πάμε μπροστά

Τρίτη

11

Αύγουστος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 21η τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. την Τετάρτη 12/08/2015 στις 19:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 06/08/2015
Αριθ. Πρωτ. : 44612

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 12/08/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε TAKTIKH συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10), λόγω ανάγκης τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των έργων:

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 3. Διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο, λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 4. Επιστροφή ποσού στο όνομα του κ. Καΐσα Αθανάσιου του Αρχοντή, ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 5. Επιστροφή ποσού στο όνομα της κ. Σιτζίμη Στυλιανής του Στέργιου, ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 6. Επιστροφή ποσού στο όνομα του κ. Πεχλιβάνη Χρήστου του Βασιλέιου, ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 7. Επιστροφή ποσού στο όνομα του κ. Πασσαλίδη Απόστολου του Δημημτρίου, ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 8. Επιστροφή ποσού, στο όνομα του Ιωσηφίδη Γεωργίου, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 9. Έγκριση διενέργειας προμηθείας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών για το 2016 και το 2017 για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τα Νομικά Πρόσωπα (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 10. Αντικατάσταση μελών στην επιτροπή «Βεβαίωση καλής εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσιών – μεταφορών- μισθώσεων σύμφωνα με το Π.Δ 28/80» (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 11. Λήψη απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση εκμίσθωσης δύο καταστημάτων στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/2006 και το Π.Δ 270/81.(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 12. Καταβολή εκδικασθέντος ποσού στην κα. Βουλγαράκη Σοφία του Ευαγγέλου κατοίκου Φερών, δυνάμει της 92/15 διαταγής πληρωμής υπέρ και κατά του Ν.Π.Δ.Δ Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α) που υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΡΩΝ (Εισηγ.: κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)
 13. Έγκριση 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγ:κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 14. Αποδοχή της 14392/31-7-15 απόφασης για την προέγκριση δημοπράτησης του έργου «Ανακαίνιση χώρου πρώην Δημοτικού σχολείου στην Δ.Ε. Κίρκης.» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 15. Αποδοχή της 14394/31-7-2015 απόφασης για την προέγκριση δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή πρώην Δημοτικού σχολείου στον οικισμό Κοίλα της Δ.Ε. Φερών.» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 16. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή παραγωγικής γεωθερμικής γεώτρησης βάθους 500 μέτρων εντός αγροκτήματος Αετοχωρίου» (Εισηγ: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 17. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Φερών» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 18. Ανακοίνωση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής & ελέγχου ποιότητας των υλικών για το έργο «Συντήρηση Δημαρχιακού κτιρίου Φερών» (Εισηγ: Γερακόπουλος Χρήστος)
 19. Γνωμοδότηση για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 20. Παράταση προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΛΑ για την πράξη «Ανάπλαση δυτικής χερσαίας ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 21. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της Ερευνητικής Εργασίας «Διαχρονική εκτίμηση και μοντελοποίηση της παράκτιας μορφολογίας στο ιζηματικό κελί του υγροβιότοπου του δέλτα του Έβρου για χρήση σε εφαρμογές διαδραστικών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (PPGIS)» μέσω προγραμματικής σύμβασης και του προσχεδίου αυτής (Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Στυλιανός)
 22. Έγκριση άδειας παραχώρησης χώρου για διαφημιστικές προβολές (Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Στυλιανός)
 23. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Οικονομική Επιτροπή των θεμάτων που αφορούν τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των διαγωνισμών. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 24. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Στο παραδοσιακό- εμπορικό κέντρο της πόλης) (Εισηγ.: κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνος)
 25. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Εισηγ.: κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνος)
 26. Τροποποίηση της 671/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την «Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 27. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. ____________________ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος