πάμε μπροστά

Δευτέρα

18

Μάιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση και εισηγήσεις Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ./Α.Μ.Θ. τη Δευτέρα 18/05/2015 στις 14:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Πασχάλης Δρακόπουλος

Π.Ε.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ευχαριστούμε τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕΔ/ΑΜΘ), κ. Παύλο Μιχαηλίδη για την κοινοποίηση της πρόσκλησης και των εισηγήσεων του σημερινού Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΑΜΘ στην Κομοτηνή.

================

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς:

 1. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ/ ΑΜΘ.
 2. κ.κ. Δημάρχους Περιφέρειας ΑΜΘ (πλην των μελών του ΔΣ της ΠΕΔ/ΑΜΘ)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ. σας καλεί σε συνεδρίαση στις 18 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 14.00, στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ., στην Κομοτηνή, Δ/νση: Στίλπωνος Κυριακίδη 17 (3ος Όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 16, παρ. 1 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ενημέρωση Προέδρου προς τα μέλη.
 2. Αγωγός Φυσικού Αερίου ΤΑΡ. (Εισηγητής, Πρόεδρος ΠΕΔ/ΑΜΘ, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης)
 3. Ανάληψη υποχρεώσεων καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο.
 4. Γ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΕΔ/ΑΜΘ έτους 2015. (Εισήγηση Δ. Συμεωνίδης υπαλ. ΠΕΔ/ΑΜΘ).
 5. Μεταφορά ποσού 130.000 € στο λογαριασμό μισθοδοσίας της ΠΕΔ/ΑΜΘ. (Εισήγηση Δ. Συμεωνίδης υπάλ. ΠΕΔ/ΑΜΘ).
 6. Τροποποίηση-Κωδικοποίηση αποφάσεων που αφορούν τον Καθορισμό αποζημίωσης μελών για συμμετοχή σε Συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ε. και του Ε.Σ., καθώς και των δαπανών για εκτός έδρας μετακινήσεις των μελών του Δ.Σ., του Ε.Σ., των εκπροσώπων στην Γ.Σ. της ΚΕΔΕ και του προσωπικού της ΠΕΔ ΑΜΘ (Εισήγηση Μ.Μουρατίδης υπάλ. ΠΕΔ/ΑΜΘ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΠΕΔ ΑΜΘ

Ευάγγελος Λαμπάκης

================

================

Εισήγηση Θέματος 6 (συμπεριλαμβάνεται στο πιο πάνω αρχείο PDF)

Αποζημιώσεις μελών για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του ΔΣ της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Ε.Σ., καθώς και των δαπανών για εκτός έδρας μετακινήσεις των μελών του Δ.Σ., του Ε.Σ., των εκπροσώπων στη Γ.Σ. της ΚΕΔΕ και του προσωπικού της ΠΕΔ/ΑΜΘ:

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθμ. 73/2014 ΑΔΣ «Καθορισμός αποζημίωσης Συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Ε.Ε. και του Ε.Σ., καθώς και η ημερήσια αποζημίωση για εκτός έδρας μετακινήσεις των μελών του Δ.Σ., του Ε.Σ., των εκπροσώπων στην Γ.Σ. της ΚΕΔΕ και του προσωπικού της ΠΕΔ ΑΜΘ» (ΑΔΑ: 6ΓΖΗΟΚΜΗ-Γ3Ο).
 2. Την αριθμ 94/2014 ΑΔΣ « Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ΔΣ στην ΕΕ της ΠΕΔ ΑΜΘ (ΑΔΑ: 6ΠΙΥΚΜΗ-Ε12).
 3. Την αριθμ 5/2015 ΑΔΣ «Τροποποίηση της με αριθμό 73/2014απόφασης του ΔΣ με θέµα «Καθορισµός αποζηµίωσης Συνεδριάσεων του ∆.Σ. της Ε.Ε. και του Ε.Σ., καθώς και η ηµερήσια αποζηµίωση για εκτός έδρας µετακινήσεις των µελών του ∆.Σ., του Ε.Σ., των εκπροσώπων στην Γ.Σ. της ΚΕ∆Ε και του προσωπικού της ΠΕ∆ ΑΜΘ» (ΑΔΑ:ΨΩ22ΟΚΜΗ-ΨΥΥ).

Και προκειμένου να υπάρξουν πρόσθετα ή διευκρινιστικά στοιχεία (χωρίς αλλαγή των ήδη ψηφισθέντων ποσών) για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας σχετικά με τον Καθορισμό αποζημίωσης μελών για συμμετοχή σε Συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ε. και του Ε.Σ., καθώς και των δαπανών για εκτός έδρας μετακινήσεις των μελών του Δ.Σ., του Ε.Σ., των εκπροσώπων στην Γ.Σ. της ΚΕΔΕ και του προσωπικού της ΠΕΔ ΑΜΘ προτείνονται τα παρακάτω:

Ι. Αποζημίωση ανά συνεδρίαση:

α) Αποζημίωση ανά συνεδρίαση μελών Δ.Σ., Ε.Ε., Ε.Σ.

Αιρετοί Αποζημίωση ΤΑΔΚΥ/
ΤΕΑΔΥ 3% Εργοδ.
Σύνολο
Αποζημίωσης
ΤΠΔΥ
1%
ΤΕΑΔΥ
3%
Φόρος
20%
Χαρτ.
1%
ΟΓΑ
20%
Σύνολο
Κρατήσεων
Καθαρό
Ποσό
Δήμαρχοι 66,85 € 2,01 66,86 0,67 2,01 13,37 0,67 0,13 18,86 50 €
Δημοτικοί
Σύμβουλοι
63,45 € 63,45 0,00 0,00 12,69 0,63 0,13 13,45 50 € 

Σημείωση : Αν συμπίπτουν την ίδια μέρα συνεδριάσεις διαφορετικών οργάνων καταβάλλεται μία αποζημίωση

ΙΙ. Ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση μελών Δ.Σ., Ε.Σ., μελών Γ.Σ. ΚΕΔΕ και προσωπικού ΠΕΔ

Αιρετοί Αποζημίωση ΤΑΔΚΥ/
ΤΕΑΔΥ 3% Εργοδ.
Σύνολο
Αποζημίωσης
ΤΠΔΥ
1%
ΤΠΔΚΥ
1%
ΤΕΑΔΥ
3%
Φόρος
20%
Χαρτ.
1%
ΟΓΑ
20%
Σύνολο
Κρατ.
Καθαρό
Ποσό
Δήμαρχοι 40,65 € 1,22 41,87 0,41 0,41 1,22 8,13 0,41 0,08 11,87 30 €
Δημοτικοί
Σύμβουλοι
38,07 € 38,07 0,00 0,00 7,61 0,38 0,08 8,07 30
Προσωπικό 38,07 € 38,07 7,61 0,38 0,08 8,07 30
 • Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται: 
  • Ολόκληρη
   • Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στην απόφαση αυτή προϋποθέσεις.
   • Όταν καλύπτονται μόνο οι δαπάνες διανυκτέρευσης από άλλο φορέα.
  • Κατά το ένα δεύτερο (1/2) σε περίπτωση που οι μετακινούμενοι καλύπτονται από ημιδιατροφή.
  • Κατά το ένα τρίτο (1/3)
   • Για την ημέρα της επιστροφής μετά από διανυκτέρευση
   • Για μετακίνηση σε απόσταση άνω των σαράντα (40) χλμ επιστρέφοντας οι μετακινούμενοι αυθημερόν στην έδρα τους
 • Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση εφόσον για την ίδια  μετακίνηση καταβάλλεται αποζημίωση για συμμετοχή σε συνεδρίαση.
 • Για τους μετακινούμενους που δεν χρησιμοποιούν ξενοδοχείο, η παραμονή τους εκτός έδρας βεβαιώνεται από τις κάρτες επιβίβασης ή τις αποδείξεις διοδίων.

ΙΙΙ. Δαπάνες διανυκτέρευσης

 • Το ανώτατο όριο κόστους ανά διανυκτέρευση ( μόνο μονόκλινο δωμάτιο) καθορίζεται σε 100 ευρώ.
 • Ανάλογα με τον σκοπό της μετακίνησης καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ο αριθμός των διανυκτερεύσεων.
 • Εφόσον ο σκοπός της μετακίνησης εξυπηρετείται σε μια ημέρα, για απόσταση μετακίνησης έως 200 χλμ μπορεί να καλύπτεται μια διανυκτέρευση,
 • Εφόσον ο σκοπός της μετακίνησης εξυπηρετείται σε μια ημέρα, για απόσταση μετακίνησης μεγαλύτερη των 200 χλμ μπορούν να καλύπτονται δυο διανυκτερεύσεις,

IV. Έξοδα μετακίνησης

 • Καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης στο ακέραιο με την προσκόμιση των κατάλληλων παραστατικών. Σε περίπτωση μετακίνησης με ιδιωτικό μέσο καλύπτεται η χιλιομετρική απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου έως τον προορισμό του και επιστροφή, πολλαπλασιαζόμενη με 0,15 €/χλμ. Ο συντελεστής αυτός αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή για τους ΟΤΑ.
 • Δεν καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση) εφόσον ο μετακινούμενος χρησιμοποιεί υπηρεσιακό όχημα.
 • Καλύπτονται ταξί μόνο από και προς τα αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς κ.λπ.,με νόμιμη απόδειξη.
 • Καλύπτονται διόδια και πάρκινγκ για τις εγκεκριμένες ημέρες μετακίνησης.
 • Όλα τα παραστατικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα. 

V. Διάφορα έξοδα

 • Για την συμμετοχή εκπροσώπων, υπαλλήλων της ΠΕΔ και λοιπών τρίτων που μετακινούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν διάφοροι φορείς, γίνεται καταβολή των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης, που δεν καλύπτονται από τους διοργανωτές φορείς.
 • Κάθε άλλη επιμέρους ή έκτακτη κάλυψη δαπανών γίνεται με απόφαση Προέδρου που επικυρώνεται από την Ε.Ε. της ΠΕΔ ΑΜΘ.