησης” (Εισηγ.: κ. Βραχιόλογλου Στυλιανός)
 45. Έγκριση σχεδίου και σύναψης Ιδιωτικού συμφωνητικού Χρησιδανείου μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Αλεξανδρούπολης  που αφορά χρησιδάνειο δύο τραπεζιών του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 46. Έγκριση Παραχώρησης χρήσης χώρου στον Ημιόροφο Παλαιάς Δημαρχίας (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 47. Αποδοχή ή μη του πρακτικού Νο6/2015 της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας. (Εισηγ.: κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
 48. Αποδοχή ή μη του πρακτικού Νο7/2015 της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας. (Εισηγ.: κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
 49. Αποδοχή ή μη του πρακτικού Νο8/2015 της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας. (Εισηγ.: κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
 50. Έγκριση της 11/2015 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» η οποία αφορά την «1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015» (Εισηγ.: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 51. Έγκριση της 13/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», η οποία αφορά την «Έγκριση  ψήφισης οφειλών οικονομικού έτους 2014» (Εισηγ.: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 52. Έγκριση της 18/2015 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», η οποία αφορά την «Έγκριση Τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 53. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α»  οικ. έτους 2014. (Εισηγ.: κ. Σεφεριάδης Σάββας.)
 54. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 55. Αντικατάσταση Προέδρου του Δ.Σ της Ιδιότυπης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 56. Τροποποίηση της  539/2014 απόφασης Δ.Σ που αφορά  τον «Ορισμός μελών στις Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου του άρθρου 70 Ν. 3852/2010» ως προς το μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και συνεργασιών (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 57. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη Συγκρότηση Επιτροπής Αισθητικής Αρτιότητας Έργων (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 58. Έγκριση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2014 (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 59. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στο εξωτερικό  (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 60. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Προγραμματισμού, Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγοράς και Αθλητισμού, κ. Βραχιόλογλου Στυλιανού, στην Αθήνα (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. _________  και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκοτσίδης Κωνσταντίνος