πάμε μπροστά

Δευτέρα

25

Μάιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 13η τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. την Τετάρτη 27/05/2015 στις 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  22/05/2015
Αριθ. Πρωτ. : 26084

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 27/05/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2015 (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 3. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 4. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθ. 268/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά τη «Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων» (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 5. Έγκριση Επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 6. Έγκριση καθορισμού τέλους σε καταστήματα επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου καθώς και τμημάτων του αιγιαλού έμπροσθεν ξενοδοχείων και καταστημάτων, για το έτος 2015 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 7. Ανάκληση της 201/2015 ΑΔΣ που αφορά την «Επικαιροποίηση/επανακαθορισμό όρων συμμετοχής και λειτουργίας Συγκέντρωσης Παραγωγών Σαββάτου» (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 8. Τροποποίηση των 584/14 & 777/2014 Α.Δ.Σ, ως προς τη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ανανέωσης αδειών επαγγελματιών λαϊκής αγοράς. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 9. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής δικαιούχων πλημμυροπαθών για άμεσες βιοτικές ανάγκες. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 10. Έγκριση απολογισμού του Κληροδοτήματος του ζεύγους “Βασιλείου του Νεοκλέους Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Σάββα Χατζησάββα” για το έτος 2014” (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 11. Τροποποίηση του ΡΣ Αλεξανδρούπολης στα ΟΤ 497, 497α & 498, σύμφωνα με την Εγκ. 6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.4067/2012 . (Εισηγ.: κ. Πορτοκαλίδης Κωνσταντίνος)
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου “Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης” (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Παλαγίας» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 14. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου « Κατασκευή Έργου Υποδομής για τη Βιοκαλλιέργεια» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 15. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τμήματος αποχέτευσης όμβριων ανατολικού οικισμού Μάκρης» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 16. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 17. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 18. 18.Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων στα πλαίσια των «ΒΗΡΕΙΩΝ 2015» της   Δημοτικής Ενότητας Φερών  (Εισηγ: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 19. Έγκριση δαπάνης εκδήλωσης προς τιμή του αθλητή δημότη μας Σταμάτη Παπάζογλου (Εισηγ: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 20. Απονομή μεταλλίου Α’ Τιμής στον Καρδιοχειρουργό, κ.Μπουγιούκα Γεώργιο. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 21. Έγκριση Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 22. Έλεγχος – Αξιολόγηση πεπραγμένων εκκαθάρισης ΔΕΠΕΑ (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 23. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Πρόγραμμα Πρόληψης Παιδικής Παχυσαρκίας «ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ» (Εισηγ.: κ. Ζητάκης Παναγιώτης)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. _____ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος