πάμε μπροστά

Τετάρτη

30

Σεπτέμβριος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 23η ειδική συνεδρίαση και 24η τακτική σήμερα Τετάρτη 30/9/2015 στις 18:00 και στις 18:30 αντίστοιχα

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  24/09/2015
Αριθ. Πρωτ.  54981

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 30/09/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00  προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΕΙΔΙΚΗ  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

 1. Έγκριση Ισολογισμού, προσάρτημα και έκθεση της χρήσεως 2014 (Εισηγητής: κ. Κυρτσίδης Αργύρης)

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. _____________ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος

============

Αλεξανδρούπολη 24/09/2015
Αριθ. Πρωτ. : 54989

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 30/09/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε TAKTIKH συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 3. Διαγραφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων( Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 4. Διαγραφή παράβασης ΚΟΚ από τον παλαιό ιδιοκτήτη κι επαναβεβαίωση στον νέο ιδιοκτήτη (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 5. Διαγραφή ποσού ως αχρεωστήτως χρεωθέντων (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 6. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο, λόγω εξόφλησης (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 7. Διόρθωση ποσών προστίμων (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 8. Ορθή επανάληψη της με αριθ. 499/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 9. Πληρωμή προστίμων στη Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 10. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής δικαιούχων Α’ Κοινωνικών βοηθειών, έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 11. Ανάκληση της 11138/14-04-2014 άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου «Καντίνας» της Αναστασίδου Όλγας του Ρουσλάν που βρίσκεται στη θέση πάρκινγκ Εγνατία. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 12. Έγκριση για τον καθορισμό των θέσεων υπαίθριας διαφήμισης, που δύναται να τοποθετηθούν ειδικά διαφημιστικά πλαίσια, σύμφωνα με τον Ν.2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α/8-10-2001), για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 13. Κατάργηση της 475/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξ/πολης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 186/2009 ως προς την κατηγορία Γ’ , καθώς και τις αποφάσεις με αριθ. 7/2007 του πρώην Δήμου Φερών, και 16/2003 πρώην Δήμου Τραϊανούπολης. Εκ νέου καθορισμό τελών υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τον Ν.2946/2001, για το έτος 2015 και εφεξής.
 14. Εξέταση αίτησης της Τσιορμπατζίδου – Νταπιάτη Τριάδας του Γιώργη, για χορήγηση παράτασης ανοικοδόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 284 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 15. Λήψη απόφασης για Τροποποίηση της 273/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ανανέωσης παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς καταργηθέντος Ο.Ε.Κ (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 16. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση εκμίσθωσης του κυλικείου στο διατηρητέο κτίριο του Καπνομάγαζου, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ 270/81 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 17. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για υποβολή αιτήματος παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 3463/2006 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 18. Λήψη απόφασης για Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης (Αγρού), στην περιοχή Συκορράχης από τον θανόντα (πατέρα) Καζάκο Νικόλαο του Ευαγγέλου στην (κόρη) Καζάκου Αννούλα του Νικολάου (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 19. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά της κας Νικολαΐδου Μαριάνθης που καταπατά δημοτική έκταση (τμήμα του υπ’ αριθμ. 2060ε αγροτεμαχίου Ο.Δ. 1932 αγροκτήματος Καλλιθέας–Ν.Χιλής)του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 20. Έγκριση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 2015 και διάθεση της σχετικής πίστωσης (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 21. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του κ. Χασάν Ογλού Ερόλ του Ισμαήλ (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 22. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 553/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγ κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 23. Έγκριση 8ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρ)
 24. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας έργου: «Αναβάθμιση και επέκταση του Δημοτικού Ωδείου» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 25. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «Συντήρηση κτιρίου Μουσικής Σχολής Φερών»( Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 26. Ορισμός (ανακοίνωση) Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας των Υλικών για το έργο «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Τραϊανούπολης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 27. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση τμήματος της οδού Ρήγα Φεραίου στην συμβολή της με την οδό Δόμνας Βιζβύζη»( Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 28. Ορισμός (ανακοίνωση) της Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Υλικών για το έργο « Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Αλεξ/πολης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 29. Έγκριση 2ης Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 30. Έγκριση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – Εργοταξιακής σήμανσης έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Τραϊανούπολης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 31. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φερών» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 32. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. –1ος Α.Π.Ε. τελικής δαπάνης του υποέργου 1: «Αποχέτευση Φερών (αναθεώρηση αρχικής μελέτης 1984) του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» Δήμου Αλεξ/πολης (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 33. Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών εργασιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Κατασκευή Περιφερειακού Δρόμου» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 34. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αγροτική οδοποιΐα Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 35. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: « Αγροτική οδοποιΐα Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης » (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 36. Ορισμός Επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο : «Αποχέτευση ομβρίων έναντι αεροδρομίου» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 37. Ορισμός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο : «Ασφαλτοστρώσεις Καλλικρατικού Δήμου 2012 – 2015»(Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 38. Ορισμός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Επισκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 39. Παράταση του έργου «Ανακατασκευή κτιρίου (πρώην νοσοκομείου) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία» (Εισηγ : κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 40. Αποδοχή παραχώρησης για παροδική χρήση μηχανημάτων έργου από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 41. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης (Α.Δ.Σ 244/2012 ) (Εισηγ.: κ. Μαυρίδης Κωνσταντίνος)
 42. Αίτημα του κου Χαλεπάκη Ιωάννη του Νικολάου για αποκατάσταση ζημιών σε τάφο, όπου είναι ενταφιασμένος ο γιός του στο Β’ Κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Μαυρίδης Κωνσταντίνος)
 43. Ορθή Επανάληψη της αριθμ. 449/2015 Α.Δ.Σ με θέμα : «Απευθείας ανάθεση για α) “Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης – εκπαίδευσης εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού’’ , β) “Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού” και γ) “Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης εικονικών εξυπηρετητών Ιστοσελίδων”» (Εισηγ :κ. Καδόγλου Κωνσταντίνος)
 44. Ανάκληση της αριθμ. 575/2015 απόφασης του Δ.Σ Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 45. Λήψη απόφασης έγκρισης « Βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών» (Εισηγ.: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 46. Ενημέρωση για την κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης αποβλήτων και συγκρότηση της ομάδας έργου (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 47. Έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας με τίτλο «Διαχρονική εκτίμηση και μοντελοποίηση της παράκτιας μορφολογίας στο ιζηματικό κελί του υγροβιότοπου του Δέλτα του Έβρου για χρήση σε εφαρμογές διαδραστικών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (PPGIS)» και ορισμός υπαλλήλων (Εισηγ.: Δήμαρχος)
 48. Έγκριση της 57/2015 Α.Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. “Πολυκοινωνικό”, η οποία αφορά την “6η Αναμόρφωση οικ. έτους 2015” (Εισηγ.: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 49. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Ζητάκης Παναγιώτης)
 50. Αποδοχή ή μη του πρακτικού Νο10/2015 της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας (Εισηγ.: κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
 51. Αποδοχή ή μη του πρακτικού Νο14/2015 της Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας (Εισηγ.: κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
 52. Έγκριση του πρακτικού της υπ’ αριθμ.3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας οδών, συνοικιών και πλατειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Σπηλιοτόπουλος Αντώνιος)
 53. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 54. Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη στην Αθήνα, για συμμετοχή του στο Δ.Σ του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας (Εισηγ.: κ. Ζητάκης Παναγιώτης)
 55. Έγκριση μετακίνησης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κ. Βασματζίδη Χρήστου, στη Ρόδο (Εισηγ.: κ. Βασματζίδης Χρήστος)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. _______________  και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος