πάμε μπροστά

Παρασκευή

1

Αύγουστος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Και εγγράφως… παραπομπή στο Διαύγεια για τις απουσίες των δημοτικών συμβούλων

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικό Συμβούλιο, Διαύγεια, Ερωτήσεις, Φωτογραφίες/Γραφικά

Το προεδρείο του ΔΣ στη συνεδρίαση της 28/07/2014, στη μέση ο πρόεδρος κ. Χρήστος Μπίκος

Το προεδρείο του ΔΣ στη συνεδρίαση της 28/07/2014, στο μέσο ο πρόεδρος κ. Χρήστος Μπίκος

Παρέλαβα σήμερα, Παρασκευή 1/8/2014, από το πρωτόκολλο του δήμου Αλεξανδρούπολης, την έγγραφη απάντηση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου κ. Μπίκου στο αίτημά μου της 24/7/2014.

Η απάντηση ήταν η αναμενόμενη, παραπομπή στις 14.500 αναρτήσεις του Διαύγεια (απάντηση που μου είχε δοθεί και προφορικά στο ΔΣ της 28/7/2014).

Κατ’ αρχήν ευχαριστώ τον κ. πρόεδρο για την άμεση απάντηση, ο κανονισμός λειτουργίας προβλέπει προθεσμία 30 ημερών στην απάντηση αντίστοιχων αιτημάτων.

Η έρευνα στο Διαύγεια έχει ήδη ξεκινήσει από τα τελευταία προς το 2011, διαπιστώθηκαν απουσίες δημοτικών συμβούλων (περισσότερες από 3 συνεχόμενες) για αρκετούς δημοτικούς συμβούλους και της παράταξης του κ. δημάρχου κατά τη θητεία του κ. Μπίκου.

Σκοπεύω να ζητήσω, και πάλι εγγράφως, διευκρινήσεις για τις ενέργειες που έκανε για να διαπιστώσει:

  • αν οι απόντες κατ’ εξακολούθηση δημοτικοί σύμβουλοι είχαν σοβαρές δικαιολογίες και
  • αν ενημέρωσε γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για αδικαιολόγητες απουσίες δημοτικών συμβούλων και για μη εκτέλεση των υποχρεώσεών τους, ώστε να τεθούν σε αργία ή να κηρυχθούν έκπτωτοι λόγω των απουσιών τους σε περισσότερες από 3 συνεδριάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 4 & 5 του Άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 30-07-2014
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                           ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 46343
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Λ.Δημοκρατίας 306
68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Προς

Τον κ. Πασχάλη Δρακόπουλο

Διαχειριστή της ανεξάρτητης ενημερωτικής ιστοσελίδας δημοτικού ενδιαφέροντος, pamemposta.org

ΘΕΜΑ: « Απάντηση σε αίτηση σας».

Σχετ.: Η με αρ.πρωτ.46343/24-7-2014 αίτηση σας.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησης σας, σας γνωρίζουμε ότι, για την διασφάλιση της διαφάνειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ο νομοθέτης προέβλεψε την δημοσιότητα των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με την ανάρτηση τους στη «Διαύγεια», καθώς και τις δημόσιες συνεδριάσεις των Δ.Σ. Συνέπεια του δημόσιου χαρακτήρα είναι η άμεση πρόσβαση και ενημέρωση των πολιτών και άλλων φορέων.

Ύστερα από τα παραπάνω και το γεγονός ότι όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν εφόσον το επιθυμούν τα παρόντα και τα απόντα μέλη σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι όλα τα ζητούμενα στοιχεία αναγράφονται αναλυτικά (ονοματεπώνυμα παρόντων-απόντων-σε αργία) και είναι άμεσα διαθέσιμα προς ενημέρωση-συγκέντρωση-επεξεργασία στη « Διαύγεια» του Δήμου μας, όπου αναρτώνται όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ.

Επομένως μη έχοντας την πρόθεση να αποκρύψουμε οτιδήποτε και έχοντας τη βεβαιότητα ότι λόγω της ιδιότητας σας έχετε ήδη ενημερωθεί για τα ζητούμενα στοιχεία, όταν η κάθε απόφαση του Δ.Σ. αναρτάται στη «Διαύγεια», παρακαλούμε όπως αναζητήσετε τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν προς συγκέντρωση και επεξεργασία και πάλι από το ανωτέρω πρόγραμμα (Διαύγεια).

Κοινοποίηση:
κ. Δήμαρχο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ

Ακολουθεί το έγγραφο σκαναρισμένο:

Απάντηση προέδρου ΔΣ, κ. Χρήστου Μπίκου, σε αίτημά μου για χορήγηση στοιχείων απουσιών δημοτικών συμβούλων (30/07/2014)

Απάντηση προέδρου ΔΣ, κ. Χρήστου Μπίκου, σε αίτημά μου για χορήγηση στοιχείων απουσιών δημοτικών συμβούλων (30/07/2014)