πάμε μπροστά

Τρίτη

2

Ιούνιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 14η τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. την Τετάρτη 03/06/2015 στις 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  28/05/2015
Αριθ. Πρωτ. : 27853

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 03/06/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. – 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης – 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα τελικής Δαπάνης του έργου « ΟΙΚΟΠΑΡΚΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 3. Έγκριση 6ου Α.Π.Ε. & 4ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΜΑΓΑΖΟΥ» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 4. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 5. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή ποτιστρών Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξανδρούπολης και Φερών (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 7. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Συντηρήσεις & Επισκευές Σχολικών Κτιρίων” (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 8. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2015 ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 9. Ανάκληση των με αριθ. 507-508-509-510-511 & 512 Α.Δ.Σ. των υπό εκκαθάριση δημοτικών επιχειρήσεων ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 10. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά των ιδιοκτητών που καταπατούν δημοτική έκταση (ρέμα υπ’ αριθμ. 211 Ο.Δ. 1936 αγροκτήματος Μάκρης) του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 11. Έγκριση επιλογής υδρονομέων, για το έτος 2015 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 12. Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη επειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών μέχρι ένα δίμηνο, για το έτος 2015 (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 13. Έγκριση οδοιπορικών του Αντιδημάρχου Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Νικολάου, στην Αθήνα (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον/στην κ._____ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος