πάμε μπροστά

Παρασκευή

6

Νοέμβριος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόστιμο από την ΠΕ Έβρου και τον αντιπεριφερειάρχη κ. Πέτροβιτς στην “Anglo Hellenic Εκδόσεις” της κ. Σοφίας Λαμπάκη

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Πασχάλης Δρακόπουλος

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Αναρτήθηκε σήμερα το πρωί της Παρασκευής 6/11/2015 στην ιστοσελίδα της ΠΕ Έβρου η επιβολή προστίμου στην εταιρεία της αδελφής του δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Σοφίας Λαμπάκη.

Η ανάρτηση έχει θέμα: “Επιβολή Προστίμου στην “Α.Ε. ANGLO – HELLENIC – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ” κάτοχο ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ – ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ” που εδρεύει στον Οικισμό ΑΠΑΛΟΥ (εκτός σχεδίου) (στο ύψος του 6ου χλμ. Ε.Ο. Αλεξ/πολης Συνόρων) Δήμου Αλεξανδρούπολης της ΠΕ Έβρου.

Στο σκεπτικό αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα σχετικά:

  • (11) Το αριθ. 1261/04-06-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον φορέα που τον γνωστοποιεί ότι ο επιβλέπων μηχανικός παραιτήθηκε από την υπευθυνότητα της λειτουργίας και συντήρησης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και ως εκ τούτου να ανατεθεί η επίβλεψη σε άλλον επιβλέποντα.
  • (12) Το αριθ. 3489/11-08-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας για κατάθεση γραπτών απόψεων
  • (13) Το γεγονός ότι ο φορέας δεν υπέβαλε απόψεις.
  • (14) Το γεγονός ότι δεν τηρούνται οι όροι της αριθ. 218/ΔΑΕ/Φ14.3/6/20-02-2008 άδειας λειτουργίας απεριόριστης διάρκειας όπως:
    • Δεν υπάρχει επιβλέπων μηχανικός (παραιτήθηκε στις 11-03-2014 και δεν ανατέθηκε η επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού σε άλλον επιβλέποντα)
    • Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έληξε στις 29-08-2011 και δεν ανανεώθηκε.
  • (15) Την από 20-10-2015 Εισήγηση επιβολής Προστίμου.

Κατόπιν των παραπάνω, ο κ. Δημήτρης Πέτροβιτς, αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Έβρου επέβαλλε πρόστιμο χιλίων τριακοσίων έξι ευρώ και τριάντα εξήντα επτά λεπτών (1.306,67€) για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και ιδιαίτερα στην παράγραφο (14).

Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο φορέας της ανωτέρω μονάδας στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, θα πρέπει να μεριμνήσει άμεσα ώστε εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, να συμμορφωθεί με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στην άδεια λειτουργίας.

Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της χορηγηθείσας προθεσμίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 Ν.3982/2011 και επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.

Anglo Hellenic

Anglo Hellenic AE – Εκδόσεις Πέλτη (πηγή: evroschamber.gr)

Πηγή: peevrou.eu