πάμε μπροστά

Σάββατο

7

Μάρτιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 5η τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Τρίτη 10/03/2015 στις 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη   06/03/2015
Αριθ. Πρωτ.: 11708

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 10/03/2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2015 (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 3. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης “ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΓΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 4. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ανανεούμενη κατ΄έτος στα πλαίσια του υποέργου “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών, Θυμάτων βίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης” (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 5. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2015. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 6. Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μουσικών, έτους 2015 (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 7. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών Μάκρης (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – Ισοζυγίου του Υποέργου 1: “Κατασκευή Πάρκου στην Αγγ. Ποιμενίδη” Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιου)
 9. Έγκριση 2ης Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Έργου “Κατασκευή Τοιχείων Αντιστήριξης Κεντρικής Εισόδου Λουτρού” (Εισηγ.: κ. Κάβουρα Γ.)
 10. Αποδοχή Δαπάνης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ για το σταθμό ΣΗΘΥΑ στο Νέο Κολυμβητήριο του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ι.)
 11. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ” (Εισηγ.: κ. Βαμβακερός)
 12. Συγκρότηση “Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2015” (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. ______ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γκοτσίδης Κωνσταντίνος