πάμε μπροστά

Πέμπτη

5

Μάρτιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Απευθείας ανάθεση 22.140 ευρώ για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του Κλειστού Κολυμβητηρίου [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α., Απευθείας Αναθέσεις, Αρχεία, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια

Νέο Κολυμβητήριο Δήμου Αλεξανδρούπολης

Νέο Κολυμβητήριο Δήμου Αλεξανδρούπολης (πηγή: alexpolis.gr)

Με χθεσινή ανάρτησή του στο Διαύγεια, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης (μέσω του αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Παντελίδη) προχωρά σε απευθείας ανάθεση για τη συντήρηση εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου, προϋπολογισμού 22.140 ευρώ, στην εταιρεία ΑΡΧΙΚΟΝ – Τεχνικές, Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.

Η Εταιρεία ΑΡΧΙΚΟΝ είναι η κατασκευάστρια εταιρεία του Κολυμβητηρίου της πόλης μας. Ο κ. δήμαρχος κατ΄επανάληψη δηλώνει δημόσια ότι δεν αναθέτει τίποτε απευθείας χωρίς πρόσκληση ενδιαφέροντος ή πρόχειρο διαγωνισμό, ακόμα και για ποσά για τα οποία δεν υποχρεούται. Γι΄αυτή την ανάθεση δεν βρήκαμε κάποια δημοσίευση στην ιστοσελίδα του δήμου. Προκύπτουν λοιπόν τα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Η συγκεκριμένη ανάθεση αφορά συντήρηση για ποιά χρονική περίοδο;
 • Ποιά είναι η φύση των εργασιών συντήρησης που αναλαμβάνει η ΑΡΧΙΚΟΝ (οικοδομικές; μηχανολογικές;)
 • Προηγήθηκε πρόσκληση ενδιαφέροντος ή πρόχειρος διαγωνισμός; Αν ναι, συμμετείχαν και άλλοι ενδιαφερόμενοι; Ποιές οι προσφορές τους;
 • Η φύση των εργασιών συντήρησης επιτρέπουν σε ντόπιους επαγγελματίες να τις αναλάβουν; Αν όχι, ο δήμος μας θα είναι εσαεί δέσμιος των υπηρεσιών της ΑΡΧΙΚΟΝ;

Καλό θα ήταν να έχουμε τα συμβατικά τεύχη στα οποία αναφέρεται η απόφαση (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) της ανωτέρω εργασίας. Θα επικοινωνήσουμε με τον κ. Σεφεριάδη, πρόεδρο του ΑΠΟΚΔΑ, και σε περίπτωση που πάρουμε κάποιες διευκρινήσεις θα τις αναρτήσουμε εδώ.

=========

5/3/2015 10:43 – Σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, ο κ. Σεφεριάδης τόνισε ότι δε γνωρίζει τίποτε για το θέμα, η ανάθεση αυτή είναι απ’ευθείας από το δήμο και από εκεί πρέπει να ζητήσουμε πληροφορίες. Στέλνουμε email στο γραφείο δημάρχου θέτοντάς τους τα παραπάνω ερωτήματα. Το ΑΠΟΚΔΑ σε λίγες ημέρες θα είναι παρελθόν, σύμφωνα με τον κ. Σεφεριάδη εκκρεμεί η δημοσίευση στο ΦΕΚ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ημερομηνία: 4/3/2015

Θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για συντήρηση εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου, προϋπολογισμού 22.140,00 €»

ΑΠΟΦΑΣΗ  1113/2015 ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006.
 • Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.
 • Την αριθμ. 2/45564/0026/31-7-2001 (ΦΕΚ 1066/Β710-8-2001) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980.
 • Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2015
 • Ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του δήμου, απαιτείται η παροχή της υπηρεσίας για συντήρηση εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου, η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας.
 • Την αριθ. 57328/16-9-2014,58262/19-9-2014 απόφαση του Δημάρχου που αφορά μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Δ/κων-Οικονομικών Υπηρεσιών για προμήθειες αγαθών μέχρι τα χρηματικά όρια απευθείας ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών για τα χρηματικά όρια μέχρι 20.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της εργασίας για συντήρηση εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου, προϋπολογισμού 22.140,00 €, με απευθείας ανάθεση.
 2. Εγκρίνουμε τα συμβατικά τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) της ανωτέρω εργασίας.
 3. Αναθέτουμε την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας για συντήρηση εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου, στην ΑΡΧΙΚΟΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ! ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., με Α.Φ.Μ.: 094434594, έναντι του ποσού των 22.140,00 €.
 4. Οι εργασίες από το συγκεκριμένο πάροχο θα εκτελούνται εφάπαξ και εφόσον προκύπτει αναγκαιότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
 5. Η διάθεση πίστωσης ποσού 22.140,00 €,, σε βάρος του Κ.Α. 15.6262.001 με τίτλο «συντήρηση εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου», του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015, έγινε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 6. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας ποσού 22.140,00 €, θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

ο αντιδήμαρχος

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ