πάμε μπροστά

Τετάρτη

23

Μάρτιος 2016

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων και για την εγκατάσταση και λειτουργία Δημοτικού Σφαγείου στις Φέρες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ-Θ

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, ΑΕΠΟ, Αρχεία, Δημοτικό Σφαγείο, Διαύγεια, Κρεατοβιομηχανία Θράκη ΑΕ, Μεγάλα θέματα δήμου, Φωτογραφίες/Γραφικά

Αναρτήθηκε σήμερα 23/3/2016 στις 06:30 στο Διαύγεια από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης η έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την εγκατάσταση και λειτουργία Δημοτικού σφαγείου στο Δ.Δ. Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης του Ν. Έβρου, από το Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Η θέση της δραστηριότητας ορίζεται στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 4608Β του αγροκτήματος Φερών εμβαδού 30 στρεμμάτων όπως ορίζεται από τις συντεταγμένες του και απεικονίζεται παρακάτω:

Αγροτεμάχιο υπ' αριθμ. 4608Β αγροκτήματος Φερών που προορίζεται για κατασκευή και λειτουργία Δημοτικού Σφαγείου (ΑΕΠΟ έργου, ΑΔΑ: ΩΥΤΑΟΡ1Υ-ΡΜ9)

Αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 4608Β αγροκτήματος Φερών που προορίζεται για κατασκευή και λειτουργία Δημοτικού Σφαγείου (ΑΕΠΟ έργου, ΑΔΑ: ΩΥΤΑΟΡ1Υ-ΡΜ9)

Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ που αναρτήθηκε, οι λεπτομέρειες του έργου είναι οι ακόλουθες:

Περιγραφή δραστηριότητας

Αφορά την κατασκευή και λειτουργία δημοτικού σφαγείου, δύο γραμμών σφαγής, βοδινών και χοιρινών – αιγοπροβάτων το οποίο προβλέπεται να εγκατασταθεί σε έκταση ιδιοκτησίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η έκταση που επιλέχθηκε κρίθηκε κατάλληλη αναφορικά με τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται από γειτονικές χρήσεις γης και αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμόν 4608 κοινόχρηστου χερσολείβαδου, τεμαχίου της οριστικής διανομής του Υπουργείου Γεωργίας στο αγρόκτημα Φερών, ενώ η θέση του βρίσκεται περίπου 2.0 km ΒΔ του οικισμού των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Οι συντεταγμένες κορυφών του γηπέδου της δραστηριότητας (ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΑ) σε ΕΓΣΑ 87,
όπως αυτό αποτυπώνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα, κλίμακας 1:500, Νοεμβρίου 2015, που
συνοδεύει την υποβληθείσα ΜΠΕ, είναι:

Κτηματογραφικό απόσπασμα αγροτεμάχιου υπ' αριθμ. 4608Β αγροκτήματος Φερών που προορίζεται για κατασκευή και λειτουργία Δημοτικού Σφαγείου (ΑΕΠΟ έργου, ΑΔΑ: ΩΥΤΑΟΡ1Υ-ΡΜ9)

Κτηματογραφικό απόσπασμα αγροτεμάχιου υπ’ αριθμ. 4608Β αγροκτήματος Φερών που προορίζεται για κατασκευή και λειτουργία Δημοτικού Σφαγείου (ΑΕΠΟ έργου, ΑΔΑ: ΩΥΤΑΟΡ1Υ-ΡΜ9)

Το σφαγείο σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες για τους κάτωθι αριθμούς ζώων που εκτρέφονται στην ευρύτερη περιοχή:

• Αριθμός Βοοειδών: 2.200
• Αριθμός Αιγοπροβάτων: 27.000
• Αριθμός Χοιρινών: 6.400

Το σφαγείο θα χρησιμοποιεί ως πρώτες ύλες: Βοοειδή, Χοιρινά και Αιγοπρόβατα. Η δυναμικότητα της μονάδας που έχει υπολογισθεί με βάση την υπάρχουσα δυναμικότητα του ζωικούκεφαλαίου της περιοχής εκφρασμένη σε ζων βάρος (ΖΒ) και η οποία συνυπολογίζει την επίτευξητου στόχου της μελλοντικής ενίσχυσης του ζωικού κεφαλαίου κατά 8-12% σε βάθος χρόνου πέντε(5) ετών (κυρίως όσο αφορά τα αιγοπρόβατα και τα βοδινά που είναι και αυτά που ενδείκνυνται για κτηνοτροφία στην περιοχή), είναι 22,85 τόνοι (ΖΒ) την ημέρα. Η εν λόγω δυναμικότητα αφοράστην λειτουργία δύο γραμμών σφαγής, μια (1) βοδινών και μια (1) χοιρινών – αιγοπροβάτων, γιατρείς μέρες την εβδομάδα. Με τα δεδομένα αυτά [τη λειτουργία και των (2) γραμμών σφαγής καιμε τα (3) είδη ζώων] έγινε και η διαστασιολόγηση της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων,στην οποία προβλέπεται να οδηγούνται για επεξεργασία συνολικά 126 m3/ημέρα υγρώναποβλήτων [συγκεκριμένα 125,5 m3 από την παραγωγική διαδικασία, 0,09 m3 (91 λίτρα περίπου) από τον χώρο προσωρινού σταβλισμού και 0,5 m3 από τα αστικά λύματα].

Τα προϊόντα που θα παράγονται είναι τα σφάγια – και τα υποπροϊόντα αυτών κατά την σφαγή και εκδορά τους, δηλαδή αίμα, λευκά εντόσθια, δέρμα, και άκρα κλπ. Δεν θα γίνεται επεξεργασίαδερμάτων. Η μεταφορά των τελικών προϊόντων των σφαγείων θα γίνεται, με αυτοκίνητα φορτηγά-ψυγεία προς το εμπόριο για πώληση και των δερμάτων σε αυτοκίνητα φορτηγά με κλειστούςχώρους προς τα βυρσοδεψία.

Για τα ζωικά υποπροϊόντα που προκύπτουν τόσο από τη συνήθη διαδικασία σφαγής όσο και κατά την απόρριψη ζωικών ιστών (κατά την κρεοσκοπία), προβλέπεται να γίνεται σαφής διαχωρισμόςτων κατηγοριών τους, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1069/2009 ΕΚ και 142/2011/ΕΕ. Τα υλικάαυτά αναλόγως της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, συλλέγονται σε ξεχωριστούς κάδους, πουέχουν επισημανθεί με αντίστοιχο χρώμα. Τα παραπάνω υποπροϊόντα (κατηγορίας 1, 2 ή 3 ) θαμεταφέρονται σε ψυκτικό θάλαμο μέχρι την παραλαβή τους από αδειοδοτημένο φορέα, με τον οποίο θα τηρείται σχετική σύμβαση, προς περαιτέρω επεξεργασία τους. Η απομάκρυνση τωνυποπροϊόντων θα γίνεται ετεροχρονισμένα σε σχέση με τις υπόλοιπες εργασίες, από ανεξάρτητηέξοδο του ψυκτικού θαλάμου και όχι μέσα από τη γραμμή σφαγής.

Για την λειτουργία του σφαγείου δεν απαιτούνται τοξικές ουσίες και δεν θα αποθηκεύεται καμία ουσία πέραν των απορρυπαντικών καθαριότητας και του χλωρίου απολύμανσης των χώρων.

Το κτίριο του σφαγείου θα έχει εμβαδό περίπου 1025 τ.μ. και θα περιλαμβάνει:

1. τους στάβλους αναμονής ζώντων ζώων, επαρκούς χωρητικότητας ώστε να καλύπτουν την ημερήσια δυναμικότητα των γραμμών σφαγής,
2. τους χώρους παραγωγής με τις γραμμές σφαγής και τα τμήματα επεξεργασίας των υποπροϊόντων
3. συγκρότημα ψυκτικών θαλάμων σφαγίων και προϊόντων προς υγειονομικό έλεγχο
4. γραφεία κτηνίατρου και προσωπικού
5. χώροι προσωπικού αποτελούμενοι από αποδυτήρια, πλυντήρια και χώρους υγιεινής
6. μηχανοστάσιο

Ο χώρος του γηπέδου θα διαμορφωθεί σε δύο (2) περιοχές:

• Την καθαρή περιοχή (Κτίριο σφαγείου)
• Την ακάθαρτη περιοχή (Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων)

Στον περιβάλλοντα χώρο θα κατασκευαστεί δίκτυο ασφαλτοστρωμένων δρόμων, καθώς και ασφαλτοστρωμένος χώρος εκφόρτωσης ζώων και φόρτωσης προϊόντων.

Επίσης, θα κατασκευαστεί βιολογικός καθαρισμός (Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων–ΜΕΥΑ), τα λύματα του οποίου μετά την επεξεργασία τους θα οδηγούνται στο Δίκτυο αποχέτευσηςτης πόλης των Φερών.

Χρήση νερού – ενέργειας – καυσίμων

Χρήση νερού

Το σφαγείο θα συνδεθεί με το δίκτυο του οικισμού Φερών για πόσιμο νερό, το οποίο πριν εισέλθει στην παραγωγική δραστηριότητα της μονάδας θα αποθηκεύεται σε υπόγεια δεξαμενή νερού χωρητικότητας 30 m3

Χρήση ενέργειας

Για τις ανάγκες της δραστηριότητας για θέρμανση και ζεστό νερό θα χρησιμοποιηθεί αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών. Θα εγκατασταθεί δίκτυο πεπιεσμένου αέρα 8 bar συνολικής ισχύος 15 KW και ψυκτικό συγκρότημα συνολικής ισχύος 60 KW. Η προβλεπόμενη κατανάλωση σε ηλεκτρική ενέργεια ανέρχεται περίπου σε 147.000 KWh ετησίως.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ

Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης

Στην περιοχή εγκατάστασης της μονάδας δεν έχουν καθοριστεί Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) κλπ. Δεν βρίσκεται εντός οργανωμένου χώρου μεταποίησης, ενώ η ευρύτερη της περιοχή αποτελεί μία καθαρά γεωργική περιοχή με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια σιτηρών και αρκετά έντονη την παρουσία βοσκοτόπων. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν λίγες μόνο διάσπαρτες βιοτεχνικές και κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ σχετικά εγγύς του οικοπέδου εγκατάστασης του σφαγείου βρίσκεται και ο ανενεργός Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) στη θέση «ΠΑΠΠΑΣ» του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΧΑΔΑ ΦΕΡΩΝ) για τον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια αποκατάστασης.

ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΙΣΧΎΟΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΎΜΕΝΗΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ

Οι αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-03-2026 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης του σφαγείου οφείλει σε εύλογο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 2 μήνες) πριν την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, να προσέλθει με αίτημα του προς την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για την ανανέωση της διάρκειας ισχύος της παρούσας Α.Ε.Π.Ο..

Αγροτεμάχιο υπ' αριθμ. 4608Β αγροκτήματος Φερών (σε σχέση με την πόλη των Φερών) που προορίζεται για κατασκευή και λειτουργία Δημοτικού Σφαγείου (ΑΕΠΟ έργου, ΑΔΑ: ΩΥΤΑΟΡ1Υ-ΡΜ9)

Αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 4608Β αγροκτήματος Φερών (σε σχέση με την πόλη των Φερών) που προορίζεται για κατασκευή και λειτουργία Δημοτικού Σφαγείου (ΑΕΠΟ έργου, ΑΔΑ: ΩΥΤΑΟΡ1Υ-ΡΜ9)

Στην εισήγησή του σχετικά με το σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2015-2019 στο ΔΣ της 10/2/2016 ο κ. δήμαρχος (ως μέλος και πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής) ανέφερε (ΑΔΑ: ΩΚ5ΟΩΨΟ-ΗΞΘ)  ότι σχετικά με τη δημιουργία σφαγείου Φερών προωθείται η κατασκευή τους με δανειοδότηση του δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Αναφορά δημάρχου στην κτηνοτροφία και τον πρωτογενή τομέα του δήμου Αλεξανδρούπολης (ΑΔΑ: ΩΚ5ΟΩΨΟ-ΗΞΘ, ΔΣ 10/2/2016 - Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής δήμου στο ΔΣ για το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2015-2019)

Αναφορά δημάρχου στην κτηνοτροφία και τον πρωτογενή τομέα του δήμου Αλεξανδρούπολης (ΑΔΑ: ΩΚ5ΟΩΨΟ-ΗΞΘ, ΔΣ 10/2/2016 – Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής δήμου στο ΔΣ για το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2015-2019)


SWOT Analysis του πρωτογενούς τομέα για το δήμο Αλεξανδρούπολης (ΑΔΑ: ΩΚ5ΟΩΨΟ-ΗΞΘ, ΔΣ 10/2/2016 - Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής δήμου στο ΔΣ για το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2015-2019)

SWOT Analysis του πρωτογενούς τομέα για το δήμο Αλεξανδρούπολης (ΑΔΑ: ΩΚ5ΟΩΨΟ-ΗΞΘ, ΔΣ 10/2/2016 – Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής δήμου στο ΔΣ για το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2015-2019)

Στο προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος 2016 τον 08/2015 (αλλά και την τελική του μορφή τον 11/2015) το δημοτικό σφαγείο αναφέρεται ότι προϋπολογίζεται στα 3 εκατ. ευρώ ενώ σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθεί κατά 1,5 εκατ. ευρώ από δανειοδότηση και 1,5 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους/λοιπές χρηματοδοτήσεις:

Χρηματοδότηση Σφαγείου Φερών στο προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2016 (<a href="https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%951%CE%95%CE%A9%CE%A8%CE%9F-%CE%A4%CE%A95">ΑΔΑ: ΩΕ1ΕΩΨΟ-ΤΩ5</a>, Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης της 14/8/2015 )

Χρηματοδότηση Σφαγείου Φερών στο προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2016 (ΑΔΑ: ΩΕ1ΕΩΨΟ-ΤΩ5, Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης της 14/8/2015 )

Στην 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2016 (στο ΔΣ της 10/2/2016) για την κατασκευή του σφαγείου Φερών δημιουργήθηκε κωδικός εξόδου με 300.000 ευρώ από ΣΑΤΑ:

1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (ΑΔΑ: Ω2Δ7ΩΨΟ-Ξ59, Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης της 10/2/2016)

1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (ΑΔΑ: Ω2Δ7ΩΨΟ-Ξ59, Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης της 10/2/2016)

Περιμένουμε με ενδιαφέρον ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του δήμου μας.

==================

Διαβάστε περισσότερα στις παρακάτω αναρτήσεις του Διαύγεια: