πάμε μπροστά

Τετάρτη

10

Φεβρουάριος 2016

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 2η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου σήμερα Τετάρτη 10/2/2016 στις 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 05/02/2016
Αριθ. Πρωτ: 5259

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 10/02/2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 3. Έγκριση Επιχορηγήσεων σε Αθλητικού και Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 4. Τροποποίηση της με αριθ. 803/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 5. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικό Χρηματικό κατάλογο, λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 6. Έγκριση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών της επιχείρησης «ΑΝΕΤΑ Α.Ε.» (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 7. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 57/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 172/2015 και καθορισμός εκ νέου, τρόπου καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2016 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 8. Κατάργηση της υπ’ αριθ.757/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και Τροποποίηση – Συμπλήρωση της 303/2009 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την παρ. Ζ. (Εισηγ.: κ. Βραχιόλογλου Στυλιανός)
 9. Τροποποίηση της 597/2015 Α.Δ.Σ, η οποία αφορά την «Κατάργηση της 475/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 186/2009 ως προς την κατηγορία Γ’, καθώς και τις αποφάσεις με αριθ. 7/2007 του πρώην Δήμου Φερών, και 16/2003 πρώην Δήμου Τραϊανούπολης. Εκ νέου καθορισμό τελών υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τον Ν.2946/2001, για το έτος 2015 και εφεξής» (Εισηγ.: κ . Παντελίδης Γεώργιος)
 10. Έγκριση τοποθέτησης τερματικών αποδοχής καρτών (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 11. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2016 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 12. Έγκριση Ανανέωσης Συνδρομών Εφημερίδων – Περιοδικών και Ηλεκτρονικών Βάσεων Ενημέρωσης. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 13. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του “Κληροδοτήματος του ζεύγους Βασιλείου του Νεοκλέους Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Σάββα Χατζησάββα”. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 14. Λήψη απόφασης για παραχώρησης από τη Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, οικοπέδου, εκτάσεως 415 τ.μ επί της οδού Αίνου & Κανάρη στον Μαΐστρο. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 15. Ορισμός μελών επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για τη διενέργεια δημοπρασιών για εκποιήσεις και εκμισθώσεις του Δήμου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 16. Έκδοση εγγυητικής επιστολής για σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ). (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 17. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 766/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση δαπανών Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 18. Τροποποίηση της τοπικής κανονιστικής απόφασης περί αδειών χρήσης και λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθ. 156/2007 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 19. Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 20. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2015-2019 (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 21. Ίδρυση και λειτουργία Δημοτικής πινακοθήκης σε συνεργασία με το Θρακικό Κέντρο Τέχνης (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 22. Γνωμοδότηση για Ίδρυση Μουσικού Λυκείου στην Αλεξανδρούπολη (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 23. Τροποποίηση της 420/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβούλιου η οποία αφορά την «Έγκριση σύναψης Πρωτοκόλλου συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του τμήματος Γλώσσας- Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ., για την προώθηση του σκοπού του Ινστιτούτου Μελετών Αρχείων Θράκης» (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 24. Ψήφισμα για την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Νίκης Σαμοθράκης ως συμβόλου Ευρωπαϊκών Ιδεών κλπ. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 25. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Α΄ Δόσης 2016 των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου. (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 26. Έγκριση ίδρυσης τμήματος ένταξης στο 4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 27. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017 (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 28. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Αζνταρίδη Μιχαήλ του Παύλου. (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 29. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Τοπαλίδη Κωνσταντίνου (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 30. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του κ. Σαραντίδη Ιωάννη και τον καταλογισμό τους στον Κ. Μαλτσάκη Παύλο (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 31. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Χασάν Ογλού Σανιέ του Ομέρ.(Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 32. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του κ. Ηλιάδη Νικόλαο (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 33. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Ισμαήλογλου Σερίφ του Χακί (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 34. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Αλή Ογλού Βετζιέ (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 35. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Χασαν Ογλού Σελήμ του Χασάν (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 36. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Μανδράτζη Οδυσσέα του Δημητρίου (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 37. 1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016 (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 38. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 39. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε.Φερών. (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 40. Έγκριση χορήγησης παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Αποξήλωση πίνακα φωτισμού σιντριβανιού της Πλατείας Ελευθερίας και μετατόπισή του σε άλλη θέση κατά τρεις μήνες» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 41. Έγκριση χορήγησης πρώτης παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Φερών κατά δύο μήνες» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 42. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίων Κίρκης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 43. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίων Αισύμης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 44. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οικισμού Απαλού» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 45. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης κεντρικής εισόδου Λουτρού» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 46. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση κτιρίου παλαιών Δημοτικών Λουτρών Δ.Ε. Φερών» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 47. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Σποραδικές αποκαταστάσεις καταστρωμάτων οδών Δ.Ε. Αλεξ-πολης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 48. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αλεξικέραυνων σχολικών κτιρίων» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 49. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Φερών» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 50. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ρείθρου διάβασης στα αγροκτήματα Παλαγίας (Εισηγ:κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 51. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Καπνομάγαζο» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 52. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλεξ/πολης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 53. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου «Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 54. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή παράπλευρων έργων περιφερειακού δρόμου» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 55. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων -εργοταξιακής σήμανσης έργου «Κατασκευή δικτύων ομβρίων υδάτων της ΔΕΥΑΑ»(Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 56. Έγκριση 4ου ΑΠΕ- 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ». (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 57. Παράταση προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΛΑ για την πράξη “Ανάπλαση δυτικής χερσαίας ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 58. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Πάρκου στην Αγγέλου Ποιμενίδη» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 59. Ακύρωση της 675/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την «Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας μελέτης σκοπιμότητας – βιωσιμότητας του έργου τηλεθέρμανσης Φερών σύμφωνα με το άρθρο 268 του ν. 3463/06» (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 60. Απολογισμός δραστηριοτήτων Δια Βίου Μάθησης 2015 (Εισηγ.: κ. Βραχιόλογλου Στυλιανός)
 61. Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Δράσεων έτους 2016 του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Εισηγ.: κ. Καδόγλου Κωνσταντίνος)
 62. Έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, υπέρ του Νομικού Προσώπου «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» προς την Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Εισηγ.: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 63. Έγκριση της 113/2015 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ” η οποία αφορά την «9η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015» (Εισηγ.: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 64. Έγκριση της 4/2016 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ” η οποία αφορά την «1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016» (Εισηγ.: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 65. Έγκριση της 10/2016 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ” η οποία αφορά την “Έγκριση ψήφισης οφειλών οικονομικού έτους 2015» (Εισηγ.: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 66. Συγκρότηση “Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2016″ (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος )
 67. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ )
 68. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στην επιτροπή εκτίμησης εν ζωή αξίας των ζώων, που σφάζονται ή θανατώνονται, σε εφαρμογή προγραμμάτων εξυγίανσης της κτηνοτροφίας, όπως και των ζημιών που προκαλούνται από την εφαρμογή, του έτους 2016. (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 69. Έγκριση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015 (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 70. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Νικολάου, στη Θεσσαλονίκη. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 71. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων Δημάρχου, κ. Λαμπάκη Ευάγγελου στην Αθήνα. (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 72. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, κ. Λαμπάκη Ευάγγελου στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 73. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στη Θεσσαλονίκη. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 74. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 75. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή του στην τριμηνιαία συνάντηση του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας.

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. _______ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος