πάμε μπροστά

Παρασκευή

8

Ιανουάριος 2016

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 1η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου σήμερα Παρασκευή 8/1/2016 στις 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 04/01/2016
Αριθ. Πρωτ.: 4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 08/01/2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00, να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 3. Ανάθεση άσκησης αρμοδιότητας ελέγχου παιδοτόπων από τη Δημοτική Αστυνομία (Εισηγ.: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 4. Έγκριση δαπανών που θα προκύψουν στα πλαίσια της επίσκεψης αντιπροσωπείας Δήμων από την Βουλγαρία στο Δήμο Αλεξανδρούπολης με σκοπό την διερεύνηση συνεργασίας στο πρόγραμμα “INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020” (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 5. Ανάληψη υποχρέωσης καταβολής δεδουλευμένων σε δικαιούχους πρώην εργαζομένους της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης του Δήμου Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ. (Εισηγ.: κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)
 6. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παραίτηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης υπέρ ιδιοκτητών Ελευθερίου Κυριακίδη και Μάρκου Κυριακίδη (αδελφών) επί ενός αγροτεμαχίου στην Αγνάντια έκτασης 5.505 τ.μ. (Εισηγ.: κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)
 7. Μη καταβολή μισθωμάτων του κυλικείου του νέου Κολυμβητηρίου για τους μήνες Ιούλιο και Αυγούστο έτους 2015. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 8. Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για την αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης της αποθήκης 4 του ΟΣΕ στο λιμάνι Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 9. Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για την αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης της αποθήκης 6 του ΟΣΕ στο λιμάνι Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 10. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή Γυμνασίου στο ΚΕΓΕ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 11. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή Λυκείου στο ΚΕΓΕ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 12. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσικού Σχολείου Αλεξ-πολης (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 13. Μερική ανάκληση της 155/2012 και της 107/2013 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου , σε ότι αφορά την παραχώρηση του βυτιοφόρου οχήματος με αριθ. κυκλοφορίας ΝΧΑ 8644 (πρώην ΚΗΥ 1592) (Εισηγ.: κ. Μυτιληνός Ευάγγελος)
 14. Έγκριση της 344/2015 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΑ «Περί έγκρισης καθορισμού τελών ύδρευσης- αποχέτευσης οικ. έτους 2016» (Εισηγ.: κ. Μυτιληνός Ευάγγελος)
 15. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή του Π.Δ 23/2000. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 16. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 17. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Νικολάου, στην Αθήνα. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 18. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου, κ. Λαμπάκη Ευάγγελου, στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, με το αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 5642, υπηρεσιακό αυτοκίνητο, στις 12-01-2016 και επιστροφή αυθημερόν (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. ________ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος