πάμε μπροστά

Παρασκευή

13

Μάρτιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 7η τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. την Τετάρτη 18/03/2015 στις 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικές Επιχειρήσεις, Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Κυκλοφοριακή Μελέτη, Μεγάλα θέματα δήμου, Πρόσκληση ΔΣ, Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.

Αλεξανδρούπολη 13/03/2015
Αριθ. Πρωτ.: 13156

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 18/03/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2015 (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 3. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 4. Έγκριση Δαπανών Γραφείου Εθελοντισμού (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 5. Έγκριση Δαπανών Εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου 2015 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 6. Έγκριση Τροποποίησης της 57/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αφορά την «Αποδοχή ρύθμισης οφειλών σε δόσεις για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, άρθρου 50 του Ν.4257/2014» (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 7. Έγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης Α’ φάση (Εισηγ.: κ. Πορτοκαλίδης Κωνσταντίνος)
 8. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 9. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημαρχιακού κτιρίου Φερών» (Εισηγ: κ.Κάβουρας Γεώργιος)
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αλεξ-πολης Δήμου Αλεξ-πολης. (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή ποτιστρών Δ.Ε. Αλεξ-πολης & Φερών» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Φερών» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής & ελέγχου ποιότητας υλικών για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Φερών» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οικισμού Απαλού» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 15. Ανάκληση μέρους της 115/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αφορά «Παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων στην υπό συγχώνευση νέα ανώνυμη εταιρεία» (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 16. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την Τ.Ι.Ε.Δ.Α (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 17. Συντήρηση σκιάστρων στο χώρο του κάμπινγκ του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 18. Έγκριση Δαπάνης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ για το σταθμό ΣΗΘΥΑ στο Νέο Κολυμβητήριο του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 19. Εκδήλωση ενδιαφέροντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Τ.Π. & ∆ανείων όπως διαμορφώθηκαν µε την υπ. αριθµ. 3505/12-12-2013 (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 20. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 78/2015 ΑΔΣ , η οποία αφορά «Έγκριση Δαπανών Φιλοξενίας μελών του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων στα πλαίσια διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου» (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 21. Έγκριση της 25/2015 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» , η οποία αφορά τη « 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2015» (Εισηγ.: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 22. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ της ΔΕΥΑΑ (Εισηγ.: κ. Μυτιληνός Ευάγγελος)
 23. Αντικατάσταση Προέδρου Επιτροπής Βεβαίωση –Καλής Εκτέλεσης των Υπηρεσιών Μεταφορών-μισθώσεων.(Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 24. Αντικατάσταση Προέδρου Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών –Εργασιών σε επισκευές οχημάτων (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 25. Αποδοχή Παραίτησης τακτικού και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εκλογή νέων (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. ________  και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος