πάμε μπροστά

Τετάρτη

18

Μάρτιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισήγηση/γνώμη της υπηρεσίας για την Α΄Φάση Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία alexpolis.gr, PDF, Αρχεία, Δημοσιεύματα, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Επιτροπές, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.), Ιστοσελίδες, Κυκλοφοριακή Μελέτη, Μεγάλα θέματα δήμου

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου η εισήγηση της υπηρεσίας για την Α΄Φάση της Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης.

Εισήγηση-Απόψεις Υπηρεσίας για την Α΄Φάση της Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης

Εισήγηση-Απόψεις Υπηρεσίας για την Α΄Φάση της Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης

Στις πρώτες 22 σελίδες συμπυκνώνονται η ανάλυση, τα σημαντικότερα συμπεράσματα της μελέτης, τα εναλλακτικά σενάρια που εξετάστηκαν από τους μελετητές, οι απόψεις των δημοτών και των φορέων (ΤΕΕ Θράκης, δημοτική παράταξη ΑΝΑ.Σ.Α., Επιμελητήριο Έβρου και Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης/Ναϊτίδης Ιωάννης) όπως περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη που παραδόθηκαν με την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης. Στις υπόλοιπες 9 σελίδες (Παράγραφος 8) αναλύεται η εισήγηση της υπηρεσίας που την υπογράφει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Χρήστος Γερακόπουλος.

Διαβάστε το απόσπασμα της εισήγησης της υπηρεσίας ή κατεβάστε στο τέλος το πλήρες κείμενο της εισήγησης.

8. ΆΠΟΨΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σύμφωνα με την από 06.02.2015 εμπρόθεσμη κατάθεση των διορθώσεων της Α΄Φάσης, το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της Προκήρυξης, την έκθεση μεθοδολογίας και τα λοιπά συμβατικά έγγραφα σχετικά με τη μελέτη του θέματος, τον έλεγχο που έγινε στην πληρότητα, στην τήρηση των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών και εγκεκριμένων οδηγιών, στην αρμονική αλληλουχία και σχέση των επιμέρους στοιχείων της μελέτης, στο συνδυασμό των τεχνικών και ποσοτικών στοιχείων και στην εν γένει συσχέτιση της υποβαλλόμενης μελέτης με αυτήν της προσφοράς, προκύπτουν τα κάτωθι:

1.   Ελλείψεις σχετικές με την πληρότητα των παραδοτέων / παραλαβή της μελέτης

Καμία. Εκδόθηκε η υπ΄αριθμ 6888/09.03.2015 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: Έγκριση Α΄Φάσης της Μελέτης «Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης».

2.   Ειδικότερες προτάσεις, συμπληρώσεις κλπ του αντικειμένου της μελέτης

Στη νέα εκτίμηση του λειτουργικού ρόλου κάθε οδού, χρειάζεται να γίνει πιο ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο έγινε η ιεράρχηση του οδικού δικτύου. Επίσης, θα πρέπει να συνδεθεί με τις οδηγίες των ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ και του τρόπου που υποδεικνύει για τις αστικές οδούς.

Απαιτείται εστιασμένη περιγραφή της σημασίας απομάκρυνσης (κατά προτεραιότητα) της σιδηροδρομικής γραμμής εκτός της αστικής περιοχής, σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΡΓΟΣΕ. Η προοπτική αυτή, προσφέρει τη δυνατότητα στην οδό Κων/πολεως να μετατραπεί σε σημαντικό αστικό δρόμο και να αποτελέσει μέρος του «συλλεκτικού δακτυλίου» που προτείνει η μελέτη για τη ανατολική πόλη.

Απαιτείται ειδική πρόταση χωροθέτησης ελεγχόμενων θέσεων ολιγόλεπτης στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων.

Απαιτείται η αναγνώριση των κόμβων για άμεσο και λεπτομερή σχεδιασμό (έως δέκα κόμβοι).

3.   Παρατηρήσεις επί των Προτάσεων

Για την καλύτερη αξιολόγηση των κυκλοφοριακών δεδομένων και των προοπτικών που διαφαίνονται στο εγγύς μέλλον για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, οφείλεται να επισημανθεί η δυναμική που παρουσιάζει η περιοχή μελέτης τόσο στη δημογραφική φυσιογνωμία όσο και στη διάρθρωση των υποδομών. Οι δυνατότητες της περιοχής είναι σημαντικές και αν υλοποιηθούν ορισμένα από τα προγραμματιζόμενα έργα (περιφερειακός, σιδηροδρομική γραμμή, λιμάνι κλπ), τότε είναι βέβαιο ότι θα μεταβληθεί ο κυκλοφοριακός και χωρικός χαρακτήρας της πόλης.

Στο πλαίσιο αυτό, οφείλει η κυκλοφοριακή μελέτη να σχεδιάσει ένα μελλοντικό σενάριο διαχείρισης της κυκλοφορίας με τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την ορθολογική αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών παραμέτρων που συνθέτουν την κυκλοφορική οργάνωση της περιοχής μελέτης. Η υπηρεσία, λαμβάνονται υπόψη την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, των ειδικών κυκλοφοριακών μετρήσεων και λοιπόν καταγραφών καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες του κοινού, δέχεται πλήρως τα αναλυτικά συμπεράσματα της μελέτης, όπως περιγράφονται ανωτέρω.

Αναφορικά με τις προτάσεις που έχουν μελετηθεί, τα τέσσερα σενάρια που περιγράφονται, δεν πρέπει να αποτελέσουν βάση εναλλακτικών προτάσεων, αλλά συμπληρωματικές προσεγγίσεις. Κι αυτό διότι, το «βασικό» σενάριο δύναται να αποτελέσει την άμεση αναφορά για τις σημερινές συνθήκες, το «δυναμικό» τον βραχυχρόνιο ορίζοντα / σχεδιασμό (εντός διετίας), σε σχέση και σε συνδυασμό πάντα με τις βασικές χωρικές δυναμικές που θα αποκτήσει η πόλη στο άμεσο μέλλον, ενώ το «ανατρεπτικό – δραστικό», μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται όταν ολοκληρωθούν όλες οι υποδομές (περιφερειακός, μεταφορά υπηρεσιών, χώροι στάθμευσης κλπ). Ειδικότερα:

 • Δραστηριότητες που έλκουν μετακινήσεις
  Από τη θεώρηση των χρήσεων γης και των δραστηριοτήτων κυρίως στην κεντρική περιοχή που πραγματοποιήθηκε, έχουν εξαχθεί κάποιες σημαντικές δυνατότητες που θα βελτιώσουν ή θα μειώσουν τη ζήτηση για μετακινήσεις και στάθμευση στο κέντρο της πόλης. Ειδικότερα, τεκμηριώθηκε η ανάγκη για μεταφορά της Αστυνομίας (οδός Καραϊσκάκη), του Δημαρχείου (στο παλαιό Νοσοκομείο ή στο Διοικητήριο) καθώς και των δικαστηρίων. Με αυτόν τον τρόπο, η ζήτηση για μακροχρόνια στάθμευση στο κέντρο της πόλης θα μεταβληθεί ριζικά και προς τη θετική κατεύθυνση.
  Βέβαια, η σκοπιμότητα αυτού του σχεδιασμού θα εξεταστεί εμπεριστατωμένα και θα τεκμηριωθεί κατά τη σύνταξη του ΓΠΣ.
 • Μεγάλη Περιφερειακή οδός
  Για την επίτευξη του στόχου της υλοποίησης ενός περιφερειακού δακτυλίου στα όρια της πόλης και κυρίως της σύνδεση του λιμένα της πόλης με την Εγνατία, πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης του ανατολικού κλάδου του ονομαζόμενου περιφερειακού δακτυλίου Αλεξανδρούπολης. Απαιτείται όμως η επανεξέταση κρίσιμων χαρακτηριστικών σχεδιασμού του, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στα συμπεράσματα της μελέτης (πχ υπάρχουν μόνο ανισόπεδα περάσματα – όχι ανισόπεδοι κόμβοι, δεν προβλέπεται σύνδεση με τη μικρή Δυτική Περιφερειακή, με την οδό Γεωργιάδη κλπ, οι παράπλευροι οδοί της έχουν πολύ μικρό πλάτος κλπ). Συνεπώς, η οδός αυτή θα πρέπει να μελετηθεί ως μια αστική αρτηρία με έλεγχο προσβάσεων και συνδέσεων και όχι ως ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος.
  Ανάλογη προσαρμογή, θα πρέπει να γίνει και για το δυτικό κλάδο της συγκεκριμένης νέας περιφερειακής οδού και να εξεταστούν τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει (πχ επανεξέταση της σκοπιμόητητας της χάραξης και σύνδεσης της με το νέο Νοσοκομείο).
 • Μικρή Περιφερειακή οδός και Συνοδά έργα
  Στην εκτίμηση της άμεσης κυκλοφοριακής κατάστασης της πόλης, πρέπει να θεωρείται δεδομένη η ολοκλήρωση της «Μικρής Δυτικής Περιφερειακής» από τα δυτικά (διασταύρωση με την Λ. Μάκρης) έως και την οδό Χρ. Γιαννούτσου και στη συνέχεια έως την οδό Άβαντος. Πρώτης προτεραιότητας στη συνέχεια (ως προς την υλοποίηση εντός 2ετίας), πρέπει να είναι η εφαρμογή του σχεδίου πόλης κατά μήκος της οδού Χρ. Γιαννούτσου (από τη διασταύρωση με την οδό Καρτάλη έως την Άβαντος – Πράξη Εφαρμογής Φυτώριο & Μαστριανά που βρίσκεται υπό τελική κύρωση). Θα πρέπει καταρχήν να υλοποιηθεί, το τμήμα της Εθν. Αντίστασης μεταξύ των οδών Τραϊανουπόλεως και Χρ. Γιαννούτσου καθώς και η σύνδεση της ανώνυμης οδού μπροστά από το Κολυμβητήριο έως την οδό Χ. Γιαννούτσου (εφαρμογή σηματοδότησης).
  Παράλληλα,  θα πρέπει να  υλοποιηθεί κατά προτεραιότητα,  η  σύνδεση της νέας  μικρής περιφερειακής  με  την  οδό  Άβαντος,  δια  μέσω   ισόπεδου   κόμβου   (με  σηματοδότηση/κατάλληλη ρύθμιση με τη σιδηροδρομική γραμμή).
  Συμπληρωματικά, κρίνεται σκόπιμο να εγκατασταθούν φωτεινοί σηματοδότες κατά μήκος της οδού αυτής, στις διασταυρώσεις με τη Λ. Μάκρης, με την οδό Αγ. Δημητρίου, με την οδό Ηροδότου, με την οδό Γεωργιάδη (εναλλακτικά μπορεί να εξεταστεί κυκλικός κόμβος), με την ανώνυμη οδό έμποσθεν του νέου Κολυμβητηρίου και την οδό Πολυζωίδη.
  Επιπλέον, θα υλοποιηθεί νέος κυκλικός κόμβος στη διασταύρωση της μικρής περιφερειακής (Γεωργιάδη) και την οδό Κονδύλη.
  Με αυτόν τον τρόπο, θα ολοκληρωθεί λειτουργικά, η νέα μικρή περιφερειακή οδός της πόλης με πολύ θετικές συνέπειες για την κυκλοφορία της πόλης.
 • Παραλιακή οδός
  Θετική κρίνεται, ύστερα και από την τεκμηριωμένη εκτίμηση ότι δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις στη λειτουργία της υπόλοιπης πόλης, η μονοδρόμηση / ηπιοποίηση της παραλιακής οδού Λ. Βασ. Αλεξάνδρου στο τμήμα μεταξύ των οδών Λ. Δημοκρατίας / Απολλωνιάδος έως και την πλατεία Ελευθερίας (ήτοι την οδό Τζαβέλλα), με διατομή που θα επιτρέπει κίνηση σε μια λωρίδα κυκλοφορίας με διαμορφώσεις που να περιορίζουν την ταχύτητα στα 30 χλμ./ώρα και παρά το κράσπεδο στάθμευση ή μη, στη μια πλευρά. Το υπόλοιπο τμήμα της παραλιακής οδού (νότιο ρεύμα κυκλοφορίας) θα γίνει πεζόδρομος – ποδηλατοδρόμος (σε συνέχεια της εξεταζόμενης ανάπλασης της παραλιακής ζώνης / σύνδεση με περιοχή πράσινου / περιπάτου). Υπάρχει σημαντικός ελεύθερος χώρος στο νότιο όριο της παραλιακής, ο οποίος πρέπει να αξιοποιηθεί με περαιτέρω πεζοδρόμηση και ποδηλατοδρόμο ώστε να διευρυνθεί ουσιαστικά η συνολική διατομή της λεωφόρου, εντάσσοντας σε αυτή και το αστικό πράσινο. Εξάλλου η εποχική λειτουργία της παραλιακής λεωφόρου ως πεζόδρομος έχει διαμορφώσει ένα αποδεκτό καθεστώς χρήσης της εδώ και αρκετές δεκαετίες (βλέπε επίσης απαντήσεις του ερωτηματολογίου προθέσεων Κοινού για το ανάλογο θέμα). Την υπόλοιπη περίοδο κρίνεται αναγκαία η ομαλή και ήπια συνύπαρξη των μέσων μεταφοράς και του πεζού / ποδηλάτη λόγω των παραπάνω παραμέτρων αλλά και των χρήσεων που υφίστανται επί της οδού. Σε συμπλήρωση των ανωτέρω, η προς υλοποίηση ένταξη και αξιοποίηση της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμένα στον αστικό ιστό, προσδίδει επιπλέον ζωτικό χώρο στον πεζό και τον ποδηλάτη γεγονός που ενισχύει τη συγκεκριμένη προοπτική.
  Η τελική παραλλαγή της μονοδρόμησης / ηπιοποίησης, όπως εξετάστηκε στα διάφορα σενάρια, θα γίνει κατά τη Β Φάση της μελέτης.
 • Λ. Δημοκρατίας
  Η λειτουργία του συγκεκριμένου άξονα, όπως προκύπτει από την ανάλυση των κυκλοφοριακών παραμέτρων του, προσδίδει έναν υπέρμετρο δυναμισμό σε σχέση με το υπόλοιπο αστικό οδικό δίκτυο και την κλίμακα της πόλης (αποτελεί ραχοκοκαλιά) καθώς και ανάλογα αρνητικά στοιχεία (πχ ανοργάνωτη κίνηση, καθυστερήσεις, αριστερές στροφές).
  Σε αυτό το πλαίσιο, θετική κρίνεται, σύμφωνα με το τεύχος της μελέτη, η πρόταση της Λ. Δημοκρατίας για τυπική διατομή πλάτους οδοστρώματος 7,0μ – 7,5μ, ήτοι 3,5μ – 3,75μ ανά λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Σημειώνεται ότι στα σημεία των σηματοδοτούμενων διασταυρώσεων η παραπάνω διατομή θα μεταβάλλεται, εξυπηρετώντας κατά περίπτωση τις επιτρεπόμενες στρέφουσες κινήσεις.
  Προς την θετική κατεύθυνση, θα ήταν η εξέταση κατά τη Φάση Β της μελέτης, η δυνατότητα εφαρμογής κεντρικής νησίδας κυκλοφορίας, μεταξύ των οδών Νικομήδειας και Μοσχονησίων. Επισημαίνεται ότι στην συγκεκριμένη διαμόρφωση καταργείται το σύνολο των θέσεων στάθμευσης κατά μήκος της Λ. Δημοκρατίας. Επίσης, θετική κρίνετε η άποψη για αποχαρακτηρισμό της από εθνική οδό και αστική αρτηρία (αντικατάσταση του λειτουργικού της ρόλου από την υπό υλοποίηση περιφερειακή οδό.
  Νέοι Φωτεινοί σηματοδότες Σύμφωνα   με   τα   αποτελέσματα   των   κυκλοφοριακών   μετρήσεων   και   των αντίστοιχων αναλύσεων, δύναται να εγκατασταθούν νέοι φωτεινοί σηματοδότες στις διασταυρώσεις:

  • Λ. Δημοκρατίας – Νικομήδειας
  • Λ. Δημοκρατίας – Λ. Κων/πόλεως / Σπάρτακου
  • 14ης Μαίου – Εθν. Αντιστάσεως
  • Λ. Δημοκρατίας-Α. Παπαναστασίου
  • Περιφερειακή οδός (Λ. Μάκρης, Αγ. Δημητρίου, Ηροδότου, οδό Γεωργιάδη – εναλλακτικά μπορεί να εξεταστεί κυκλικός κόμβος, ανώνυμη οδός έμποσθεν του νέου Κολυμβητηρίου και την οδό Πολυζωίδη).
 • Μείζονες Μονοδρομήσεις – Αμφιδρομήσεις – Διανοίξεις οδών
  Σύμφωνα την αναλυτική περιγραφή της μελέτης καθώς και τις προστάσεις των σεναρίων, ως μείζονες, τεκμηριώνονται οι κάτωθι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  • Μονοδρόμηση των οδών Βιζυηνού και Ρήγα Φεραίου, σύμφωνα με το τελικό σενάριο της ρύθμισης της παραλιακής οδού.
  • Αμφιδρόμηση της οδού Θράκης στο τμήμα μεταξύ της οδού Σαράφη και 14ης Μαΐου.
  • Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Ελ. Φιλιππίδη  μεταξύ των οδών Νικομήδειας – Δ.Σολωμού, προς και μέχρι την Δ. Σολωμού, με σκοπό να λειτουργήσει, μέσω της οδού Αίνου, επικουρικά της οδού της Ελ. Βενιζέλου για τις μετακινήσεις προς δυσμάς.
  • Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Γ. Κονδύλη μεταξύ των οδών Γεωργιάδη και Ηροδότου με φορά προς βορά.
  • Μονοδρόμηση της οδού 28ης Οκτωβρίου, προς την οδό Α. Παπαναστασίου.
  • Αντιδρόμηση της Δ. Σολωμού από τη Λ. Δημοκρατίας μέχρι την Εθν. Αντίστασης (φορά βόρεια).
  • Μονοδρόμηση της οδού Καραολή & Δημητρίου από την οδό Σουνίου έως τον κόμβο στο Μαρινόπουλο.
  • Αμφιδρόμηση της οδού ΠαπαναστασίουΗ οριστικοποίηση του συνόλου των ρυθμίσεων για το τοπικό δίκτυο των γειτονιών που δεν έχουν σύστημα μονόδρομων, θα γίνει κατά τη Β Φάση της μελέτης.
 • Μείζονες Πεζοδρομήσεις και ηπιοποιήσεις στο κέντρο της πόλης
  Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της Πολεοδομικής θεώρησης, η κεντρική περιοχή της πόλης, η οποία περιλαμβάνει το ιστορικό κέντρο και την βόρεια αυτού περιοχή, εμφανίζει μια σειρά αρνητικών χαρακτηριστικών όπως καθόλου προκήπιο, στενοί δρόμοι αρκετοί από τους οποίους λειτουργούν ως συλλεκτήριοι, πεζοδρόμια μικρού πλάτους (πλην Λ. Δημοκρατίας και Παραλιακής) [Το μικρό πλάτος των πεζοδρομίων σε συνδυασμό με την μέτρια προς κακή κατάσταση τους, αποθαρρύνει τον κάτοικο της πόλης να περπατήσει για ένα ικανό χρονικό διάστημα τέτοιο ώστε να μην χρησιμοποιήσει το Ι.Χ. αυτοκίνητο του. Η απουσία πεζοδρόμων προς σαφείς προορισμούς π.χ. χώρων πρασίνου ή ενοποίησης εμπορικών οδών, ενισχύει το πρόβλημα], παντελής έλλειψη χώρων στάθμευσης εντός των οικοδομικών τετραγώνων, απουσία χώρων πρασίνου (έλλειμα). Τα μικρού μήκους πεζοδρομημένα τμήματα στο ιστορικό κέντρο, είναι εντελώς αποκομμένα και χωρίς συνέχεια ενώ συνήθως είναι κατειλημμένα από πρόχειρες κατασκευές και τραπεζοκαθίσματα. Την συγκεκριμένη κατάσταση επιδεινώνει η έλλειψη κυκλοφοριακής οργάνωσης, η παρόδια στάθμευση, η μη ιεράρχηση του οδικού δικτύου (άναρχη κυκλοφορία), όπως επίσης το γεγονός ότι δε διασφαλίζεται η απρόσκοπτη κίνηση πεζών, ποδηλάτων και μέσων δημόσιας συγκοινωνίας.
  Απαιτείται δηλαδή μια οργανωμένη παρέμβαση προκειμένου να βελτιωθεί η δυσλειτουργία της κεντρικής περιοχής. Κυρίαρχο στοιχείο, δεν μπορεί να είναι άλλο από εκτεταμένες ηπιοποιήσεις και πεζοδρομήσεις σε μια ζώνη που μπορεί να χαρακτηριστεί ως ήπιας κινητικότητας. Συνεπώς, οι προτάσεις των μελετητών που προκύπτουν από τα εναλλακτικά σενάρια και αφορούν σε ανάλογες παρεμβάσεις, θα πρέπει να εξεταστούν με ιδιαίτερη έμφαση. Ειδικότερα:Πεζοδρομήσεις
  Οδός Χ. Τρικούπη, στο τμήμα μεταξύ Ρ. Φεραίου και Ζαρίφη.
  Οδός Κύπρου (από Λ. Δημοκρατίας έως Λ. Αλεξάνδρου) – δημιουργία πλατείας.
  Όλοι οι οδοί μεταξύ της Λ. Δημοκρατίας και της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου και μεταξύ Φωκά και της Πλ.  Ελευθερίας.  Εξαιρούνται οι οδοί Ψαρών,  Καραϊσκάκη  ή/και Ειρήνης – Εμπορίου.  Η πρόταση θα οριστικοποιηθεί στη Β Φάση.
  Σημειώνεται ότι λόγω της δυσλειτουργίας της κεντρικής περιοχής και των προβληματικών χαρακτηριστικών της,   ίσως  θα  πρέπει να  διευρυνθεί  η   επέκταση  των  πεζοδρόμων,   όχι εκτεταμένα, αλλά σε δύο ή τρεις ακόμη οδούς προς ανατολικά και δυτικά (πχ οδός Μαζαράκη και Ι. Δραγούμη) [Ο πεζός στο μεγαλύτερο τμήμα τους, κινείται στο οδόστρωμα λόγω του ελάχιστου πλάτους και της καταπάτησης του καταστρώματος από οχήματα και εμπόδια φυσικής ή τεχνητής μορφής, που αποτελεί διαχρονικό και δυσεπίλυτο φαινόμενο.]
  Ειδικά αυτές οι δύο οδοί, δεν έχουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για την απρόσκοπτη κίνηση οχημάτων και πεζών. Κατά τον τρόπο αυτό απαιτείται δραστικά ο δημόσιος χώρος στο κέντρο που λείπει για την πόλη.

  Μείζονες Ηπιοποιήσεις (Woοnerf)
  Οδός Ζαρίφη  και Σ. Οικονόμου μεταξύ Ρ. Φεραίου και Ζαρίφη (σύμφωνα με υφιστάμενη μελέτη).
  Οδός Εθν. Αντιστάσεως, στο τμήμα μεταξύ των οδών Λ. Δημοκρατίας – Ι. Καβύρη [με σκοπό τον στραγγαλισμό της κυκλοφορίας, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η πρόταση αυτή είναι διαφοροποιημένη σε σχέση με των μελετητών, που προτείνουν ηπιοποίηση σε όλο το μήκος της οδού Εθν. Αντιστάσεως. Σημειώνεται επίσης ότι με αυτή την προοπτική θα επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα στάθμευσης και συμφόρεσης που επικρατεί σε σημεία που είναι εγκατεστημένες υπεραγορές (super Market). Κατά την τελική ρύθμιση μπορεί να εξεταστεί και η δημιουργία νέου ποδηλατοδρόμου (σύνδεση αθλητικών εγκαταστάσεων)]
  Οδός Ελ. Βενιζέλου μεταξύ 14ης Μαΐου και Μητρ. Ι. Καβύρη. Οδός Κ. Παλαιολόγου μεταξύ 14ης Μαΐου και Μητρ. Ι. Καβύρη. Οδός Αίνου μεταξύ 14ης Μαΐου και Μητρ. Ι. Καβύρη.

 • Ειδικές ρυθμίσεις
  Ως ειδικές ρυθμίσεις, θα πρέπει να εξεταστούν και να οριστικοποιηθούν κατά τη Β Φάση της μελέτης τα κάτωθι:
  Μέτρα περιορισμού της ταχύτητας επί της οδού Ηροδότου (σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη).
  Μέτρα περιορισμού της ταχύτητας επί της οδού Άβαντος.
  Μέτρα βελτίωσης της ασφάλειας κατά μήκος της οδού σύνδεσης της πόλης με τον οικισμό Παλαγίας (βελτίωση ρυθμίσεων υφιστάμενης μελέτης) [Απαιτείται μία εκτενής καταγραφή των προβλημάτων, αδυναμιών αλλά και προοπτικών σε σχέση με τις εξυπηρετούμενες χρήσεις γης και την λοιπή οδική υποδομή]
  Στους χώρους λειτουργίας σχολικών  υποδομών είχαν προβλεφθεί σε παλαιότερη  μελέτη σχολικοί δακτύλιοι, οι οποίο χρήζουν αξιολόγησης και πιθανόν επανασχεδιασμού.
 • Ποδηλατοδρόμοι
  Για την υφιστάμενη κατάσταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων, υπάρχει ειδική αναφορά στο τεύχος της μελέτης, όπου επισημαίνονται κάποια προβλήματα (θέση, ασφάλεια, συνύπαρξη με τις υπόλοιπες υποδομές κλπ). Σε  κάθε περίπτωση όμως,  κρίνεται άμεσα επιβεβλημένη  η επέκταση  τους,  σύμφωνα  όμως  με  συγκεκριμένο  και ολοκληρωμένο  σχεδιασμό  που  θα οριστικοποιηθεί κατά τη Β Φάση της μελέτης. Δύναται να περιλαμβάνει:
  Διαμόρφωση αμφίδρομου ποδηλατοδρόμου, στο βόρειο τμήμα της οδού Λ. Δημοκρατίας από την οδό 28ης Οκτωβρίου έως την οδό Απολλωνιάδος.
  Διαμόρφωση αμφίδρομου ποδηλατοδρόμου, στο βόρειο τμήμα της οδού Λ. Δημοκρατίας από την οδό οδό Απολλωνιάδος έως τον νέο κόμβο μεταξύ Λ. Μάκρης και μικρής Περιφερειακής οδού (σύνδεση με υφιστάμενο ποδηλατοδρόμο επί της Παπαναστασίου).
  Διαμόρφωση αμφίδρομου ποδηλατοδρόμου, στο βόρειο τμήμα της οδού Λ. Δημοκρατίας από την οδό Ι. Ι. Καβύρη έως την οδό Νικομήδειας. Εξέταση δυνατότητας επέκτασης του έως την γέφυρα της Μαΐστρου ή χρήση άλλης εναλλακτικής.
  Διαμόρφωση μονόδρομου ή αμφίδρομου ποδηλατοδρόμου, επί την οδού 14ης Μαΐου από την οδό Λ. Δημοκρατίας έως την οδό Εθν. Αντιστάσεως (σύνδεση με υφιστάμενο ποδηλατοδρόμο επιτης οδού Εθν. Αντιστάσεως).
  Διαμόρφωση αμφίδρομου ποδηλατοδρόμου, κατά μήκος της οδού 28ης Οκτωβρίου (σε συνδυασμό και με τη μονοδρόμηση της οδού).
  Διαμόρφωση αμφίδρομου ποδηλατοδρόμου, κατά μήκος της παραλιακής οδού (Λ. Αλεξάνδρου και Απολλονιάδος), έως την πλατεία Ελευθερίας.
  Διαμόρφωση αμφίδρομου ποδηλατοδρόμου,  κατά μήκος της οδού Καρτάλη, από την οδό Ανδρόνικου ως το Πάρκο Παρμενίωνα.
  Διαμόρφωση αμφίδρομου ποδηλατοδρόμου από τον κυκλικό κόμβο στο παλαιό Νοσοκομείο έως την Εφορεία (οδός Αγ. Δημητρίου – όπως προβλέπεται σε εγκεκριμένη μελέτη).
  Διαμόρφωση αμφίδρομου ποδηλατοδρόμου από τον κυκλικό κόμβο στο παλαιό Νοσοκομείο έως την οδό Κονδύλη (οδός Θράκης – όπως προβλέπεται σε εγκεκριμένη μελέτη).
 • Ενδιάμεση Συλλεκτήρια Περιφερειακή οδός
  Ως θετική λαμβάνεται η δημιουργία ενδιάμεσης συλλεκτήριας περιφερειακής (κυκλοφοριακό δακτύλιο) που περιλαμβάνει τις οδούς Α. Παπαναστασίου – Θράκης – Ανδρόνικου – Κικόνων -Σοφοκλέους – Ανδρόνικου – Ευσταθίου. Για να καταστεί όμως αυτό λειτουργικό και εφικτό, απαιτείται η κατά προτεραιότητα διάνοιξη της οδού Ευσταθίου (σύμφωνα με την εφαρμογή του σχεδιασμού της ΠΕ στο Φυτώριο – Μαστριανά). Παράλληλα, απαιτείται νέα διαμόρφωση της οδού Εθν. Αντιστάσεως με την οδό Τραϊανουπόλεως. [Ο σχεδιασμός κυκλικών ροών είναι ο σύγχρονος τρόπος οργάνωσης ενός κυκλοφοριακού συστήματος]
  Συμπληρωματικά, μπορεί να αναβαθμιστεί ο λειτουργικός ρόλος της οδού Εθν. Αντιστάσεως, από την οδό 14ης Μαΐου έως τη νέα σύνδεση με την οδό Χρ. Γιαννούτσου. Βέβαια, στην περίπτωση αυτή υπάρχουν ζητήματα προς διερεύνηση και επίλυση, όπως η συσχέτιση της αναβαθμισμένης οδού Εθν. Αντιστάσεως με το πάρκο στο ΚΑΠΗ και του εκεί τμήματος ποδηλατοδρόμου, η διαχείριση της πολύ έντονης παρόδιας στάθμευσης σε όλο το μήκος του δακτυλίου σε συνδυασμό με τις γειτνιάζουσες κοινωφελείς και εμπορικές χρήσεις, η συμφόρεση της οδού Φυλής κλπ.
 • Καταργήσεις / επανεξετάσεις ρυθμίσεων
  Κατάργηση ή αναδιάταξη της σηματοδότησης στον κόμβο Λ. Δημοκρατίας & Απολλωνιάδος (ύστερα από την πλήρη εφαρμογή της νέας διάταξης της παραλιακής οδού).
  Κατάργηση/Επανεξέταση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα (χωροθέτηση ΚΤΕΛ) της σηματοδότησης επί της οδού Ποιμενίδη.
  Κατάργηση/Επανεξέταση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα (αξιοποίηση αποθηκών) των ρυθμίσεων επι των οδών  Κύπρου  (από Λ. Αλεξάνδρου έως λιμάνι)  και οδού έμπροσθεν αποθηκών ΟΣΕ (πρόσβαση προς το λιμάνι). [Επισημαίνεται η ανάγκη κυκλοφοριακής σύνδεσης του λιμανιού με τον ιστό της πόλης αλλά και η ορθή κυκλοφοριακή ένταξη του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης που βρίσκεται στο δυτικό χερσαίο τμήμα του λιμένα στο κυκλοφοριακό σύστημα της πόλης]
 • Ειδικές Προτάσεις για τη στάθμευση
  Η εφαρμογή ενός νέου συστήματος στάθμευσης, θα αποτελέσει αντικείμενο της επόμενης φάσης. Θα στηρίζεται όμως στις κάτωθι αρχές (όπως οι απόψεις των μελετητών):

  • Εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της κεντρικής περιοχής – πριμοδότηση της στάθμευσης μικρής διάρκειας.
  • Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για αστυνόμευση και είσπραξη των τελών και των προστίμων.
  • Επέκταση της περιοχής εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.
  • Επέκταση του υφιστάμενου υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο λιμάνι (αύξηση θέσεων).
  • Επέκταση του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης στο Γήπεδο.
  • Επανεξέταση (ακύρωση) της δημιουργίας υπόγειου χώρου στάθμευσης στην Πλ. Δημαρχείου.
  • Δημιουργία χώρου υπαίθριας στάθμευσης στην περιοχή του ΚΕΓΕ ή / και του ΟΣΕ (σε συνδυασμό με το νέο σταθμό ΚΤΕΛ).
  • Δημιουργία χώρου υπαίθριας στάθμευσης στο στρατόπεδο «Παρμενίων» ή και στο τέρμα της οδού Ηροδότου.
  • Καθιέρωση τιμολογιακής πολιτικής στάθμευσης που να πριμοδοτεί τη στάθμευση στους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης σε συνεργασία με συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση για τη σύνδεση των χώρων αυτών και με την κεντρική περιοχή της πόλης.Κατά την εφαρμογή του νέου συστήματος στάθμευσης για την κεντρική περιοχή, θα εφαρμοστούν/αναθεωρηθούν και οι ανάλογες εγκεκριμένες μελέτες για τη φορτοεκφόρτωση καθώς και τη στάθμευση των δίκυκλων.
 • Προτάσεις για την αστική συγκοινωνία
  Όπως περιγράφεται και στην μελέτη, απαιτείται η μεταφορά των περισσότερων αφετηριών που βρίσκονται σήμερα στην Πλ. Ελευθερίας στο Στάδιο και στην περιοχή του ΚΕΓΕ, προκειμένου να εξυπηρετούν και μετακινήσεις από τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης προς την κεντρική περιοχή. Επίσης, προτείνονται νέες αστικές γραμμές και νέα δρομολόγια και φθηνό εισιτήριο για τις μετακινήσεις εντός πόλεως.Οι προτάσεις αυτές θα οριστικοποιηθούν κατά τη Β Φάση.
 • Προτάσεις για τα ΤΑΞΙ / ΦορτοΤΑΞΙ
  Σύμφωνα με τη μελέτη, απαιτείται η μεταφορά της πιάτσας των ΦορτοΤΑΞΙ από τη Λ. Βασ. Αλεξάνδρου στην Καραολή και Δημητρίου στην περιοχή του Σιδ. Σταθμού, μπροστά από την πιάτσα των ταξί.
  Προτείνεται επίσης, η δημιουργία πιάτσας ΦορτοΤΑΞΙ στην οδό Αγ. Δημητρίου λίγο μετά τον κυκλικό κόμβο.
 • Πρόταση για τη μετεγκατάσταση του ΚΤΕΛ
  Η χωροθέτηση του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων, στη νέα θέση  (ανατολική πόλη – πλησίον Γαλλικού Σταθμού) σε έκταση του ΟΣΕ, κρίνεται αποδεκτή για τους παρακάτω λόγους:

  1. Δυνατότητα υποδομών στάθμευσης για τα IX και τα Λεωφορεία.
  2. Δυνατότητα λειτουργίας Park and Ride (μεταστάθευση).
  3. Χωροθέτηση πλησίον του  βασικού οδικού δικτύου  με δυνατότητα πρόσβασης από ελεγχόμενο κόμβο (σηματοδοτούμενο).
  4. Χωροθέτηση μακριά από ασύμβατες χρήσεις όπως κατοικία, τουρισμό κ.λπ.
  5. Χωροθέτηση εκτός του κέντρου, αλλά πλησίον.
 • Σύνδεση με το Νέο Νοσοκομείο
  Η άμεση προσβασιμότητα στο νέο νοσοκομείο, κρίνεται ελλιπής αφού δεν υπάρχει η απαιτούμενη σύνδεση με την Εγνατία οδό, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του αστικού οδικού δικτύου.

Όλες οι ανωτέρω απόψεις της υπηρεσίας, αποτελούν στρατηγικές   προσεγγίσεις   του κυκλοφοριακού σχεδιασμού της πόλης. Στην επόμενη Β Φάση να εξειδικευτούν ως προς την εφαρμογή τους και το χρονικό προγραμματισμό των έργων και των δράσεων. [Η κλιμάκωση των παρεμβάσεων εξαρτάται από το κατά πόσο τα σχεδιαζόμενα οδικά έργα ολοκληρωθούν και σε πόσο χρόνο οι όποιες πολεοδομικές και λοιπές δεσμεύσεις, που δυσχεραίνουν παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα, αρθούν.] Κεντρικός στόχος για την κυκλοφοριακή αναβάθμιση της περιοχής μελέτης, σε κάθε περίπτωση είναι βιώσιμη αστική κινητικότητα, όπου η κυκλοφορία τουλάχιστον στην κεντρική πυκνοδομημένη περιοχή, διαρθρώνεται όχι με κυρίαρχο μέσο μεταφοράς το αυτοκίνητο αλλά τις ήπιες μορφές μετακίνησης, την πεζοπορία και τη χρήση της δημόσιας αστικής συγκοινωνίας. Είναι δεδομένο ότι οι βάσεις για την επίτευξη του κεντρικού στόχου πρέπει να μπουν σήμερα, όταν μάλιστα το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου βρίσκεται στην αρχή της εκπόνησης του και η δρομολόγηση της υλοποίησης των αναπτυξιακών στόχων είναι προ των πυλών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατ εφαρμογή των άρθρων 25, 27, 33 & 37 του Ν.3316/2005, και της υπ’αριθμ Δ17/04/17ΦΝ 439.3/22.01.2007 Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ17, η υπηρεσία:

εισηγείται

 1. την παραλαβή της Α Φάσης της μελέτης.
 2. την αποδοχή της ανωτέρω εισήγησης της επίβλεψης της διευθύνουσας υπηρεσίας και την προσαρμογή των προτάσεων της μελέτης κατά την Β Φάση, σύμφωνα με αυτήν.

Εισηγητής

Γερακόπουλος Χρήστος
Αντιδήμαρχος

==========================