πάμε μπροστά

Τρίτη

29

Ιούλιος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 24η έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ την Τρίτη 29/07/2014 ώρα 19:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 29/07/2014
Αριθ. Πρωτ.: 47248

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   29/07/2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10), τοάρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και  τη παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 για τους παρακάτω λόγους:

Α) Για το πρώτο θέμα, το επείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός πως μέχρι 31-07-2014 πρέπει να ολοκληρωθεί ο φάκελος του προγράμματος προκειμένου να τύχουμε της έγκρισής του.

Β) Για το δεύτερο θέμα λόγω καθυστέρησης στην έγκριση του με αρ.πρωτ. 32739/29-08-2013, έγγραφο του Δ.Α από τον Δ/ντα Σύμβουλο του Τμήματος Αξιοποίησης Αστικών Ακινήτων και με κίνδυνο να χαθεί το δικαίωμα του Δ.Α να προγραμματίσει την ανέγερση του Λυκείου Φερών (Ύπαρξη μισθωτηρίου Συμβολαίου ετοιμασίας μελετών, χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ κλπ), κρίνεται απολύτως απαραίτητο να ληφθεί τώρα η απόφαση αποδοχής των βασικών όρων

Γ)Για το τρίτο θέμα για το λόγο ότι έχει παρέλθει η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, υπάρχει ήδη η προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, ενώ οι εργασίες στο έργο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Δ) Για το τέταρτο θέμα, για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου «Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α».

Ε) Για το πέμπτο, θέμα, λόγω λήξης της προθεσμία, στις 31/07/2014 , της κατάθεσης των τροποποιήσεων του πίνακα 5α .

ΣΤ) Για το έκτο θέμα , λόγω συμπληρωματικών διευκρινήσεων , οι οποίες ζητούνται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, σχετικά με την απόφαση, ώστε να γίνει η έγκρισή της.

Ζ) Για το έβδομο θέμα, λόγω διεξαγωγής του θεσμού «Λευκές Νύχτες», στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, στις 31/07/2014 και 01/08/2014

Η) Για το όγδοο θέμα, λόγω του κλεισίματος των Εργοστασίων Ζάχαρης.

Θ) Για το ένατο θέμα, λόγω των τελευταίων γεγονότων στο Ισραήλ.

  1. Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για την λήψη  δανείου ύψους 250.000,00 ΕΥΡΩ που αφορά την ανακαίνιση των αποθηκών στο λιμάνι Αλεξ/πολης στο πρόγραμμα Jessica» (Εισηγ: κ. Δήμαρχος.)
  2. Αποδοχή μισθώματος οικοπέδου στο Ο.Τ 235 του οικισμού Φερών (θέση “Μπουγάδες”) για την ανέγερση του Λυκείου Φερών (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
  3. Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας της ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση Οδικής Σύνδεσης Αλεξανδρούπολης – Αύρας» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
  4. Έγκριση της 97/2104 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ «Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α», η οποία αφορά την «Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσηςτου Προϋπολογισμού οικ. έτος 2014» (Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου)
  5. Έγκριση της 54/2104 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», η οποία αφορά την «Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2014 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ: κ. Βαμβακερός)
  6. Ορθή Επανάληψη της 394/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά την «Αποδοχή Ρύθμισης οφειλών σε δόσεις για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, άρθρου 50 του Ν.4257/2014» (Εισηγ. Κ. Γερακόπουλος Χρ.)
  7. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Στο παραδοσιακό – εμπορικό κέντρο της πόλης) (Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γ.)
  8. Ψήφισμα για το κλείσιμο των Εργοστασίων Ζάχαρης (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
  9. Ψήφισμα για την επίθεση του κράτους του Ισραήλ ενάντια στο Παλαιστινιακό λαό. (Eισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)