πάμε μπροστά

Δευτέρα

23

Μάιος 2016

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 11η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου τη Δευτέρα 23/05/2016 στις 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 23/05/2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30, να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2016 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 3. Συμπλήρωση της 143/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4325/2015) (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 4. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 5. Επιλογή για την πρόσληψη υδρονομέων έτους 2016 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 6. Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών μέχρι ένα δίμηνο για το έτος 2016 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 7. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών Μάκρης έτους 2016 (μέχρι δύο μήνες). (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 8. Υπαγωγή στη Ρύθμιση του Ν.4152/2013 προστίμων επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 9. Ανάκληση απόφασης 183/2016 η οποία αφορά «Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου στη Μάκρη» (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 10. Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου στη Μάκρη (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 11. Διαγραφές οφειλών τέλους 2% και 0,5% (από 01/01/2009) επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων από χρηματικούς καταλόγους Π.Ο.Ε. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 12. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο, λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 13. Διαγραφή οφειλής από Χ.Κ λόγω εξόφλησης (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 14. Διαγραφές οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 15. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στο όνομα του κ. Μιχαήλ Σταύρου του Καλλία (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 16. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στο όνομα του κ. Παπαδόπουλου Γεωργίου (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 17. Καταλογισμός αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους των προγραμμάτων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας Φύλων (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 18. Αυτοδίκαιη επαναφορά ακινήτου, δεκαπέντε (15) στρεμμάτων, στην κυριότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 19. Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 24ωρης λειτουργίας όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και τις Κυριακές και Αργίες των Τμημάτων Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Πατλακίδης Κωνσταντίνος)
 20. Έγκριση οριογραμμών ρέματος «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρέματος «ΕΙΡΗΝΗΣ» περιοχής Μαΐστρου Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 21. Ανάκληση της υπ’ αρ. 686/2013 Απόφασης του Δ.Σ, η οποία αφορά τη «Διαγραφή προστίμων διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Κατσίκια Παναγιώτη» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 22. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης της τμηματικής προθεσμίας της ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» Υποέργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» κατά εννέα μήνες (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 23. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση υποστυλωμάτων 8ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξ/πολης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 24. Ορισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή Α΄ Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 25. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τεχνικού ομβρίων δρόμου Άνθειας – Αγνάντιας» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 26. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τεχνικού ομβρίων δρόμου σύνδεσης Αύρας – Συκορράχης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 27. Έγκριση της Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας των υλικών για το έργο: «Ανακατασκευή χώρων Κέντρου Νεότητας» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 28. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή κτιρίων Γυμνασίου και Λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του Δήμου Αλεξ/πολης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 – 2020» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 29. Έγκριση παράτασης συμπληρωματικής σύμβασης του υποέργου 1: Αποχέτευση Φερών του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών (Αναθεώρηση οριστικής μελέτης 1984)» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 30. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «Αναβάθμιση και επέκταση του Δημοτικού Ωδείου» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 31. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου Καπνομάγαζου» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 32. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Φερών» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 33. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – εργοταξιακής σημάνσεως έργου: «Εγκατάσταση υπόγειων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί της οδού Απολλωνιάδος από τη συμβολή με την Λ. Δημοκρατίας έως έμπροσθεν ξενοδοχείου GRECOTEL και τομή στην οδό Απολλωνιάδος έμπροσθεν ξενοδοχείου GRECOTEL και φρεάτιο την οδό Απολλωνιάδος στη συμβολή με την Λ. Δημοκρατίας της CYTA HELLAS Α.Ε.» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 34. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής για το έργο: «Κατασκευή βάσης & μεταφορά αιθουσών στο 2ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πολης (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 35. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου « Κατασκευή Νηπιαγωγείου Παλαγίας (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 36. Καθορισμός χρώματος ΤΑΞΙ της Επαγγελματικής Οργάνωσης Ιδιοκτητών Ταξί «ΟΜΟΝΟΙΑ», με έδρα στην Αλεξανδρούπολη (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 37. Έγκριση της μελέτης «Ενεργειακή μελέτη για την υποβολή πρότασης του Δήμου Αλεξ/πολης στην 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού προγράμματος URBAN ΙNNOVATIVE ACTIONS» (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 38. Πρόταση μνημονίου συνεργασίας Δήμου Αλεξανδρούπολης με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), για υποστήριξη και ενεργειακή αξιοποίηση πιλοτικά της « Γεωθερμίας μέσης ενθαλπίας» στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 39. Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 40. Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης Δημάρχων της Ευρώπης με θέμα « Έξυπνη Αστική Κινητικότητα & Πόλεις του Μέλλοντος» (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 41. Εξέταση αίτησης Σκακιστικού Ομίλου Φερών για παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας οικιστών του οικισμού Ο.Ε.Κ. «ΦΕΡΕΣ Ι» (Εισηγ.: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 42. Έγκριση δαπανών εκδήλωσης Festival στον Πόρο – το Ευρωπαϊκό χωριό των Πελαργών (Εισηγ.: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 43. Ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 44. Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, μεταξύ Δήμου Αλεξανδρούπολης και Θρακικού Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού, για τη λειτουργία Δημοτικής Πινακοθήκης (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 45. Έγκριση του Νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας «ΒΙΟΑΓΡΟΥ» του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 46. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κολυμβητικών Δεξαμενών Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 47. Τροποποίηση της 539/2014 απόφασης Δ.Σ που αφορά τον “Ορισμό μελών στις Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου του άρθρου 70 Ν. 3852/2010” ως προς μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 48. Τροποποίηση της 763/2014 απόφασης Δ.Σ που αφορά τη «Συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Άρθρο 78 του Ν.3852/2010)» (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 49. Τροποποίηση της 617/2014 απόφασης Δ.Σ που αφορά τον «Ορισμό μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 50. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Νικολάου, στην Ουγγαρία (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 51. Έγκριση μετακίνησης, του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στη Ιταλία (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 52. Έγκριση μετακίνησης και δαπανών, του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Κοζάνη (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 53. Έγκριση μετακίνησης και δαπανών, του Δημάρχου, κ. Λαμπάκη Ευάγγελου, στην Αθήνα (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 54. Διόρθωση και Τροποποίηση της αριθ. 99/2016 Απόφασης Δ.Σ., η οποία αφορά «Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα» (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 55. Διόρθωση και Τροποποίηση της αριθ. 136/2016 Απόφασης Δ.Σ., η οποία αφορά «Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στη Θεσ/νικη, στις 17-03-2016, για συμμετοχή του σε σύσκεψη εργασίας με θέμα «Συντονισμός για το έργο “Τηλεθέρμανση Φερών και σταθμός αποσυμπίεσης αγωγού ΤΑΠ”» (Εισηγ.: κ. Ξανθόπουλος Χρήστος)
 56. Έγκριση δαπανών μετακίνησης των Δημοτικών Συμβούλων στο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών στη Καβάλα στις 01 & 02 Απριλίου 2016 (Εισηγ.: κ. Ξανθόπουλος Χρήστος)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. __________

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος