πάμε μπροστά

Πέμπτη

23

Απρίλιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 10η έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. την Πέμπτη 23/4/2015 στις 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  22/04/2015
Αριθ. Πρωτ.: 19690

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 23/04/2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για το παρακάτω θέμα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10), λόγω έκδοσης του ΦΕΚ Α’ 41/20-04-2015, «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος»

  1. Λήψη απόφασης για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που αφορά την «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. ______    και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος