πάμε μπροστά

Δευτέρα

27

Απρίλιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 11η τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. τη Δευτέρα 27/4/2015 στις 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  23/04/2015
Αριθ. Πρωτ.: 19971

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την  27/04/2015  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30  να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (Εισηγ.: κ.Παντελίδης Γεώργιος)
 3. Τροποποίηση της υπ αριθ. 95/2015 Α.Δ.Σ,  η οποία αφορά  την «Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων»  (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 4. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 169/2015  Α.Δ.Σ. η οποία αφορά την «Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων»  (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 5. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 210/2015 Α.Δ.Σ. η οποία αφορά την « Έγκριση Δαπανών για τις Εκδηλώσεις “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2015″» (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 6. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 499/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 7. Καταλογισμός αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους των προγραμμάτων οικ. ενίσχυσης «Βαριές Νοητικές Υστέρησης» και «Τύφλωσης» (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 8. Διενέργεια προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου Δήμου Αλεξανδρούπολης και Νομικών Προσώπων αυτού για το 2015 και το 2016 (Εισηγ.: Παντελίδης Γεώργιος)
 9. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ΄εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 10. Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών μέχρι ένα δίμηνο για το έτος 2015 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 11. Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 για το 2015 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 12. Αποδοχή απ’ευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παράχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 13. Λήψη απόφασης για παραχώρηση Δημοτικού Γηπέδου σε ΕΠΣ Έβρου και Αθλητικό Σωματείο Αρμένων «ΑΡΑΡΑΤ» (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 14. Λήψη απόφασης για ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς καταργηθέντων Ο.Ε.Κ. (Εισηγ.: Παντελίδης Γεώργιος)
 15. Κατανομή Πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων Β΄ δόση 2015 (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 16. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας στον οικισμό Νίψα Δ.Ε. Αλεξ-πολης (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 17. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου  «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Αλεξ-πολης» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου καπνομάγαζου» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 19. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – εργοταξιακής σήμανσης του έργου «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης κεντρικής εισόδου Λουτρού» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 20. Έγκριση 1ης  παράτασης προθεσμίας  εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Φερών» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 21. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια λατομικών προϊόντων για την αγροτική οδοποιία» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 22. Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή κτιρίου (πρώην νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 23. Έγκριση για επείγουσες πρόσθετες εργασίες του έργου «Ανακατασκευή κτιρίου (πρώην νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 24. Σύναψη συμβάσεων διαχείρισης ΑΗΗΕ, ΟΤΚΖ, λιπαντικών και συσσωρευτών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.2939/2001 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.3854/2010 (Εισηγ.: Ρούφος Ευάγγελος)
 25. Έγκριση της απευθείας εκμίσθωσης στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για τοποθέτηση ΑΤΜ (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 26. Εκκαθάριση του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης” (ΔΕΠΕΑ) (Εισηγ.: κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
 27. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ της ΔΕΥΑΑ (Εισηγ.: κ. Μυτιληνός Ευάγγελος)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. _______  και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος