πάμε μπροστά

Δευτέρα

11

Μάιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 12η τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. την Τρίτη 12/05/2015 στις 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  08/05/2015
Αριθ. Πρωτ.: 22864

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 12/05/2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:30  να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2015 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 3. Επιλογή τραπεζικού πιστωτικού ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Ν.Π.Δ.Δ., «ΠΟΛΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» Δήμου Αλεξανδρούπολης και Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 4. Διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό Χρηματικό κατάλογο, λόγω εξόφλησης     (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 5. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής δικαιούχων Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών, έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, λόγω ένδειας. (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 6. Έγκριση ανανένωσης ονόμαστος (Domain name) για το «alexpolis.gr» (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 7. Έγκριση ίδρυσης τμήματος ένταξης στο 2ο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 8. Έγκριση παραχώρησης του χώρου Δασικής Αναψυχής «Προφήτη Ηλία» Λουτρού. (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 9. Υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ του υποέργου «Κατασκευή κόμβου περιφερειακού δρόμου  με Ε.Ο. Νο 2 & βελτίωση της ασφάλειας της Κ.Δ. στη Χ.Θ. 1+158,00 στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή Περιφερειακού Δρόμου» (Τροποποίηση της με αρ.189/2015 Α.Δ.Σ.)  (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 10. Έγκριση παράτασης –συμπληρωματικής σύμβασης  του υποέργου «Αποχέτευση Φερών» του έργου «Αποχέτευση & εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 11. Έγκριση της εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς» (Εισηγ: κ.Κάβουρας Γεώργιος)
 12. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής  του έργου «Συντήρηση & επισκευή ποτιστρών Δ.Ε.Αλεξ-πολης» (Εισηγ: κ.Κάβουρας Γεώργιος)
 13. Έγκριση σχεδίου ρύθμισης κυκλοφορίας  για το κλείσιμο δρόμου Δ.Καραολή για κατασκευή μικροτάφρου  για διέλευση  δικτύου ΟΤΕ. (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 14. Έγκριση του 1ου  Α.Π.Ε. του έργου «Συντηρήσεις καταστρωμάτων οδών  Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης » (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 15. Έγκριση Ωραρίου εργασίας στην Υπηρεσία Καθαριότητας (Εισηγ.: κ. Μαυρίδης Κωνσταντίνος)
 16. Ανάκληση της 186/1987 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά  τον «Χαρακτηρισμό Δημοτικής Έκτασης, ως χώρος πίστας moto-cross» (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 17. Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «Horizon 2020» (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 18. Έγκριση της 38/2015 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», η οποία αφορά την «Έγκριση απολογισμού έτους 2014»( Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 19. Έγκριση της 39/2015 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», η οποία αφορά την «3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015»  (Εισηγ.: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 20. Έλεγχος – Αξιολόγηση πεπραγμένων εκκαθάρισης ΔΕΠΕΑ (Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
 21. Αποδοχή παραίτησης ορκωτού Λογιστή (Εισηγ.: κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
 22. Τροποποίηση της 701/2014 Α.Δ.Σ., η οποία αφορά « Εξέταση αίτησης του Συλλόγου Ελληνογαλλικής φιλίας Αλεξανδρούπολης ” Το Σπίτι της Αντουανέττας” για παραχώρηση κατά χρήση της οικίας του κληροδοτήματος της Αντουανέτας Δεμτζιάν» (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 23. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”. (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 24. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”. (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. __________ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος