πάμε μπροστά

Τετάρτη

9

Μάρτιος 2016

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 5η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου την Παρασκευή 11/03/2016 στις 13:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  07/03/2016
Αριθ. Πρωτ: 10128

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 11/03/2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:30, να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 3. Έγκριση προγραμματισμού  για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου έτους 2016 (Εισηγ.: κ. Κατσιάνης Αθανάσιος)
 4. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2016 (Εισηγ.: κ. Κατσιάνης Αθανάσιος)
 5. Έγκριση Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , μουσικών , με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντίτιμου έτους 2016 (Εισηγ.: κ. Κατσιάνης Αθανάσιος)
 6. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, υδραυλικού, με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου έτους 2016 (Εισηγ.: κ. Κατσιάνης Αθανάσιος)
 7. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για απόδοση μισθωμάτων από τα δύο καταστήματα στο 1ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 8. Διακοπή σύμβασης  της μελέτης «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής Της Παλαγίας, Οικισμού Κάτω Των 2000 Κατοίκων Του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση Ομβρίων έναντι Αεροδρομίου» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 10. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Urban Innovation Actions (UIA), στον θεματικό άξονα «Ενεργειακή Μετάβαση (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 11. Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου εκπαιδευτών για τα προγράμματα  της “Δια βίου μάθησης” (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. _______

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος