πάμε μπροστά

Τετάρτη

29

Ιούλιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 20η έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. την Τετάρτη 29/07/2015 στις 20:15

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  28/07/2015
Αριθ. Πρωτ. : 42383

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 29/07/2015  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:15 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10),  λόγω ανάγκης τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των έργων:

  1. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Φθορών Ασφαλτοστρωμένων Οδών Δ.Ε Τραϊανούπολης» ( Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χρήστος).
  2. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Φθορών Ασφαλτοστρωμένων Οδών Δ.Ε Φερών » (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος).
  3. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων – Εργοταξιακής Σημάνσεων Έργου : « Επισκευές- Συντηρήσεις Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε Τραϊανούπολης.( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος).

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.  __________________  και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος