πάμε μπροστά

Κυριακή

26

Ιούλιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 19η τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. τη Δευτέρα 27/07/2015 στις 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  22/07/2015
Αριθ. Πρωτ. : 41040

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 27/07/2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις.
 2. Έγκριση απολογισμού Β’ τριμήνου και τροποποίηση στόχων (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος).
 3. Έγκριση της 8ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος).
 4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα,  για τα έτη 2016 και 2017 (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος).
 5. Πληρωμή προστίμων στη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος).
 6. Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος).
 7. Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων )(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος).
 8. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 266/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση των αχρεωστήτως ληφθέντων ποσών από τους επιδοτούμενους των προγραμμάτων (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος).
 9. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής δικαιούχων Α’ Κοινωνικών Βοηθειών , έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος).
 10. Διαγραφές οφειλών τέλους 2% και 0,5 % από 01/01/2009 , επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων,  από χρηματικούς καταλόγους Π.Ο.Ε. λόγω λανθασμένης εγγραφής (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος).
 11. Ανάκληση ή μη  και επαναχορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου «ΚΑΝΤΙΝΑΣ»,  στο όνομα του Ηλιάδη Αλέξανδρου (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος).
 12. Ανάκληση ή μη άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου «ΚΑΝΤΙΝΑΣ», στο όνομα Αποζίδη Καλεντέριου (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος).
 13. Μεταβίβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της αρμοδιότητας χορήγησης θέσεων λαϊκής αγοράς σε κενές θέσεις των λαϊκών αγορών του Δήμου Αλεξανδρούπολης (τοποθέτησης παραγωγών & επαγγελματιών ) και της αρμοδιότητας ανάκλησης τοποθέτησης (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος).
 14. Τροποποίηση των 584/2014, 777/2014 και 331/2015 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την προθεσμία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων και δικαιολογητικών, για την ανανέωση αδειών επαγγελματιών λαϊκής αγοράς (Εισηγ.: κ. Χαρταμπάς Κωνσταντίνος).
 15. Ανανέωση Αδειών Επαγγελματιών Λαϊκής Αγοράς, Αρμοδιότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Χαρταμπάς Κωνσταντίνος).
 16. Απευθείας ανάθεση για α) «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης – εκπαίδευσης εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού» β) «Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού» & γ) «Υποστήριξη συστήματος διαχείρισης εικονικών εξυπηρετητών Ιστοσελίδων» (Εισηγ.: κ. Καδόγλου Κωνσταντίνος).
 17. Καταβολή επιδικασθέντων ποσών στον Αθανάσιο Μακρή, κάτοικο Αλεξ/πολης(Ρήγα Φεραίου 2), δυνάμει  τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων υπέρ αυτού και κατά του υπό εκκαθάριση τελούντος Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξ/πολης»(ΔΕΠΕΑ) (Εισηγ.: κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης).
 18. Επέκταση υφιστάμενου ποδηλατόδρομου επί της Λ. Δημοκρατίας & Μάκρης και επί της Λ. Αλεξάνδρου (παραλιακή) (Εισηγ: κ. Πορτοκαλίδης Κωνσταντίνος).
 19. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Βεζυρτζή Αναστασίας (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος).
 20. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στο όνομα του Κάβουρα Γεωργίου   (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος).
 21. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στο όνομα του Στεφανούδη Μορφίνου  (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος).
 22. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στο όνομα του Μαρμαρά Κυριάκου (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος).
 23. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στο όνομα του Μεμίς Ογλού Τουχαϊ του Χαμπίπ (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος).
 24. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στο όνομα του Μεμίς Ογλού Μπαχαριέ του Χαμπίπ (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος).
 25. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στο όνομα του Ρουσσίδη Ελευθέριου  (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος).
 26. Διαγραφή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Χρήστου  Αναστασίας και τον καταλογισμό αυτού στους Κολιούδη Αναστασία του Κωνσταντίνου και Κολιούδη Θεόδωρο του Κωνσταντίνου  (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος).
 27. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Μηδιούρα Ζωής  (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος).
 28. Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος).
 29. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).
 30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Κατασκευή Έργου Υποδομής για την Βιοκαλλιέργεια» (Εισηγ.: κ. Μπίκος Χρήστος).
 31. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου “Κατασκευή Σχαρωτού Ομβρίων στη Μάκρη” (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος).
 32. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου « Επισκευή Πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος).
 33. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου « Αποξήλωση πίνακα φωτισμού συντριβανιού της πλατείας Ελευθερίας και μετατόπισή του σε άλλη θέση» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος).
 34. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Φθορών Ασφαλτοστρωμένων Οδών Δ.Ε Τραϊανούπολης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος).
 35. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Φθορών Ασφαλτοστρωμένων Οδών Δ.Ε Φερών» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος).
 36. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 37. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 736/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την «Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση εξοπλισμού αντικεραυνικής προστασίας σε σχολικά & δημοτικά  κτίρια μετά από πρόσφατες κλοπές”» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος).
 38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « Έργα υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος).
 39. Έγκριση Τοποθέτησης Περιπτέρων Έκθεσης Βιβλίου (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος).
 40. Μερική ακύρωση της υπ. αριθ. 181/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το πρώτο μέρος της που αφορά την έγκριση αποδοχής της δαπάνης για την οριστική προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ σύνδεσης για το σταθμό ΣΗΘΥΑ στο νέο κλειστό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης).
 41. Έγκριση Δαπάνης οριστικής προσφοράς σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ για το σταθμό ΣΗΘΥΑ ισχύος 0,8 MW στο Κλειστό  Κολυμβητήριο του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης).
 42. Έγκριση αίτησης της κας Γρηγοριάδου Σοφίας του Βασιλείου για ανταλλαγή τάφου (Εισηγ.: κ. Μαυρίδης Κωνσταντίνος).
 43. Τροποποίηση της 368/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αφορά την «Τροποποίηση της  308/2015 Α.Δ.Σ  η οποία αφορά το “Ωράριο εργασίας στην υπηρεσία καθαριότητας”» (Εισηγ.: κ. Μαυρίδης Κωνσταντίνος).
 44. Έγκριση Δαπανών Εκδήλωσης Προσκυνήματος 15ης Αυγούστου 2015 της Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ.: κ. Γκότσης Νικόλαος).
 45. Τροποποίηση της αριθ. 341/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την «Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων στα πλαίσια των «ΒΗΡΕΙΩΝ 2015» της Δημοτικής Ενότητας Φερών» (Εισηγ: κ. Γκότσης Νικόλαος).
 46. Τροποποίηση της αριθ. 367/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον «Καθορισμό αντιτίμου για την χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής της Δ.Ε Φερών» (Εισηγ.: κ. Γκότσης Νικόλαος).
 47. Τροποποίηση της 376/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αφορά την «Παράταση του ειδικού προγράμματος επανειδίκευσης κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας έως εκατόν δέκα οκτώ (118) απολυμένων από την εταιρεία ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» (Εισηγ: κ. Γκότσης Νικόλαος).
 48. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με αντικείμενο την ανάδειξη – επανάχρηση των αποθηκών του Λιμένα Αλεξανδρούπολης  (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).
 49. Έγκριση μουσικών εκδηλώσεων στο Πάρκο Κυκλοφορικής αγωγής στο πλαίσιο της Γιορτής Κρασιού 2015 από 31 Ιουλίου 2015 – 09 Αυγούστου 2015. (Εισηγ.: κ. Αρβανιτίδης Τριαντάφυλλος).
 50. Συνδιοργάνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΙΕΔΑ» για την εκδήλωση «Γιορτή Κρασιού 2015 (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).
 51. Έγκριση της 49/2015 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ” η οποία αφορά την «5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015» (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντώνιος).
 52. Έγκριση της 51/2015 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ” η οποία αφορά την «Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2015 “Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των Δήμων και Ν.Π.Δ.Δ”» (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντώνιος).
 53. Έγκριση της 56/2015 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ” η οποία αφορά τη «Λήψη Απόφασης για συνέχιση του προγράμματος “Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης”»     (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντώνιος).
 54. Έκδοση  εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης  των όρων της σύμβασης, υπέρ του Νομικού Προσώπου προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση  της δράσης ” Εναρμόνιση  Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”( Κ.Δ.Α.Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ & ΦΕΡΩΝ ) (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντώνιος).
 55. Τροποποίηση της 539/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά τον “Ορισμό μελών στις Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου του άρθρου 70 Ν. 3852/2010”- Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Τουρισμού (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.).
 56. Ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλεξ/πολης και Ο.Λ.Α. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).
 57. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Εισηγ.: κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταστίνος).
 58. Έγκριση οδοιπορικών του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κ. Βασματζίδη Χρήστου, στην Αθήνα (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. ___________ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος