πάμε μπροστά

Παρασκευή

18

Δεκέμβριος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 30η τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 18/12/2015 στις 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 14/12/2015
Αριθ. Πρωτ. : 70395

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στις 18/12/2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε TAKTIKH συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10).

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου , οικ. έτους 2015 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 3. Έγκριση πληρωμής προστίμων στη Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 4. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος συμβάσεων προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 5. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος της υπ΄αρθ. πρωτ : 60458/2015 σύμβασης προμήθειας ανταλλακτικών και συντήρησης εκσκαφέων –φορτωτών , προμήθειας ανταλλακτικών και συντήρησης σαρώθρων, συντήρησης αγροτικών μηχανημάτων με Μοναστηριώτη Ασημίνα (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 6. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος της υπ΄αρθ.πρωτ : 58047/2015 σύμβασης εργασίας συντήρησης και επισκευής ελαστικών μηχανημάτων έργου με Κωνσταντινίδη Παναγιώτη (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 7. Έγκριση Τροποποίησης της αριθ. 764/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την «Έγκριση εκμίσθωσης αγροκτημάτων στις Τοπικές Κοινότητες Συκορράχης, Αισύμης, Άβαντα, Κίρκης, Δωρικού, Άνθειας, Νίψας, Λουτρού και στη Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 8. Διαγραφή οφειλών ΚΟΚ βάσει της ΚΥΑ 21504/2601 (ΦΕΚ 623, Τ.β’, 25/4/2007), «Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων Μοτοσυκλετών και Μοτοποδηλάτων» (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 9. Διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό Χρηματικό κατάλογο , λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 10. Επιβολή προστίμων στην ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για πινακίδες φαρμακείου (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 11. Επιβολή προστίμων, για διαφημιστικές πινακίδες σε απαγορευμένους χώρους, στους α) ΜΠΕΜΠΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟ & Β) ΚΑΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 12. Επιβολή προστίμων, για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στους α) ΠΙΡΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ & Β) ΑΦΟΙ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 13. Έγκριση ή μη επιβολής προστίμων σε πρατήρια άρτου (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 14. Ανάκληση ή μη της άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου «ΚΑΝΤΙΝΑΣ», στο όνομα του ΖΟΛΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 15. Χορήγηση – κατάργηση θέσεων κατάληψης χώρου σε παραγωγούς για το έτος 2016 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 16. Καταλογισμός αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους των προγραμμάτων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 17. Απόδοση οικονομικής ενίσχυσης , για καταβολή οικονομικής αποζημίωσης συνταξιοδοτηθείσας υπαλλήλου, στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 18. Συγκρότηση Επιτροπών και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης α) της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ β) της Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης του ΠΔ 28/80 και γ) της Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργων για το έτος 2016 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 19. Έγκριση παράτασης παραχώρησης της χρήσης των αποθηκών της ΚΥΔΕΠ, επί της οδού Ρόδου (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 20. Έγκριση σύνταξης και υπογραφής συμβολαίου ανταλλαγής ακινήτων σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 68/1997 απόφασης της πρώην Κοινότητας Δωρικού (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 21. Έγκριση εκμίσθωσης του κυλικείου εντός Σταδίου «ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ», σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/2006 και το ΠΔ 270/81 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 22. Αίτημα επιστροφής οικοπέδου έκτασης 1.024,22 μ2, το οποίο είχε δωρίσει ο Δήμος μας στις 07/04/2009 στο « ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ» (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 23. Έγκριση Τροποποίησης της εφαρμογής του κανονισμού Λειτουργίας Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 24. Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας του Ληξιαρχείου της Δ.Ε Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Ξανθόπουλος)
 25. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής, στο όνομα του Ανδρέογλου Ανδρέα του Παράσχου (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 26. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής, στο όνομα του Δημητρακάκη Δήμου του Αναστασίου (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 27. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής, στο όνομα Π.Ατζανός & ΣΙΑ Ο.Ε.   (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 28. Έγκριση της 10ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2015 (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 29. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Κατασκευή βάσης & μεταφορά αιθουσών στο 2ο ΕΠΑΛ» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 30. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) έργου «Κατασκευή βάσης & μεταφορά αιθουσών στο 2ο ΕΠΑΛ» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 31. Ορισμός επιτροπής παραλαβής & ελέγχου ποιότητας υλικών έργου «Αποξήλωση πίνακα φωτισμού συντριβανιού της πλατείας Ελευθερίας και μετατόπιση σε άλλη θέση» (Εισηγ.: κ.Γερακόπουλος Χρήστος)
 32. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ έργου « Συντήρηση πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλεξ/πολης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 33. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) έργου «Στεγανοποίηση οροφής πολυχώρων Μαϊστρου – Απαλού & προθερμαντήριο Μπουλμπoυτζή στο στάδιο Φ.Κοσμάς   (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 34. Έγκριση 4ου ΑΠΕ – ισοζυγίου με χρήση απρόβλεπτων του έργου «Αναβάθμιση & επέκταση του Δημοτικού Ωδείου» Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 35. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά της κας Πιτιακούδη Αναστασίας συζ.Δημητρίου που καταπατά δημοτικό χώρο εντός του Κοιμητηρίου της Χιλής Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κωνσταντίνος)
 36. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο χρηματοδοτικό μέσο του Συμφώνου των Δημάρχων – Μηχανισμός ELENA (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 37. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος τουλάχιστον 250 kW για θέρμανση στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο και συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος τουλάχιστον 150kW για θέρμανση στο Α’ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 38. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ 200Kw ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΝΧ ΣΤΟ Α’ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ Β’ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΕΡΩΝ»  (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 39. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συστήματος θέρμανσης και ΖΝΧ στο Β’ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 40. Έγκριση διενέργειας προμήθεια «Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρα – νερού για θέρμανση και ΖΝΧ στον Ζ’ Παιδικό Σταθμό Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 41. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταϊκού σταθμού ιδιοκατανάλωσης 12,5 kWp στον Ζ’ Παιδικό Σταθμό Αλεξανδρούπολης και φωτοβολταϊκού σταθμού τροφοδοσίας σταθμού φόρτισης 5kWp στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο» (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 42. Διαγραφή οφειλών λογαριασμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης δημοτών- καταναλωτών ευρισκόμενων σε πλήρη οικονομική ένδεια (Εισηγ.: κ. Μυτιληνός Ευάγγελος)
 43. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την υπό εκκαθάριση επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης «Αναπτυξιακή Εταιρεία Αλεξανδρούπολης (ΑΝ.ΕΤ.Α)» για τις χρήσεις 2008-2015 (Εισηγ.: κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
 44. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 45. Έγκριση οδοιπορικών μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης που διοργανώνει η Κ.Ε.Δ.Ε. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. _______________________ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος