πάμε μπροστά

Πέμπτη

5

Ιανουάριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Τροποποίηση όρων της δανειακής σύμβασης 4.300.000 ευρώ του δήμου με το ΤΠκΔ

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Ανεπίσημα Πρακτικά, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου

Την Τετάρτη 4/1/2012 πραγματοποιήθηκε το 1ο τακτικό Δ.Σ. του 2012 στο γραφείο του κ. δημάρχου με μοναδικό θέμα την αποδοχή των αναμορφωμένων και συμπληρωμένων όρων της δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως αυτοί τροποποιούνται με το από 2/1/2012 έγγραφο του ΤΠκΔ.

Διαβάστε την εισήγηση του κ. Ξανθόπουλου και το έγγραφο το ΤΠκΔ με αρ. πρωτοκόλλου 5000/2-1-2012, κάνοντας κλικ εδώ:

Τροποποίηση όρων της δανειακής σύμβασης 4.300.000 ευρώ του δήμου με το ΤΠκΔ

Το θέμα υπερψηφίστηκε από τη συμπολίτευση, την παράταξη Γρηγοριάδη (πλην του απόντος κ. Κόλχουρη) και τον ανεξάρτητο βουλευτή κ. Λασκαράκη ενώ καταψηφίστηκε από τις παρατάξεις Ραπτόπουλου και Δευτεραίου, λόγω της εξαρχής αντίθεσής τους με τη λήψη του δανείου.

Ακολουθεί η εισήγηση του κ. Ξανθόπουλου:

====================

Προς τα μέλη του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης

ΘΕΜΑ: Αποδοχή όρων δανειακής σύμβασης για την λήψη
 τοκοχρεωλυτικού δανείου από το ΤΠΚΔ.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

‘Εχοντας υπόψη:

1) Την αριθμ. 193/2011 απόφαση της οικον. επιτροπής η οποία κατά
 πλειοψηφία κατάρτισε τους όρους ταου τοκοχρεωλυτικού δανείου,
ύψους 4.300.000 ευρώ από το ΤΠΚΔ, η έγκριση του οποίου μου 
ανακοινώθηκε με το αριθμ. 13 1859/2-12-2011 έγγραφό του.
2) Το αριθμ. πρωτ.: 5000/2-1-2012 έγγραφο του ΤΠΚΔ με το οποίο
 μας ανακοινώθηκε η αναμόρφωση και συμπλήρωση όρων 
δανειακής σύμβασης εγκεκριμένου και μη συνομολογημένου 
δανείου,

Εισηγούμαι

Τη λήψη απόφασης έγκρισης των όρων κατάρτισης της δανειακής
 σύμβασης ύψους 4.300.000 ευρώ, όπως αυτοί συμπληρώθηκαν, 
αναμορφώθηκαν και μας ανακοινώθηκαν με το αριθμ. 5000/02-01-
2012 έγγραφο του ΤΠΚΔ.
 Ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα οι αναφερόμενοι στους αριθμ. 4 
(υπερημερία), 5 (ασφάλεια) και 7 (μη επάρκεια εκχωρούμενων 
εσόδων).

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ξανθόπουλος Χρυσόστομος