πάμε μπροστά

Δευτέρα

22

Φεβρουάριος 2016

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 3η έκτακτη συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου την Τρίτη 23/2/2016 στις 14:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 22/02/2016
Αριθ. Πρωτ: 7732

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 23/02/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00, να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/10 καθώς και το άρθρο 95 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,για τους παρακάτω λόγους:

  1. Για το πρώτο θέμα, λόγω λήξης προθεσμίας υποβολής πρότασης για συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο.
  2. Για το δεύτερο θέμα, προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για ένταξη στον άξονα ΣΕΣ (Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη)

  1. Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΜΘ16, του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στον Άξονα Προτεραιότητας 4, με τίτλο: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
  2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΟΛΑ Α.Ε και Δήμου Αλεξανδρούπολης για την Ανάπλαση της Δυτική Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. _____  και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος