πάμε μπροστά

Τρίτη

20

Οκτώβριος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 25η τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 21/10/2015 στις 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 15/10/2015
Αριθ. Πρωτ. : 59199

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 21/10/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε TAKTIKH συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2015 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 3. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τα έτη 2016 και 2017, για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος).
 4. Λήψη Aπόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την διόρθωση των 20/1987 και 25/1995 Aποφάσεων ΚΣ Νίψας καθώς και για τη σύνταξη και υπογραφή νέου συμβολαίου εκποίησης Δημοτικού ακινήτου (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος).
 5. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, στην Μεμίσογλου Μπαχαριέ του Χαμπίπ (Εισήγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος).
 6. Διαγραφή παράβασης ΚΟΚ λόγω λανθασμένης εγγραφής (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 7. Καθορισμός διδάκτρων Δημοτικού Ωδείου για το Εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος).
 8. Πληρωμή τόκων ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ΔΕΠΑ (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος).
 9. Αποδοχή της υπ΄αριθ.364/2014 Απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης και της από 23-4-2015 παρά πόδας αυτής επιταγής της πληρεξουσίου δικηγόρου του προς πληρωμή για τον ενάγοντα Χρήστο Αδάμ του Ευαγγέλου, κάτοικο Φερών Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατά της υπό καθεστώς εκκαθάρισης τελούσας “Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Τραϊανούπολης (Κ.Δ.Ε.ΔΤ)”, που εδρεύει στα Λουτρά Αλεξανδρούπολης και  εκπροσωπείται νόμιμα (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).
 10. Πληρωμή προστίμων στη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης για την επιχείρηση ΑΝΕΤΑ Α.Ε. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).
 11. Ενημέρωση από τους εκκαθαριστές της επιχείρησης ΑΝΕΤΑ Α.Ε. για την μέχρι τώρα πορεία της  εκκαθάρισης, σε συνδυασμό με τη διερεύνηση της δυνατότητας έγκρισης παράτασης των εργασιών της ή της υποβολής σχεδίου επιτάχυνσης περαίωσης της (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).
 12. Ορισμός επιτροπής για τον έλεγχο της μέχρι τώρα πορείας  της εκκαθάρισης της ΑΝΕΤΑ Α.Ε και τη  σύνταξη του σχετικού προς τούτο πορίσματος (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).
 13. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 14. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής του κ. Πολίδη Χρήστου (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 15. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής του κ. Στεφανάτου Λεάνδρου (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 16. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δ.Ε. Φερών»  (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση τμήματος της οδού Ρήγα Φερραίου στην συμβολή με την οδό Δόμνας Βιζβύζη» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 19. Ορισμός (ανακοίνωση) Επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας των υλικών για το έργο: «Συντήρηση πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλεξ/πολης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 20. Έγκριση  Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων- Εργοταξιακής  Σήμανσης   έργου : «Ασφαλτοστρώσεις Καλλικρατικού Δήμου 2012 – 2015» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 21. Έγκριση του πρωτοκόλλου  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη και Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων οδών πόλης» (Εισηγ.: κ. Αρβανιτίδης  Τριαντάφυλλος)
 22. Έγκριση του πρωτοκόλλου  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ύδρευση  και Αποχέτευση  Κατασκηνώσεων Μάκρης» (Εισηγ.: κ. Ταρτανής Ι.)
 23. Έγκριση του πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Φερών» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χ.)
 24. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση παλαιών Δημοτικών Λουτρών Δ.Ε.Φερών» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 25. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε.Φ ερών» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 26. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου  «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Φερών» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 27. Ορισμός επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών έργου «Κατασκευή τμήματος αποχέτευσης ομβρίων ανατολικού οικισμού Μάκρης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 28. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας μελέτης σκοπιμότητας – βιωσιμότητας του έργου τηλεθέρμανσης Φερών σύμφωνα με το άρθρο 268 του ν. 3463/06  (Εισηγ.: κ. Φαλέκας  Ιωάννης)
 29. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης, «Υλοποίηση έργων ΑΠΕ (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων και τη βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ : κ. Φαλέκας Ιωάννης).
 30. Αίτημα του κου Χαλεπάκη Ιωάννη του Νικολάου για αποκατάσταση ζημιών σε τάφο, όπου είναι ενταφιασμένος ο γιός του στο Β’ Κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Μαυρίδης Κωνσταντίνος).
 31. Συμπληρωματικός Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Δράσεων του Γραφείου Δια Βίου Μάθησης( Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Στυλιανός)
 32. Έγκριση της 72/2015 Α.Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», η οποία αφορά την «7η Αναμόρφωση οικ. έτους 2015»(Εισηγ. : κ. Βαμβακερός Αντώνιος).
 33. Έγκριση της 87/2015 Α.Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», η οποία αφορά τον «Καθορισμό οικονομικής εισφοράς γονέων (τροφεία) στους Παιδικούς Σταθμούς» (Εισηγ. : κ. Βαμβακερός Αντώνιος).
 34. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα στην Αθήνα (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 35. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα στην Αθήνα (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 36. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. ______________________ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος